Cov Kev Thauj Khib Nyhiab

Xov Xwm Tshiab Hais Txog Kev Sau Khoom Vuab Tsuab Thoob Plaws Lub Nroog 8/23/19

Thaum Lub Yim Hli 22, 2019, Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Loj Hauv Minnesota (Minnesota Supreme Court) tau hais kom Lub Nroog hloov Txoj Cai uas tau tsim cov cai siv sau khoom vuab tsuab kom cov neeg nyob thoob plaws lub nroog pov npav.

Yam Cov Neeg Nyob Hauv Saint Paul Yuav Tsum Tau Paub thiab Ua

 • Tseem yuav sau cov khoom vuab tsuab mus ntxiv raws li qhov qub rau hauv Lub Nroog Saint Paul.
 • Cov neeg nyob hauv lub nroog tsis tas yuav nrhiav ib lub tuam txhab sau khoom vuab tsuab tshiab los sis thim lawv lub chaw sau khoom vuab tsuabtam sim no.
 • Cov neeg nyob hauv lub zos yuav tsum tso lawv cov khoom vuab tsuab mus ntxiv rau lub laub rau lawv hnub sau khoom vuab tsuab.
 • Cov neeg nyob hauv lub zos yuav tau txais ib daim ntawv sau nqi khoom vuab tsuab hauv peb lub hlis (rau thaum Lub Kaum Hli 1-Kaum Ob Hlis 31, 2019) tuaj ntawm lawv lub tuam txhab sau khoom vuab tsuab rau thaum lub Kaum Hli xiab.
 • Cov neeg nyob hauv lub zos yuav tsum them lawv cov nqi khoom vuab tsuab rau lawv lub tuam txhab sau khoom vuab tsuab rau thaum Lub Kaum Hli 25, 2019.
 • Cov neeg nyob hauv lub zos yuav mus pov npav rau Txoj Cai 18-39 rau thaum Lub Kaum Ib Hlis 5, 2019 rau ntawm qhov chaw ib txwm xaiv tsa.

COV NQE LUS NQUAG NUG

Kuv yuav tau txais ib daim ntawv sau nqi rau thaum twg?

 • Hauv lub Kaum Hli xiab, koj yuav tau txais ib daim ntawv sau nqi khoom vuab tsuab hauv peb lub hlis (rau thaum Lub Kaum Hli 1-Kaum Ob Hlis 31, 2019) tuaj ntawm koj lub tuam txhab sau khoom vuab tsuab.
 • Yuav zam kom tsis tau txais cov nqi nplua them qeeb, thov them koj cov nqi khoom vuab tsuab mus rau koj lub tuam txhab sau khoom vuab tsuab rau thaum Lub Kaum Hli 25, 2019.

Puas muaj kev pov npav rau Txoj Cai?

 • Kev pov npav rau Txoj Cai yuav npaj rau Lub Kaum Ib Hlis 5, 2019.

Yog muaj kev tawm suab xaiv rau Txoj Cai 18-39 kom raug tshem tawm  (txhais taus tias yuav siv tsis tau Txoj Cai mus ntxiv), yam yuav tshwm sim kev sau kuv cov khoom vuab tsuab yuav zoo li cas?

