Cov Kev Thauj Khib Nyhiab

logo“Peb Txoj Kev Sau Khib Nyhiab Thoob Zos tshiab ua rau Saint Paul yog ib lub zos huv dua, nyab xeeb dua rau txhua tus. Pib txij lub Kaum Hli Ntuj hnub 1, Saint Paul cov zej zog neeg ib puag ncig yuav tsis raug tsub cov nqi sib txawv rau txoj kev thauj khib nyhiab zoo sib xws lawm, thiab tag nrog cov zej zog neeg yuav muaj tib lub chaw cab khib nyhiab thiab tib hnub thauj khib nyhiab ntawm lawv txoj kev xwb."

- Russ Stark, Saint Paul’s Thawj Ceev Xwm


Cov qib kev thauj khib nyhiab thiab cov nqi

​Qhov nqi tsub peb hlis ib zaug twg muaj tag nrho cov nqi tsub thiab nqi se ntawm cheeb koog thiab lub xeev.

Thoob luaj li cas: Kev Sau: Pes Tsawg Cov Khoom Loj 
Heev Sau Nrog (2019):​
Cov Nqi Sau Peb Hlis Twg:
Lub Me Sau ib lim tiam kem ib lim tiam 2 $60.84/peb hlis twg
Lub Me Txhua lub lim tiam 2 $70.32/peb hlis twg
Lub Nrab Txhua lub lim tiam 3 $96.09/peb hlis twg
Lub Loj Txhua lub lim tiam 3 $102.45/peb hlis twg

Npaj Rau Kev Thauj Khib Nyhiab Thoob Zos!

 

Kauj Ruam 1: Kev Xa Thoob Ntim Khib Nyhiab Tshiab

Yim Hli Ntuj hnub tim 13 – Cuaj Hli Ntuj hnub tim 21

 • Muab koj lub thoob txawb cia! Muab cia rau ib qhov chaw zoo thiab tsis txhob siv kom txog thaum Kaum Hli Ntuj Hnub tim 1.
 • Siv koj lub thoob khib nyhiab qub kom txog thaum lub Cuaj Hli Ntuj Hnub tim 30.
 • Nyeem pob ntaub ntawv rhais nrog koj lub thoob.
 • Hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab yog muaj lus nug los yog xav tau lwm cov kev thauj khib nyhiab ntxiv.  Nrhiav cov ncauj lus qhia txog koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab nraum qab daim ntawv no.  

Kauj Ruam 2: Thawj Daim Nqi tsub los ntawm lub Chaw Cab Khib Nyhiab Tshiab

Nruab nrab Cuaj Hli Ntuj

 • Tus tswv tsev yuav txais tau daim nqi tsub peb hlis ib zaug twg thiab muaj tes dej num yuav tsum them.  Hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab yog muaj lus nug txog cov nuj nqis.
 • Koj TSIS tag yuav hais kom txiav tu koj txoj kev thauj khib nyhiab tam sim no. 
  • Yog koj muaj cov nyiaj them ua ntej rau nqi thauj khib nyhiab tom qab lub Cuaj Hli Ntuj hnub tim 30, lub chaw cab khib nyhiab tam sim no yuav thim nyiaj rov rau koj.
  • Yog koj teem kom cia li rho tawm nyiaj them nqi thauj khib nyhiab nrog koj lub chaw thauj tam sim no, koj yuav tau txiav tu ua ntej lub Cuaj Hli Ntuj Hnub tim 30.

Kauj Ruam 3: Kev Thauj Khib Nyhiab Tshiab Pib Lawm!

Kaum Hli Ntuj xyoo 1

 • Siv koj lub thoob khib nyhiab tshiab
 • Txawb koj lub thoob rau ntawm ntug kev nram qab tsev los yog ntawm ntug kev thaum 6:00 teev sawv ntxov thaum txog hnub sau khib nyhiab tshiab.
 • Yuav tsub nqi $3/ib hnab twg, nrog nqi se rau cov hnab khib nyhiab tshaj uas muab txawb rau ib sab ntawm koj lub thoob.
 • Tsis txhob muab cov khoom no ntim rau hauv koj lub thoob khib nyhiab: khoom kho mob (cov koob nkaug), khoom lom tuag, nroj tsuag, los yog khoom hluav taws xob.

