Adeegyada Qashinka Dheeraadka

logo"Adeegena Qashinka Magaalada oo Idil ee cusub wuxuu Saint Paul qof kasta uga dhigaa magaalo ammaan ah oo nadiif ah. Laga bilaabo Oktoobar 1, xaafadaha Saint Paul laguma soo dallici doono siciro kala duwan oo la xariiro isla adeegga qashinka aasaasiga, iyo dhamaan dadka daggan waxay ka fa'iideysan doonaan hal qaade oo loo qorsheyay iyo maalinta aruurinta jidka ay daggan yahiin."

- Russ Stark, Sarkaalka La-Tallinta Sare ee Sainta Paul (Saint Paul’s Chief Resilience Officer)


Heerarka adeegga qashinka aasaasiga iyo sicirada

Sicirka saddaxda bil waxaa ku jira dhamaan khidmadaha iyo canshuurta dagmada iyo gobolka.

Cabbirka Gaariga: Aruurinta: # Waxaa Ku Jira Waxyaabo
Waaweyn (2019):
Sicirka Saddaxdii Bil:
Yar​ Todobaad ku dhaaf 2 $60.84/saddaxdii bil
Yar​ Todobaad kasta 2 $70.32/saddaxdii bil
Dhexdhexaad​ Todobaad kasta 3 $96.09/saddaxdii bil
Dhexdhexaad Todobaad kasta​ 3 $102.45/saddaxdii bil

Isu Diyaari Adeegga Qashinka Magaalada oo Idil!

 

Talaabada 1aad: Keenidda Gaariga Cusub ee Lagu Qaado Qashinka

Agoosto 13 – Sateembar 21

 • Meel dhig gaarigaada! Ku dhaaf meel ammaan ah hana isticmaalin ilaa laga gaaro Oktoobar 1.
 • Isticmaal gaariga qashinka duugga ah ilaa laga gaaro Sateembar 30.
 • Akhri warqadaha macluumaadka ee ku lifaaqan gaarigaada.
 • Wac qaadahaada cusub haddii aad qabtid su'aalo ama haddii aad dooneysid adeegyo dheeraad ah. Macluumaadka qaadaha qashinka cusub waxaad ka heli kartaa dusha warqadaan. 

Talaabada 2aad: Dallacaadda Kowaad Waxay Ka Imaan Doontaa Qaadaha Cusub

Bartamaha-Sateembar

 • Milkiilaha hantida waxaa loo soo diri doonaa biilka saddaxda bil, isaga ayaa mas'uul ka ah bixinta kharashka. Wac qaadahaada cusub haddii aad qabtid su'aalo la xariira biilka.
 • UMA baahnid in aad joojisid adeegaada qashinka aad iminka isticmaashid.
  • Haddii aad horay u bixisay adeegyada bisha Sateembar 30 kaddib, qaadaha aad iminka adeegsatid wuxuu kuu soo diri doonaa lacag celin.
  • Haddii aad qorsheysatay in qaadaha iminka kuu adeego uu toos lacagaha kala baxo xisaabta bangiga, waxaad u baahan tahay in aad joojisid ugu dambayn Sateembar 30.

Talaabada 3aad: Waxaa La Bilaabi Doonaa Adeegga Qashinka Cusub!

Oktoobar 1

 • Isticmaal gaarigaada qashinka cusub!
 • Waxaad gaarigaada dhigta geeska luuqa ama garabka jidka ugu dambayn 6:00 a.m. maalinta aruurinta qashinka cusub.
 • Bacyada qashinka ee dheeraadka ah waxaad dhigi kartaa dhinaca gaarigaada si loogu qaado $3/halkii bac, lagu darray canshuurta.
 • Waxyaabahaan ha dhigin gudaha gaariga qashinka: wasakhda "biomedical" (cirbadaha), wasakhda halista, wasakhda deydka, ama wasakhda elataroonigga.