 • Txoj Cai no yuav tsis tswj kev sau cov khoom vuab tsuab.
 • Tshwj tsis yog Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Loj hais ua mus lwm yam, Lub Nroog daim ntawv cog lus nrog cov tuam txhab sasu khoom vuab tsuab tseem siv tau li qub.Lub Nroog tseem yuav ua haujlwm txuas mus ntxiv raws li cov ntsiab lus cog lus tseg.
 • Cov tuam txhab sau khoom vuab tsuab tseem yuav sau cov khoom vuab tsuab mus ntxiv rau hauv Saint Paul.
 • Txoj cai no yuav pauv hloov kev them cov nqi sau khoom vuab tsuab li cas.Cov neeg nyob hauv zos uas yog cov tau koom nrog txoj haujlwm no, yuav tau them lawv cov nqi sau khoom vuab tsuab ncaj qha rau lub tuam txhab, Lub Nroog yuav them mus rau cov tuam txhab sau khoom vuab tsuab raws Saint Paul cov nyiaj pab.Lub Nroog cov nyiaj pab yog raug pab nyiaj los ntawm txhua tus neeg cov nqi se vaj tse.
 • Kev khwv yees  cov nqi rau Lub Nroog txoj haujlwm sau khoom vuab tsuab hauv xyoo 2020 yog thaj tsam  $27.1 million (lab), uas tej zaum yuav tau tshaj ntxiv li 17.4% rau cov nqi se vaj tse.
  • Qhov no yuav ua rau tag nrho cov nqi se vaj tse hauv lub xyoo 2020 tshaj ntxiv li 22.2%.
  • Qhov no yuav ua rau cov nyiaj nqi se vaj tse tau tshaj $184 tshaj qhov Tus Tswv Nroog tau thov kom nce cov nqi se vaj tse nyob rau theem nruab nrab rau hauv xyoo 2020.
  • Qhov no yuav ua rau cov nyiaj nqi se vaj tse tau tshaj $664 tshaj qhov Tus Tswv Nroog tau thov kom nce cov nqi se vaj tse ua lag luam rau theem nruab nrab rau hauv xyoo 2020.

Tom qab Lub Kaum Ib Hlis 5 kuv cov khoom vuab tsuab tseem puas raug tuaj sau lawm?

 • Raug.Koj  cov khoom vuab tsuab yuav raug sau rau tib hnub li qhov qub los ntawm koj lub tuam txhab sau khoom vuab tsuab.
 • Tshwj tsis yog Minnesota Supreme Court tau hais ua mus lwm yam, daim ntawv cog lus nrog cov tuam txhab sau khoo vuab tsuab tseem ua haujlwm li qub thiab Lub Nroog tseem yuav ua haujlwm raws li cov cai ntawm daim ntawv cog lus.

Yuav tshwm sim li cas yog Txoj Cai 18-39 tsis raug thim?

 • Kev sau cov khoom vuab tsuab ntawm cov chaw nyob rau hauv Saint Paul tseem yuav sau mus raws li qhov qub nrog cov tuam txhab sau khoom vuab tsuab tam sim no, thiab lawv tseem yuav sau cov nqi khoom vuab tsuab los ntawm cov neeg nyob hauv lub zos.

Yog muaj lus nug ntxiv, thov hu rau tus xov tooj saib xyuas khoom vuab tsuab rau ntawm 651-266-6101. Muaj kws txhais lus​. 


A Cleaner Saint Paul Logo

Saint Paul Kev Thauj Khib Nyhiab Thoob Zos yuav xaiv lub tsheb cab khib nyhiab rau ntawm ib txoj kev los yog kev nraum tog tsev twg. St. Paul Haulers, LLC, yog ib pab lag luam muaj cai cab khib nyhiab, sau khib nyhiab rau tag nrho lub zos cov chaw pej xeem nyob 1-4 chav. Yuav tsum muaj kev sau khib nyhiab, thiab cov nqi thiab cov kev sau yeej zoo sib xws thoob plaws Saint Paul.​


Khib Nyhiab

Cart size graphic

 

Tus nqi sau khib nyhiab ib xyoos twg ntawm Cheeb Koog Ramsey Txheej Txheem Sau Se Vaj Tse. Tag nrho cov vaj tse muaj 1-4 chav yim yeej txhawb rau txoj kev sau khib nyhiab. Tus nqi tsub ib xyoos twg yog $24.60 rau ib chav yim twg ($2.05 ib hlis twg). Tus nqi no them rau cov thoob khib nyhiab, kev lis hauj lwm thiab kev txhim qhia thiab cov tes dej num nqua hu cuag laj mej pej xeem.