Kauj Ruam 4: Kev Tshem Tawm Thoob Khib Nyhiab Qub

Cuaj Hli Ntuj Hnub tim 24 - Kaum Ib Hlis Ntuj Hnub tim 2

 • Xyuas kom koj lub thoob khib nyhiab qub tsis muaj dab tsi.  Tsis txhob siv nws tom qab Kaum Hli Ntuj Hnub tim 1. 
 • Yuav TSIS cab tawm koj lub thoob khib nyhiab qub yog muaj khoom pov tseg rau hauv.
 • Mus xyuas Garbage Announcements los yog hu rau 651-266-6101 kom paub ntxiv txog thaum twg thiab qhov chaw twg yuav muab koj lub thoob khib nyhiab qub txawb rau lawv tuaj cab.

Lwm Cov Kev Thauj Khib Nyhiab Ntxiv

 

Hu rau koj lub lag luam thauj khib nyhiab tshiab kom teeb tau cov kev thauj khib nyhiab no. 

Cov Khoom Loj Loj

Man setting a TV next to his garbage cart.

Nyob ntawm koj lub thoob luaj li cas, koj tso tau 2 los yog 3 qhov "khoom loj loj" rau sau ib xyoos twg uas tsis tsub nqi dab tsi ntxiv.  Yog koj xav pov tseg ntau yam khoom loj ntxiv, koj them tau $10-$35 rau ib yam khoom twg (ntxiv nqi se) kom lawv sau. Cov tswv tsev hu tau rau lub chaw cab khib nyhiab sab nraum qab ntawm nplooj ntawv no mus teem sij hawm sau cov khoom loj loj.  Lawv yuav qhia seb yuav muab txawb rau thaum twg thiab qhov twg. 

Xav paub txog cov “khoom loj loj” uas kam txais thiab cov nqi, mus xyuas Bulky Item Collection.

Xav teem sij hawm sau ib yam "khoom loj":

 • Hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab tsawg kawg li 48 teev ua ntej hnub uas ib txwm sau koj cov khib nyhiab.
 • Koj lub chaw cab khib nyhiab yuav tsis nqa cov khoom loj loj uas txawb rau nraum zoov yog tias tsis teem muaj sij hawm ua ntej. 
 • Koj lub chaw cab khib nyhiab yuav qhia rau koj seb hnub twg yog yuav sau koj qhov khoom loj.  Tej zaum nws puav leej yog tib hnub uas sau koj cov khib nyhiab.
 • Tsis txhob muab cov khoom loj pov rau hauv koj lub thoob khib nyhiab. 
 • Muab cov khoom loj txawb ib sab ntawm koj lub thoob khib nyhiab ntawm qhov chaw koj txawb koj lub thoob khib nyhiab. 
 • Koj lub chaw cab khib nyhiab yuav tuaj sau yam khoom loj ua ntej 7 hnub txij li tom qab lawv tau lus thov kom tuaj nqa.
 • Lub chaw cab khib nyhiab puav leej yuav zwm tseg pes tsawg cov khoom loj uas lawv tau tuaj nqa ntawm ib lub tsev twg.

Tag nrho cov neeg pov tau ib yam khoom loj hauv xyoo 2018 tsis tsub nqi dab tsi, tsis hais nws muaj qib kev thauj khib nyhiab twg. 

Cheem Kev Sau Khib Nyhiab

Yog koj yuav tsis nyob tsev mus ntev li plaub lub lim tiam sib law liag, koj ncua tseg tau kev thauj khib nyhiab rau lub sij hawm ntawd.  Cheem kev sau khib nyhiab muaj xws li, tiam sis tsis tag rau, cov chav tsev khiab nyob uas tsis muaj neeg nyob lawm thiab cov neeg mus ncig kev deb ntev ntev.

Xav ncua tseg kev thauj khib nyhiab, koj yuav tsum faj seeb qhia rau koj lub chaw cab khib nyhiab luv kawg li ob lub lim tiam ua ntej yuav cheem ib hom kev thauj khib nyhiab twg.  Lub sij hawm ntev tshaj plaws rau koj ncua tseg kev thauj khib nyhiab yog 26 lub lim tiam hauv ib lub xyoo twg.  Yuav lov tawm cov nqi tsub rau cov lim tiam uas ncua kev thauj khib nyhiab ntawm daim nqi tom ntej tom qab rov pib kev thauj khib nyhiab dua.

Kev Nqa Khib Nyhiab Pov Tseg

Yog koj muaj kev tu ncua tshwj xeeb ntawm lub cev los yog cov kev txwv txiav, tag nrho cov neeg cab khib nyhiab yeej los nqa tau koj cov khib nyhiab mus pov tseg rau koj yog tias koj xav tau.  Thov siv daim ntawv sau npe saum. Hu rau koj lub lag luam thauj khib nyhiab tshiab kom teeb tau cov kev thauj khib nyhiab no. 