Talaabada 4aad: Qaadidda Gaariga Qashinka Duugga

Sateembar 24 - Nofeembar 2

 • Hubso in gaarigaada qashinka duuga in uu marran yahay. Ha isticmaalin bisha Oktoobar 1 kaddib.
 • LAMA qaadi doono gaarigaada duuga haddii uu qashin ku jiro.
 • Booqo Garbage Announcements ama wac 651-266-6101 si aad u ogaatid goorta iyo meesha la dhigo gaarigaada duugga ee lagu qaado qashinka balse marran si loo qaado.

Adeegyada Dheeraadka

La xariir shiradaada qashinka cusub si aad isugu qortid adeegyadaan.

Waxyaabaha Waaweyn

Man setting a TV next to his garbage cart.

Hadba sida uu yahay cabbirka gaarigaada, waxaad yeelan kartaa 2 ama 3 shay "weyn" oo la soo aruuriyo sannad kasta, lagana bixinin kharash dheeraad ah. Haddii aad u baahan tahay in aad iska tuurtid alaabo badan oo balaaran, waxaad bixin kartaa $10-$35 halkii shay (lagu daray canshuur) si lagaaga qaado. Milkiileyaasha hantida waxay wici karaan qaadaha ku qoran dusha buuggaan si aad u ballansatid qaadidda shayga weyn. Waxay ku siin doonaan tilmaamaha la xariiro goorta iyo meesha la dhigo dibadda.

Si aad u ogaatid liiska alaabta "waaweyn" ee la ogol yahay iyo khidmadaha, booqo halkan.

Si aad u ballansatid qaadidda shayga "weyn":

 • La xariir qaadahaada qashinka cusub ugu yaraan 48 saac ka hor inta aan la gaarin maalinta caadi ahaan la aruuriyo qashinka.
 • Qaadaha ma qaadi doono alaabta balaaran ee dibadda la soo dhigo haddii aysan ku jirin jadwalka.
 • Qaadaha wuxuu kuu sheegi doonaa maalinta loo baahan yahay in aad alaabtaada waaweyn u soo saartid dibadda si loo qaado. Waxaa dhici karto in aysan ahayn maalinta caadi ahaan lagaa qaado qashinka.
 • Waxyaabaha waaweyn ha dhigin gudaha gaarigaada qashinka.
 • Waxyaabaha waaweyn waxaad dhinac dhigtaa gaarigaada meesha caadi ahaan laga qaado.
 • Qaadaha qashinka wuxuu qaadi doonaa shayga weyn muddo 7 maalin gudahooda kaddib marka uu helo codsiga in la qaado shayga.
 • Qaadaha wuxuu la socon doonaa tirada alaabta waaweyn ee laga qaado reerkaada.

Dhamaan guryaha waxaa loo ogol yahay in lacag la'aan laga qaado 1 shay oo weyn sannadka 2018, iyadoo aan la fiirinin heerka adeegga.

Joojinta Adeegga

Haddii aad ka maqnaan doontid guriga ugu yaraan muddo afar todobaad isku xiga, waxaad muddadaas joojin kartaa adeegaada qashinka. Joojinta adeegga waxaa ka mid noqon kara, balse kuma eka, guryaha la kireysto ee banaan iyo fasaxyada muddada dheer.

Si loo joojiyo adeegga qashinka, waa in aad ogeysiisid qaadahaada ugu yaraan labo todobaad ka hor inta aan la soo gudbinin codsiyada joojinta adeegga. Waqtiga ugu badan aad baajin kartid adeegaada waa 26 todobaad halkii sanno. Waxaa laguu soo celin doonaa tirada todobaadyada lagaa joojiyay adeegga infoyska xiga kaddib marka dib loo bilaabo adeegga.

Adeegga Albaabka (Walk-Up Service)

Haddii aad qabtid baahi gaar ah oo la xariirto jirka ama haddii ay jiraan wax aadan samayn karin, dhamaan qaadeyaasha qashinka waxay qashinka ka soo qaadi karaan albaabkaada. Fadlan isticmaal foomka diiwaan gelinta internetka. La xariir shiradaada qashinka cusub si aad isugu qortid.

