Anchor Link

Tus Nqi thiab Feem Kev Xaiv Them Nqi Tshuaj Ntsuam Xyuas

A.     Xa ib daim tshev nyiaj mus los sis cov nyiaj txib mus rau qhov chaw nyob nram qab no: 

                           Office of Financial Services - Assessments
                           700 City Hall
                           15 West Kellogg Boulevard
                           Saint Paul MN 55102-1658

Yuav tsum tsim daim nyiaj tshev los sis daim ntawv nyiaj txib mus rau City of Saint Paul- Office of Financial Services. Thov xav nrog tus nqi thaum xub thawj thiab sau koj tus nab npawb ID Kom Raug rau ntawm koj daim tshev nyiaj.  Yog koj tsis muaj ib qhov nqi thaum xub thawj, thov qhia tias tus nqi them rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas no yog rau.

B.     Them hauv online los ntawm koj tus as qhauj nyiaj tshev/tus as qhauj txuag nyiaj.  Tsis muaj lwm tus nqi ntxiv lawm.

1. Mus Saib Qhov Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Rau Ntawm Nplooj Ntawv Nrhiav Saib: https://eproperty.logis.org/stpaul/assessments/search

            2. Ntaus Tus Nab Npawb Tsev nkag rau thawj kem

            3. Ntaus Tus Nab Npawb Txoj Kev nkag rau kem ob

4. Nias rau qhov hauv qab kawg "Search by Address " (Nrhiav Qhov Chaw Nyob). Qhov no yuav coj koj mus rau ib nplooj ntawv uas qhia txog qhov tshuaj ntsuam xyuas uas tseem tsis tau ua rau yam khoom muaj nqis.

5. Saib qhov kev tshuaj ntsuam xyuas hauv qab qhov “Levied Assessments” (Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Qhov Sau Se Tau) los sis Fees and Pending Assessments(Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Cov Nqi thiab Qhov Tsis Tau Them). Txhua kis tshuaj ntsuam xyuas khoom vuab tsuab yuav tshwm sim xws li Delinquent Garbage Bill(Daim Ntawv Nqi Uas Tsis Tau Them Nqi Khoom Vuab Tsuab) thiab npaj kev pab cuam uas tshuaj ntsuam xyuas yog rau:

6. Kiag thaum koj nrhiav pom muaj qhov ua xyem xyav rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas, nias rau kem tsos xim dawb me sab sab xis ntawm txoj kab. Nws yuav nyob rau kab sawv ntsug uas cim tias “Select to Pay” (Xaiv mus Them Nqi). Kiag thaum koj ua li qhov no lawm, ib daim tshev nyiaj cim yuav tshwm sim rau hauv kem plaub fab.

7. Tag nrho cov nqi ntawm qhov kev tshuaj ntsuam xyuas yuav cia li tso mus rau sab xis ntawm kem plaub fab. Yog koj xav them kom tag nrho tus nqi tshuaj ntsuam xyuas, txhob kho tus nqi no. Txawm li cas los xij, yog koj tsuas them ib feem xwb, thov ntaus nkag rau hauv cov nqi uas koj xav them.

8. Ntawm cov nqi uas tau hais ntawd, scroll down mus rau kem plaub fab nyob hauv qab kawg sab lauj ntawm nplooj ntawv uas muaj npe tias “Make Payment Online” (Them Nqi Raws Hauv Online).

9. Nias rau saum toj kawg ntawm tus cim tsos xiav “echeck payment” (kev them nqi raws echeck). Qhov no yuav coj koj mus rau ib nplooj ntawd uas koj yuav tsum nkag mus rau hauv koj tus as qhauj nyiaj tshev/as qhauj txuag nyiaj.

10. Hauv Tshooj sau tias “Contact Information” (Tej Ntaub Ntawv Sib Txuas Lus), thov ntaus koj lub npe, qhov chaw nyob, tus nab npawb xov tooj thiab tus email raws li hauv qab no:

            - Lub Npe

            - Lub Xeem

            - Lub tuam txhab (yog tsim nyog)

            - Chaw Nyob 1

            - Chaw Nyob 2 (yog tsim nyog)

            - Nroog

            - Xeev

            - Zip Code

            - Nab Npawb Xov Tooj

            - Tus Email

11. Hauv Tshooj Them Nqi, thov ntaus koj tus Nab Npawb Tuam Txhab Nyiaj ua ntej rau thiab dhau ntawd ces koj Tus Nab Npawb As Qhauj Tuam Txhab Nyiaj.Ces qhia tias seb yog tus as qhauj nyiaj tshev los sis tus as qhauj txuag nyiaj los ntawm kos rau kem plaub fab “Checking” (Nyiaj Tshev) los sis “Savings” (Nyiaj Txuag).

12. Yog koj tus as qhauj yog ib tug as qhauj lag luam, thov kos rau kem plaub fab ntawm daim cim “This is a business account” (Qhov no yog ib tug as qhauj lag luam).

13. Yuav them nqi, thov mus qhov “Continue” (Txuas Mus Ntxiv).

14. Koj yuav raug coj ncaj qha mus rau ib nplooj ntawv uas yuav nthuav qhia txog tag nrho tej ntaub ntawv uas koj tau muab. Yog nws tshwm sim raug lawm, thov scrol mus rau hauv qab kawg ntawm nplooj ntawv thiab nias qhov cim liab hauv qab “confirm” (lees).

