Pib rau hnub Tuesday, Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 17, SPRWS cov neeg qhuas yuav tsum ywg dej raws li lub sij hawm hnub khij/hnub khub thiab raws li cov sij hawm txwv txiav pub ywg dej.

Kev Ywj Deb Rau Hnub Khij/Hnub Khub:

 • SPRWS cov neeg qhuas uas muaj tus zauv ntawm lub chaw nyob yog lej khij ces yuav tsum ywg dej rau tej vaj nyom uas nyob sab nrauv tshav puam rau hnub khij ntawm lub hlis nkaus xwb.
 • SPRWS cov neeg qhuas uas muaj tus zauv ntawm lub chaw nyob yog lej khub ces yuav tsum ywg dej rau tej vaj nyom uas nyob sab nrauv tshav puam rau hnub khub ntawm lub hlis nkaus xwb.

Lub Sij Hawm Txwv Txiav Kev Ywg Dej:

 • SPRWS cov neeg qhuas yuav tsum raug txwv txiav tsis pub yw dej rau sab nraum tshav puam rau thaum lub sij hawm - ua ntej tav su los sis tom qab 6 teev yav tsaus ntuj txhawm rau txo kom txhob muaj dej yaj mus ua cua dej.
Anchor Link
 1. Anchor Link
 2. Anchor Link
 3. Anchor Link
 4. Anchor Link
 5. Anchor Link
 6. Anchor Link
 7. Anchor Link
 8. Anchor Link
 9. Anchor Link
 10. Anchor Link
 11. Anchor Link

Last Edited: August 17, 2021