Haddii aadan la kulmin shardiga qofka jir ahaan tabarta yar, waxaad bixin kartaa kharashka adeegga albaabka (walk-up service):

 • Haddii gaarigaada ku meeleysan yahay meel 100 cag ka yar u jirto luuqa/garabka jidka goobta aruurinta, adeegga soo qaadidda albaabka waa $25/bil kasta, lagu daray canshuurta.
 • Haddii gaarigaada ku meeleysan yahay meel 100 cag ka badan u jirto luuqa/garabka jidka dhibicda aruurinta, adeegga soo qaadidda albaabka waa $50/bil kasta, lagu daray canshuurta.

Photo of a bag of yard waste sitting next to the garbage cart.

Aruurinta Qashinka Deydka

SANNADKA 2018:

Haddii qaadaha iminka kuu adeego aad kula heshiisay in uu kaa qaado wasakhda deydka, waxaa kuu sii socon doono adeegga wasakhda deydka ee qaadaha cusub ilaa laga gaaro Nofeembar 30, 2018. Adiga waxaad:

 • Lacag celin ka heli doontaa qaadahaadii hore bilaha Oktoobar iyo Nofeembar.
 • Biilkaada Sateembar ee qaadaha qashinka cusub ku arki doontaa xisaabta khidmadda isku qoridda wasakhda deydka oo ah $35. Xisaabtaan waxaa loogu talogalay in lagu bixiyo adeegga wasakhda deydka bisha Oktoobar iyo Nofeembar.
 • Isticmaal gaariga qaadahaadii hore ee lagu qaado wasakhda deydka ilaa laga gaaro Nofeembar 30, 2018. Gawaarida wasakhda deydka waxaa qaadi doono qaadeyaasha bilaha Diseembar 2018 - Abriil 2019.
 • Baahida in aad la xariirtid qaadahaada qashinka cusub si aad isugu qortid adeegga wasakhda deydka sannadka 2019.

SANNADKA 2019:

Waxaad kala xullan kartaa labo qorshe oo la xariira adeegyada wasakhda deydka xilliga 2019 (Abriil 15 – Nofeembar 30).

Adeegga Leysku Qoro Xilliyada 

Todobaad kasta waxaad qorsheysan kartaa in lagaa qaado 1 gaariga wasakhda deydka iyo ilaa 8 bacyada la tuuro ($120/sannadkii).

Adeegga Aan Leysku Qorin

Waxaad bacda la tuuro ama wasakhda deydka dhigi kartaa dhinaca gaarigaada qashinka ($3 halkii bac/xermo). La xariir qaadahaada qashinka cusub ugu yaraan 48 saac ka hor inta aan la gaarin maalinta caadi ahaan la aruuriyo qashinka.


Taariikhda Fasaxa

Aruurintaada caadiga waxaa dib loo dhigi doonaa hal maalin haddii ay ku soo toosto fasaxyada la xusso ee soo socdo ama kaddib.

 • Maalinta Xasuusta (Memorial Day)
 • 4ta Luulyo
 • Maalinta Shaqaalaha (Labor Day)
 • Maalinta Mahadnaqa (Thanksgiving)
 • Maalinta Dhallashada Ciise (Christmas Day)
 • Maalinta Sannadka Cusub

Jadwalka Aruurinta Fasaxa:Illustration of a holiday tree next to a garbage cart.

Waxaa laga qaadi karaa hal geedka fasaxa, adiga aan bixinin kharash dheeraad ah, inta u dhexeyso Janaayo 1 iyo Janaayo 15 sannad kasta. Waxaad geedkaada dhigtaa dhinaca gaariga qashinka meesha caadi ahaan laga qaado. Geedaha fasaxa waa in uusan ka balaarneyn 6 cag xagga dhererka iyo 20 bound xagga culeyska.


Milkiileyaasha Hantida/Maamuleyaasha Hantida la Daggan Yahay

Talaabadaha quseeya dhamaan milkiileyaasha hantida kaddib, fadlan la xariir cidda daggan si aad kala hadashid baahidooda adeegga qashinka. Waxaad u baahan doontaa in aad:

 • La timaadid hal gaariga qashinka halkii unug - lama ogola in la qeybsado.
 • Ahaatid qofka lagala xariiro biilasha qaadidda qashinka; adiga oo bixiya xisaabta saddaxdii bil hal mar.
 • La shaqeysid cidda daggan guriga iyo qaadaha si aad wax uga qabatiin arrimaha aruurinta qashinka.