C.     Them hauv online los ntawm kev siv daim npav credit/debit.  Tus nqi them hauv tuam txhab nyiaj yog 2.49% yuav raug tso ntxiv rau kev them nqi.

1. Mus Saib Qhov Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Rau Ntawm Nplooj Ntawv Nrhiav Saib: https://eproperty.logis.org/stpaul/assessments/search

            2. Ntaus Tus Nab Npawb Tsev nkag rau thawj kem

            3. Ntaus Tus Nab Npawb Txoj Kev nkag rau kem ob

4. Nias rau qhov hauv qab kawg “Search by Address” (Nrhiav Qhov Chaw Nyob). Qhov no yuav coj koj mus rau ib nplooj ntawv uas qhia txog qhov tshuaj ntsuam xyuas uas tseem tsis tau ua rau yam khoom muaj nqis.

5. Saib qhov kev tshuaj ntsuam xyuas hauv qab qhov “Levied Assessments” (Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Qhov Sau Se Tau) los sis “Fees and Pending Assessments” (Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Cov Nqi thiab Qhov Tsis Tau Them). Txhua kis tshuaj ntsuam xyuas khoom vuab tsuab yuav tshwm sim xws li “Delinquent Garbage Bill (Daim Ntawv Nqi Uas Tsis Tau Them Nqi Khoom Vuab Tsuab) thiab npaj kev pab cuam uas tshuaj ntsuam xyuas yog rau:

6. Kiag thaum koj nrhiav pom muaj qhov ua xyem xyav rau qhov kev tshuaj ntsuam xyuas, nias rau kem tsos xim dawb me sab sab xis ntawm txoj kab.Nws yuav nyob rau kab sawv ntsug uas cim tias “Select to Pay”(Xaiv mus Them Nqi). Kiag thaum koj ua li qhov no lawm, ib daim tshev nyiaj cim yuav tshwm sim rau hauv kem plaub fab.

7. Tag nrho cov nqi ntawm qhov kev tshuaj ntsuam xyuas yuav cia li tso mus rau sab xis ntawm kem plaub fab. Yog koj xav them kom tag nrho tus nqi tshuaj ntsuam xyuas, txhob kho tus nqi no.Txawm li cas los xij, yog koj tsuas them ib feem xwb, thov ntaus nkag rau hauv cov nqi uas koj xav them.

8. Ntawm cov nqi uas tau hais ntawd, scroll down mus rau kem plaub fab nyob hauv qab kawg sab lauj ntawm nplooj ntawv uas muaj npe tias “Make Payment Online” (Them Nqi Raws Hauv Online).

9. Nias rau saum toj kawg tus cim xim xiav “Credit/Debit Card Payment” qhov no yuav coj koj mus rau ib nplooj ntawv uas koj yuav tsum tau ntaus koj tej ntaub ntawv ntawm tus as qhauj nyiaj tshev/tus as qhauj txuag nyiaj.

10. Hauv Tshooj sau tias “Contact Information” (Tej Ntaub Ntawv Sib Txuas Lus), thov ntaus koj lub npe, qhov chaw nyob, tus nab npawb xov tooj thiab tus email raws li hauv qab no:

            - Lub Npe

            - Lub Xeem

            - Lub tuam txhab (yog tsim nyog)

            - Chaw Nyob 1

            - Chaw Nyob 2 (yog tsim nyog)

            - Nroog

            - Xeev

            - Zip Code

            - Nab Npawb Xov Tooj

            - Tus Email

11. Nyob Hauv Tshooj Them Nqi, thov xaiv qhov “Credit/Debit” yog siv ib daim npav credit los sis debit. Ces koj yuav tsum tau sau rau feem hauv qab no:

            - Nab Npawb Npav

            - Hnub Tag Sij Hawm (Hli/Xyoo)

            - Tus Khauj Ruaj Ntseg Ntawm Daim Npav

12. Hauv Tshooj Tsos Xim “Card Billing Address,” thov kos voj voog puab rau ntawm qhov “Use my contact information (Siv kuv tej ntaub ntawv sib txuas lus) yog koj tej ntaub ntawv sib txuas lus uas koj hais raum toj saud yog tib hom ntaub ntawv muaj nyob rau ntawm koj daim npav credit.

13. Yog nws tsis yog, ces thov xaiv qhov kev xaiv Use a different address(Kev siv ib qho chaw nyob sib txawv) thiab sau tej ntaub ntawv hauv qab no nrog rau tej ntaub ntawv sib txuas lus uas muaj rau koj daim npav credit/debit:

            - Chaw Nyob 1

            - Chaw Nyob 2 (yog tsim nyog)

            - Nroog

            -Xeev

            - Zip Code

13. Yuav them nqi, thov nias rau qhov lub tsos liab “Continue” (Txuas mus ntxiv).

14. Koj yuav raug coj ncaj qha mus rau ib nplooj ntawv uas yuav nthuav qhia txog tag nrho tej ntaub ntawv uas koj tau muab.Yog nws tshwm sim raug lawm, thov scrol mus rau hauv qab kawg ntawm nplooj ntawv thiab nias qhov cim liab hauv qab “confirm” (lees).

D.     Tus kheej nkag mus them nqi kiag rau ntawm Lub Nroog ntawm Saint Paul Assessment Section rau ntawm 700 City Hall, 15 West Kellogg Boulevard.

** Thov nco tias tam sim no qhov no ua mus tsis tau lawm vim muaj kev txwv txiavlos ntawm tus kab mob COVID 19.**

Last Edited: December 30, 2020