Cov qib kev thauj khib nyhiab thiab cov nqi:

 

Koj daim nqi peb hlis twg yog xa thiab them ncaj qha rau koj lub lag luam cab khib nyhiab, tsis yog rau lub zos.

 

Thoob luaj li cas: Kev Sau: Pes Tsawg Cov Khoom Loj 
Heev Sau Nrog (ib xyoos twg):​
Cov Nqi Sau Peb Hlis Twg*:
Lub Me Sau ib lim tiam kem ib lim tiam 2 $60.84/peb hlis twg
Lub Me Txhua lub lim tiam 2 $70.32/peb hlis twg
Lub Nrab Txhua lub lim tiam 3 $96.09/peb hlis twg
Lub Loj Txhua lub lim tiam 3 $102.45/peb hlis twg

 

*Qhov nqi tsub peb hlis ib zaug twg muaj tag nrho cov nqi tsub thiab nqi se ntawm cheeb koog thiab lub xeev.


Kev Txawb Thoob Kom YogPicture of a woman placing a garbage cart out at the curb.

 • Muab koj cov thoob txawb ntawm ntug kev nraum qaum tsev los yog ntug kom tig sab qhib tawm rau ntawm kev ua ntej 6:00 teev sawv ntxov thaum hnub sau khib nyhiab rau koj.
 • Tag nrho cov khoom yuav tsum haum ntim hauv koj lub thoob nrog lub hau kaw rau.
 • Tseg deb li ob taws ntawm koj cov thoob khib nyhiab mus rau lwm cov khoom, xws li tej ntoo, ntsa laj kab, tsev nres tsheb los yog cov pawg daus.
 • Yog koj muaj txoj kev nraum qaum tsev, xyuas kom koj lub tsev nres tsheb muaj cov zauv tsev rhais rau.

Nrhiav Hnub Sau Koj Cov Khib Nyhiab

Feem zej zog ib puag ncig coob yuav muaj kev sau khib nyhiab thiab sau khoom qub nchuav dua rau tib hnub. Xav paub koj lub chaw cab khib nyhiab thiab hnub sau khib nyhiab, ntaus koj qhov chaw nyob rau ntawm stpaul.gov/garbagemap, los yog hu rau 651-266-6101.​

Koj yuav nrhiav tau Sij Hawm Sau Khib Nyhiab Ib Lim Tiam Kem Ib Lim Tiam hauv 2019 ntawm.


Kev Hloov Koj Lub Thoob Luaj Li Cas

Cov tswv tsev hloov tau lawv lub thoob ib xyoos ib zaug tsis raug nqi dab tsi. Hloov ntau zaus dua yuav tsub $25 ib zaug hloov twg. Cov kev hloov thoob muaj muaj tau, tiam sis tsis tag rau, kev hloov qib sau khib nyhiab los yog hloov lub thoob vim yog raug piam los yog raug pawv. Thov hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab thov kev hloov thoob.​

Cov tswv tev puav leej hu cuag tau lawv lub chaw cab khib nyhiab mus thov cov thoob khib nyhiab ntxiv yog tias lawv muaj khib nyhiab ntau.


Lwm Cov Kev Sau Khib Nyhiab Ntxiv

 

Hu rau koj lub lag luam thauj khib nyhiab tshiab kom teeb tau cov kev thauj khib nyhiab no. 

Cov Khoom Loj Loj

Man setting a TV next to his garbage cart.

Nyob ntawm koj lub thoob luaj li cas, koj tso tau 2 los yog 3 qhov "khoom loj loj" rau sau ib xyoos twg uas tsis tsub nqi dab tsi ntxiv.  Yog koj xav pov tseg ntau yam khoom loj ntxiv, koj them tau $10-$35 rau ib yam khoom twg (ntxiv nqi se) kom lawv sau. Cov tswv tsev hu tau rau lub chaw cab khib nyhiab sab nraum qab ntawm nplooj ntawv no mus teem sij hawm sau cov khoom loj loj.  Lawv yuav qhia seb yuav muab txawb rau thaum twg thiab qhov twg. 