Ku Socoto Kireesteyaasha

Kireesteyaasha, la xariira maamulaha hantida/milkiilaha hantida ama shirkadda maamusha hantida sida ugu dhakhsiyaha badan si aad kala hadashid baahidaada adeegga qashinka.

Dhamaan milkiileyaasha hantida 1-4 unug waxaa laga rabaa in unug kasta ka qeybgalo brograamka qashinka magaaalada. Milkiileyaasha hantida ayaa mas’uul ka ah in ay xushaan ​cabbirka gaariga.


Su'aalaha Badanaa Leys Weydiiyo​​

Si aad u heshid macluumaadka ku saabsan qaadahaada qashinka cusub iyo maalinta aruurinta, isticmaal khariidada laga helo www.stpaul.gov/garbagemap.

Yaa u baahan in uu ka qeybgalo adeegga qashinka cusub?
Dhamaan hantida la daggan yahay ee ka kooban 1-4 guri, sida kuwa la kireeyo iyo guryaha magaalada (town homes), waa in mid kasta uu leeyahay gaariga qashinka iyo guri kasta waa in uu leeyahay adeeg. In dhamaan dadka daggan ka qeybgalaan waxay Saint Paul ku kaalmeyn doontaa in guud ahaan bulshadena la kullanto ujeedooyinkena la xariira yareynta wasakhda iyo horumarinta nolosha xaafadahena marka la yareeyo baabuurta, wasakhda, qashin qubka, iyo yareynta isticmaalka jidadkena iyo luuqyadena.

Sidee ayaan ku helay cabbirka gaarigaan?
Bishii Maajo, milkiileyaasha hantida waxaa la weydiiyay in ay doortaan cabbirka gaariga cusub (halkii guri). Haddii aan la dooranin gaari, guryaha waxaa la siiyay gaari cabbirkiisu yahay cabbirka qaadaha qashinka ay iminka adeegsadaan. Haddii hantida aysan lahayn adeegga qashinka (halkii guri), waxaa la siiyaa gaari dhexdhexaad ah.

Ma baddali karaa cabbirka gaarigeyga?
Haa. Laga bilaabo Janaayo 1, 2019, milkiileyaasha hantida waxay baddali karaan cabbirka gaariga sannadkii hal mar iyagoo aan bixinin kharash dheeraad ah. La xariir shirkadda qashinka cusub sida ugu dhakhsiyaha badan si aad u dalbatid in lagaa baddalo gaariga.

Ma isbaddali doonaa adeegeyga dib u cusboneysiinta?
Maya. Brograamka dib u cusboneysiinta wuxuu ahaan doonaa isla sidiisa.

Miyaan u baahanahay in aan joojiyo adeegga qashinka aan ka helo qaadaha iminka jira?
Maya, hase ahatee... Adeegaada qashinka iminka jira waxaa loo joojin doonaa si toos ah kaddibna bisha Oktoobar 1 waxaa kuu bilaaban doono adeegga qashinka cusub. Haddii adiga iyo qaadahaada iminka kuu adeego aad ku heshisaan in uu lacagta si toos ah uga baxsado xisaabtaada bangiga, waxaad u baahan tahay in aad qorshahaas joojisid ka hor inta aan la gaarin Sateembar 30.

Yaa loo baahan yahay in uu bixiyo biilka qashinka?
Milkiileyaasha hantida waxay qaadaha ka heli doonaan bayaanada infoyska saddaxda bil, iyo waxay mas'uul ka yahiin bixinta kharashka infoysyada. Qaadeyaasha waxay qaataan jeeg, dalabka lacagta (money order), lacagta toos looga bixiyo bangiga, lacag bixinta internetka, iyo/ama dalabka telefoonka kaarka deynta/lacagaha yaal bangiga.