Yog koj tsis muaj kev tsis taus tam li ib tug neeg lub cev tsis muaj peev xwm, koj yuav tau them rau kev nqa khib nyhiab pov tseg:

 • Yog koj lub thoob khib nyhiab nyob ze tshaj 100 taws ntawm kev nram qab tsev/ntug kev sau khib nyhiab, nqi tsub rau kev nqa khib nyhiab pov tseg yuav yog $25/ib hlis twg, ntxiv nqi se.
 • Yog koj lub thoob khib nyhiab nyob ze tshaj 100 taws ntawm kev nram qab tsev/ntug kev sau khib nyhiab, nqi tsub rau kev nqa khib nyhiab pov tseg yuav yog $50/ib hlis twg, ntxiv nqi se.

Photo of a bag of yard waste sitting next to the garbage cart.

Kev Sau Nroj Tsuag

RAU 2018:

Yog koj muaj kev sau nroj tsuag nrog koj lub chaw cab khib nyhiab tam sim no, yuav muaj kev sau nroj tsuag nrog koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab mus txog Kaum Ib Hlis Ntuj Hnub tim 30, 2018. Koj yuav:

 • Tau ib qho nyiaj thim rov qab los ntawm koj lub chaw cab khib nyhiab qub rau lub Kaum Hli thiab Kaum Ib Hlis.
 • Faj seeb tias yuav muaj ib qho nqi ntsuas rau kev thauj nroj tsuag li $35 ntawm koj daim nqi rau lub Cuaj Hli Ntuj ntawm koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab.  Tus nqi ntsuas no yuav them rau cov kev thauj nroj tsuag rau lub Kaum Hli thiab Kaum Ib Hlis.
 • Siv koj lub chaw cab khib nyhiab qub lub thoob pov nroj tsuag mus txog lub Kaum Ib Hlis Ntuj Hnub tim 30, 2018. Cov neeg cab khib nyhiab yuav cab tawm cov thoob pov nroj tsuag thaum Kaum Ob Hlis Ntuj 2018 – Plaub Hlis Ntuj 2019.
 • Tsis tag hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab kom thauj koj cov nroj tsuag hauv xyoo 2019.

RAU 2019:

Koj xaiv tau ob hom kev thauj nroj tsuag rau xyoo 2019 (Plaub Hlis Ntuj Hnub tim 15 - Kaum Ib Hlis Ntuj Hnub tim 30). 

Kev Thauj Khib Nyhiab Raws Caij Ntuj 
Koj txawb tau 1 lub thoob pov nroj tsuag thiab 8 hnab khoom lwj taus rau ib lim twg uas sau khib nyhiab. ($120/Ib xyoos twg).

Cov Kev Thauj Uas Tsis Them Nqi Thauj 
Koj txawb tau ib hnab khoom lwj taus los yog ib pob nroj tsuag rau ntawm ib sab koj lub thoob khib nyhiab ($3 ib hnab/pob twg). Hu rau koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab tsawg kawg li 48 teev ua ntej hnub uas ib txwm sau koj cov khib nyhiab.


Hnub caiv

Koj hnub sau khib nyhiab yuav ncua lig ib hnub yog tias hnub ntawd yog hnub caiv los yog ib hnub tom qab hnub caiv:

 • Hnub Nco Txog Cov Tuag (Memorial Day)
 • Xya Hli Ntuj Hnub tim 4
 • Hnub So (Labor Day)
 • Hnub Noj Tsiab (Thanksgiving Day)
 • Hnub Yesxus Yug (Christmas Day)
 • Hnub Xyoo Tshiab (New Year's Day)

Sij Hawm Sau Khib Nyhiab thaum Cov Hnub Caiv:Illustration of a holiday tree next to a garbage cart.

Koj tso tau ib tsob ntoo thaum caij caiv, tsis tsub nqi dab tsi ntxiv, thaum lub Ib Hlis Ntuj Hnub tim 1 thiab Ib Hlis Ntuj Hnub tim 15 txhua lub xyoo. Tsuas muab koj tsob ntoo tso rau ib sab ntawm koj lub thoob khib nyhiab thaum hnub sau koj cov khib nyhiab. Cov ntoo thaum caij caiv yuav tsum tsis siab dua 6 taws thiab tsis nyhav dua 20 phaus.


