Txoj hauj lwm Families First Housing Pilot pab cov tsev neeg nyob hauv Saint Paul ntau txog $300/hli los them nqi xauj tsev nyob ntev txog peb lub xyoos. Cov tsev neeg kuj yuav tau txais kev pab tshwj xeeb ntxiv xws li kev cob qhia kom npaj txhij mus ua hauj lwm tau, pab tswv yim rau tus neeg xauj tsev nyob thiab pab daws teeb meem, thiab txuas mus rau lwm cov kev pab uas muaj.

Txoj hauj lwm no raug pab nyiaj los ntawm Housing Trus Fund (Kob Nyiaj Pab Them Nqi Vaj Tse Nyob) uas raug tsim kho los ntawm Tus Tswv Nroog Melvin Carter txhawm rau tsim ua, tshwj tseg, thiab tiv thaiv cov neeg nyob hauv Saint Paul kom them taus tej nqi vaj tse nyob. Lwm cov nyiaj pab ntxiv raug pab los ntawm Family Housing Fund, Koom Haum McKnight, Koom Haum Pohlad , thiab Koom Haum Saint Paul & Minnesota.

Cov kev pab txhawb raug pab los ntawm Tsoom Fwv Cov Tsev Kawm Ntawv Hauv Saint Paul, Community Stabilization Project, thiab Saint Paul City School uas koom tes nrog Model Cities, Neighborhood House, Wilder Foundation thiab YWCA Saint Paul.

Kev Tsim Nyog Raug Pab

Cov tsev neeg uas tsim nyog raug pab:

 • Tau Xauj Tsev Nyob rau hauv Saint Paul;
 • Tsis yog tau lwm cov nyiaj pab (xws li tsoom fwv cov nyiaj pab them nqi vaj tse los sis Tshooj 8)
 • Muaj tsawg kawg ib tug me nyuam tau tso npe kawm rau qib Pib-K mus txog qib 3 rau hauv ib lub tsev kawm ntawv:
  • Benjamin E. Mays IB World School
  • Dayton's Bluff Achievement Plus Elementary
  • Maxfield Elementary School
  • Saint Paul City School
  • Saint Paul Music Academy
 • Siv nyiaj tsawg kawg 40% ntawm tsev neeg cov nyiaj khwv tau los them nqi xauj tsev nyob lawm
 • Raug raws li cov qauv cai kev txwv txiav ntawm cov nyiaj khwv tau los xws li nram qab no (yim neeg cov nyiaj khwv tau los hauv ib lub xyoos puag ncig yog saib raws ntawm txhua yim neeg cov nyiaj khwv tau los hauv 30 hnub; qhov ntau tsawg ntawm yim neeg xws li cov me nyuam yaus thiab lwm cov tswv cuab uas khwv tsis tau nyiaj.)
  • Yim neeg muaj 2 tus neeg: $28,200
  • Yim neeg muaj 3 tus neeg: $31,700
  • Yim neeg muaj 4 tus neeg: $35,200
  • Yim neeg muaj 5 tus neeg: $38,050
  • Yim neeg muaj 6 tus neeg: $40,850
  • Yim neeg muaj 7 tus neeg: $43,650
  • Yim neeg muaj 8 tus neeg: $46,630

Kev Thov Kev Pab

Yuav thov, tiv toj rau ib ntawm koj cov neeg sawv cev tim tsev kawm ntawv:

Benjamin E. Mays IB World School

Dayton’s Bluff Achievement Plus Elementary

Maxfield Elementary School

Saint Paul City School

Saint Paul Music Academy

Last Edited: July 31, 2023