Families First ဟံၣ်ဃီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်လီၤ Saint Paul ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တလါ/$300 လၢ ဟံၣ်လဲတၢ်တိ စၢၤမၤစၢၤလၢသၢနံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် မၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤ တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးတၢ်မၤလိ, ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တၢ်တဲစၢၤတၢ်ဒီးတၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်တၢ်မၤစၢၤ, ဒီးတၢ်ဆဲးကျိး ဘျးစဲဒီးတၢ်မၤစၢၤအဂၤလၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအီၤလၢကျိၣ်စ့ လၢ Housing Trust Fund, လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ Mayor Melvin Carter လၢကထုးထီၣ်, ရဲၣ်သဲကတီၤ, ဒီးဒီသဒၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်ဃီအပှ့ၤန့ၢ်ကဲတဖၣ်လၢ ပှၤအိၣ် ဆိးဖဲ Saint Paul တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကျိၣ်စ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအီၤလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ  ဟံၣ်ဃီကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤMcKnight ဖီၣ်ဒ့ၡၢၣ်, Pohlad ဖီၣ်ဒ့ၡၢၣ်, ဒီး Saint Paul & Minnesota ဖီၣ်ဒ့ၡၢၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ Saint Paul ကမျၢၢ်ကၠိ, ပှၤတ၀ၢတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဒီး Saint Paul ဝ့ၢ်ကၠိ မၤဃုာ်မၤသကိးတၢ်ဒီး Model CitiesNeighborhood HouseWilder ဖီၣ်ဒ့ၡၢၣ်  ဒီး YWCA Saint Paul န့ၣ်လီၤ.

Anchor Link

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ

ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဖၣ်-

 • ဟံၣ်ဒိးလဲလၢ Saint Paul အပူၤ-
 • တမၤန့ၢ်ဟံၣ်ဃီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂၤ (ဒ်အမ့ၢ် ကမျၢၢ်ဟံၣ်ဃီ မ့တမ့ၢ် အကူာ် 8)
 • အစှၤကတၢၢ်အိၣ်ဒီး ကတီၤဆိကၠိ တုၤ 3 တီၤ လၢအနုာ်ဆဲးလီၤမံၤလၢကၠိလၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်အပူၤ-
  • Benjamin E. Mays IB World ကၠိ
  • Dayton's Bluff Achievement Plus တီၤဖုၣ်ကၠိ
  • Jackson တီၤဖုၣ်ကၠိ
  • John A. Johnson Achievement Plus တီၤဖုၣ်ကၠိ
  • Maxfield တီၤဖုၣ်ကၠိ
  • Saint Paul City ကၠိ
  • Saint Paul တၢ်ဒ့တၢ်အူအခဲဒမံၢ်
 • သူဟံၣ်ဃီတၢ်ဟဲနုာ်အစှၤကတၢၢ် 40% လၢဟံၣ်ဒိးလဲအဖီခိၣ်
 • တုၤထီၣ်တၢ်ဟဲနုာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢလာ် (တနံၣ်တဘျီဟံၣ်ဃီတၢ်ဟဲနုာ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဂၤစုာ်စုာ်လၢအမၤန့ၢ်တၢ်ဟဲနုာ်လၢအပူၤကွံာ် 30 သီ - ဟံၣ်ဖိဃီဖိအဒိၣ်အဆံး ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤဖိသၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအတၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ်အဂၤတဖၣ်.)
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 2 ဂၤ - $25,200 
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 3 ဂၤ - $28,350
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 4 ဂၤ - $31,450
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 5 ဂၤ - $34,000
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 6 ဂၤ - $36,500
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 7 ဂၤ - $40,120
  • ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 8 ဂၤ - $44,660
Anchor Link

လံာ်ပတံထီၣ်တၢ်

လၢကပတံထီၣ်အဂီၢ်, ဆဲးကျိး နကၠိအခၢၣ်စးတဂၤဂၤ-

Benjamin E. Mays IB World ကၠိ

Dayton’s Bluff Achievement Plus တီၤဖုၣ်ကၠိ

Jackson တီၤဖုၣ်ကၠိ

John A. Johnson Achievement Plus တီၤဖုၣ်ကၠိ

Maxfield Elementary School

Saint Paul City ကၠိ

Saint Paul တၢ်ဒ့တၢ်အူအခဲဒမံၢ်

Last Edited: August 6, 2021