Cov Tswv Tsev/Cov Tswv Av Uas Khiab Tsev Nyob Rau Neeg

Ntxiv cov kauj ruam rau tag nrho cov tswv tsev ua raws, thov hu tham nrog tus neeg khiab tsev nyob ntawm koj txog kev thauj khib nyhiab rau lawv. Koj yuav tau:

 • Muab ib lub thoob khib nyhiab rau ib yim twg — tsis kheev sib koom.
 • Ua tus sib cuag rau chaw muab thawv cab khib nyhiab xa nuj nqis rau; cov ntawv teev nqi them peb lub hlis twg.
 • Ua hauj lwm nrog koj neeg khiab tsev nyob ntawm koj thiab chaw muab thawv cab khib nyhiab kom daws tau cov teeb meem sau khib nyhiab.

Cov Neeg Khiab Tsev Nyob Tswm Xeeb

Cov neeg khiab tsev nyob hu sib tham nrog koj tus tswv av/tswv tsev los yog lag luam tswj xyuas tsev khiab sai npaum li sai tau txog cov kev thauj khib nyhiab rau koj.

Tag nrho cov tswv tsev uas muaj 1-4 yim neeg yuav tsum tau muaj ib yig zus koom nrog txoj kev thauj khib nyhiab thoob zos. Cov tswv tsev muaj tes dej num xaiv cov thoob luaj li cas.


Cov Nqe Lus Nquag Nug

Xav paub ntxiv txog koj lub chaw cab khib nyhiab tshiab thiab hnub thauj khib nyhiab, siv peb daim duab teev qhia saum huab cua ntawm www.stpaul.gov/garbagemap.

Leej twg yuav tau koom nrog txoj kev sau khib nyhiab tshiab?
Tag nrho Saint Paul cov vaj tse muaj 1-4 yim, nrog rau cov tsev khiab nyob thiab cov tsev sib txuas (townhomes), yuav tsum muaj ib lub thoob khib nyhiab thiab kev thauj khib nyhiab ntawm ib tsev neeg twg.  Tag nrho cov pej xeem koom yuav pab kom Saint Paul mus cuag cov hom phiaj kev txo tsawg khoom khib nyhiab thiab kev txhim kho peb cov zej zog kom zoo nyob dua los ntawm txoj kev txo tsawg tsheb khiav, pa phem, pov tseg khoom tsis raws cai, thiab cov kev qaum tsev thiab kev nram qab tsev tsis qub thiab puas heev.

Ua cas kuv thiaj tau lub thoob luaj li no?
Thaum lub Tsib Hlis Ntuj, yeej hais kom cov tswv tsev xaiv lub thoob luaj li cas lawm. Yog tias tsis xaiv ib lub thoob, yuav muab lub thoob loj sib luag li lub lawv muaj nrog lub chaw cab khib nyhiab tam sim no. Yog tias cov tsev twg tsis tau muaj dua kev thauj khib nyhiab (raws ib yim neeg twg), yuav muab lub thoob nrab rau.

Kuv hloov puas tau kuv lub thoob?
Tau.Pib txij li lub Ib Hlis Ntuj Hnub 1, 2019, cov tswv tsev hloov tau lawv lub thoob khib nyhiab ib xyoos ib zaug uas tsis tsub nqi dab tsi ntxiv. Hu rau koj lub lag luam thauj khib nyhiab sai li sai tau kom hloov koj lub thoob. 

Kuv txoj kev sau cov khoom mus nchuav dua los siv puas hloov?
Tsis hloov. Txoj kev sau khoom mus nchuav dua los siv yuav zoo li qub.

Kuv puas yuav tau txiav tu txoj kev cab khib nyhiab tam sim no rau kuv?
Tsis tau, tiam sis... Txoj kev thauj khib nyhiab rau koj tam sim no yuav cia li txiav tu thiab txoj kev thauj khib nyhiab tshiab rau koj yuav pib thaum lub Kaum Hli Ntuj Hnub tim 1.  Yog koj teem kom cia li rho tawm nyiaj them nqi thauj khib nyhiab nrog koj lub chaw thauj tam sim no, koj yuav tau txiav tu kev them ua ntej lub Cuaj Hli Ntuj Hnub tim 30.

Leej twg yuav tsum tau them nqi khib nyhiab?
Cov tswv tsev yuav tau txais cov nqi khib nyhiab peb hlis ib zaug twg los ntawm lub chaw cab khib nyhiab tshiab, thiab muaj tes dej num them cov nqi. Cov chaw cab khib nyhiab yuav txais cov nyiaj check, nyiaj ntawv muas, them ncaj qha, them saum huab cua, thiab/los yog cov yuaj credit/debit hauv xov tooj.