Xav paub txog cov “khoom loj loj” uas kam txais thiab cov nqi, mus xyuas Bulky Item Collection.

Xav teem sij hawm sau ib yam "khoom loj":

 • Hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab tsawg kawg li 48 teev ua ntej hnub uas ib txwm sau koj cov khib nyhiab.
 • Koj lub chaw cab khib nyhiab yuav tsis nqa cov khoom loj loj uas txawb rau nraum zoov yog tias tsis teem muaj sij hawm ua ntej. 
 • Koj lub chaw cab khib nyhiab yuav qhia rau koj seb hnub twg yog yuav sau koj qhov khoom loj.  Tej zaum nws puav leej yog tib hnub uas sau koj cov khib nyhiab.
 • Tsis txhob muab cov khoom loj pov rau hauv koj lub thoob khib nyhiab. 
 • Muab cov khoom loj txawb ib sab ntawm koj lub thoob khib nyhiab ntawm qhov chaw koj txawb koj lub thoob khib nyhiab. 
 • Koj lub chaw cab khib nyhiab yuav tuaj sau yam khoom loj ua ntej 7 hnub txij li tom qab lawv tau lus thov kom tuaj nqa.
 • Lub chaw cab khib nyhiab puav leej yuav zwm tseg pes tsawg cov khoom loj uas lawv tau tuaj nqa ntawm ib lub tsev twg.

Kev Cheem Sau Khib Nyhiab

Siv tau kev cheem sau khib nyhiab thaum tsis nyob tsev ib ntus, xws li tawm mus ncig ua si. Siv tsis tau kev cheem sau khib nyhiab kom xyeej kev them nqi khib nyhiab yog yeej muaj neeg nyob rau hauv lub tsev.

Xav ncua tseg kev thauj khib nyhiab, koj yuav tsum faj seeb qhia rau koj lub chaw cab khib nyhiab luv kawg li ob lub lim tiam ua ntej yuav cheem tau kev sau khib nyhiab. Siv tau kev cheem sau khib nyhiab ob zaug ib xyoos twg, yuav tsum cheem luv kawg yog plaub lu lim tiam, thiab cheem tau mus txog 26 lub lim tiam. Yuav lov tawm cov nqi tsub rau cov lim tiam uas ncua kev thauj khib nyhiab ntawm daim nqi tom ntej tom qab rov pib kev thauj khib nyhiab dua.

Koj yuav nrhiav tau Tsab Ntawv Thov Kev Cheem Sau Khib Nyhiab ntawm stpaul.gov/servicehold. Xa tsab ntawv teb tiav mus rau koj lub chaw cab khib nyhiab.

Kev Nqa Khib Nyhiab Pov Tseg

Yog koj muaj kev tu ncua tshwj xeeb ntawm lub cev los yog cov kev txwv txiav, tag nrho cov chaw cab khib nyhiab yeej muaj Kev Nqa Khib Nyhiab Pov Tseg rau koj yog tias koj xav tau.

Yog koj tsis yog ib tug neeg uas lub cev tsis muaj peev xwm txaus, koj them tau rau kev nqa khib nyhiab pov tseg raws li ncua kev ntawm koj lub thoob mus txog qhov chaw sau khib nyhiab ntawm qaum kev/ntug kev.

 • Tsis deb txog 100 taws $25 ib hlis twg (ntxiv nqi se)
 • Deb tshaj 100 taws $50 ib hlis twg (ntxiv nqi se)

Yuav tsum muab tag nrho cov khib nyhiab ntim hnab, tso rau hauv koj lub thoob khib nyhiab thiab tsis pub nyhav tshaj 40 phaus. Lwm cov kev sau khib nyhiab xws li cov khoom loj loj los yog nroj tsuag qab vag tsib taug, yuav tsis muaj rau Kev Nqa Khib Nyhiab Pov Tseg.

Kev Sau Nroj Tsuag Qab Vag Tsib Taug ntawm Tsev Neeg Nyob

Photo of a bag of yard waste sitting next to the garbage cart.

 

Tag nrho cov chaw cab khib nyhiab yuav sau cov nroj tsuag qab vag tsib taug yog them ib qho nqi ntxiv.

Muaj kev thauj cov nroj tsuab qab vag tsib taug thaum Plaub Hlis Tim 15-Kaum Ib Hlis Tim 30 txhua lub xyoo. Koj xaiv tau ob txoj kev taug:

 • Kev Them Nqi Thauj: Koj txawb tau lub thoob pov nroj tsuag thiab 8 hnab khoom lwj taus rau ib lim twg uas sau khib nyhiab ($120 ib xyoos twg). Hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab mus teeb kev thauj.
 • Cov Kev Thauj Uas Tsis Them Nqi Thauj: Koj txawb tau ib hnab khoom lwj taus los yog ib pob nroj tsuag rau ntawm ib sab koj lub thoob khib nyhiab ($3 ib hnab/pob twg). Hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab luv kawg li 48 teev ua ntej hnub uas ib txwm sau koj cov khib nyhiab. Koj lub chaw cab khib nyhiab yuav qhia rau koj seb hnub twg yog yuav sau koj lub (cov) hnab lwj taus los yog cov pob nroj tsuag.

Yuav tsum muab tag nrho cov nroj tsuag qab vag tsib taug ntim rau lub thoob ntim nroj tsuag los yog ntim rau lub hnab ntaus thwj lwj taus. Cov hnab ntim nrog tsuag los yog cov pob nroj tsuag yuav tsum tsis nyhav tshaj 40 phaus los yog tsis loj tshaj ob taws thiab tsis ntev tshaj peb taws. Yuav tsis sau cov cag ntoos, av, los yog pob zeb.


Hnub caiv

Koj hnub sau khib nyhiab yuav ncua lig ib hnub yog tias hnub ntawd yog hnub caiv los yog ib hnub tom qab hnub caiv:

 • Hnub Nco Txog Cov Tuag (Memorial Day)
 • Xya Hli Ntuj Hnub tim 4
 • Hnub So (Labor Day)
 • Hnub Noj Tsiab (Thanksgiving Day)
 • Hnub Yesxus Yug (Christmas Day)
 • Hnub Xyoo Tshiab (New Year's Day)

Kev Sau Cov Ntoo Rau Caij CaivIllustration of a holiday tree next to a garbage cart.

Koj tso tau ib tsob ntoo thaum caij caiv, tsis tsub nqi dab tsi ntxiv, thaum lub Ib Hlis Ntuj Hnub tim 2-15 txhua lub xyoo. Qhov no txawv ntawm kev sau cov khoom loj loj thiab tsis xam tau tias yog ib yam khoom loj loj. Cov ntoo rau caij caiv yuav tsum tsis pub siab tshaj 6 taws and tsis nyhav tshaj 20 phaus.

 • Muab koj tsob ntoo txawb rau ib sab ntawm lub thoob khib nyhiab rau hnub sau koj cov khib nyhiab thaum lub Ib Hlis Tim 2-15.
 • Yuav tsum tshem tej khoom dai zoo nkauj thiab cov cuab yeej txheem ntawm tag nrho cov ntoo.
 • Tsis sau cov ntoo cuav.
 • Tsuas sau ib tsob ntoo rau ib yim neeg xwb (los yog ib tso ntoo rau ib chav yim neeg ntawm cov tsev muaj ntau yim).
 • Lwm cov ntoo caiv ntxiv, cov ntoo cuav los yog cov ntoo siab tshaj 6 taws yuav sau tam ua ib yam khoom loj loj.