Duab Qhia Sab Kev Tsis Kheev Nres Tsheb

TSIS kheev nres tsheb rau sab kev KHUB ntawm tag nrho cov kev PEJ XEEM nyob pib txij li hnub Monday, lub Peb Hlis Ntuj Tim 4 thaum Hnub Ntseg Tav Su mus txog lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1.

Cov pej xeem nres tsheb tau rau sab kev khib ntawm cov kev pej xeem nyog thiab nres raws li cov paib txwv txiav kev nres tsheb ntawm cov kev tshab (kev loj). Xyuas Winter 1-Sided Parking Restrictions map kom paub yuav nres tsheb rau qhov twg.

Kev nyab xeeb ntawm peb cov pej xeem hauv lub zos yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, nrog rau kev txheeb xyuas kom cov kev tsheb yeej nyab xeeb thiab kom tag nrho cov tsheb pab kev kub ceev mus los tau. Thaum los daus ntau zuj zus, ntau cov kev yuav nqaim zus vim yog cov daus. Rau cov laj thawj ntawm pej xeem kev nyab xeeb, lub zos tau tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev ntawm tag nrho cov kev uas pej xeem nyob kom cov tsheb pab kev kub ceev thiaj li mus los tau ntawm cov kev.

Thov ua raws li cov kev cai nres tsheb thiab tsis txhob thaiv pej xeem cov chaw nres tsheb ntawm lawv chav tsev nres tsheb, cov kev sab nraum tog tsev los yog cov kev sib tshuam.

Yog thaum plov meej tias Los Daus Kub Ceev lawm, txawm tias yeej muaj txoj cai tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev los yuav tau muaj txoj cai tshem tseg ib ntus, yuav tau nres raws li cov kev cai thaum Los Daus Kub Ceev.Xav paub ntxiv txog kev lis cov daus, mus xyuas stpaul.gov/snow.

Kuv yuav nres tsheb rau qhov twg?

 • Xyuas Winter 1-Sided Parking Restrictions map kom paub yuav nres tsheb rau qhov twg. Thov ib sij xyuas daim duab qhia kev nres tsheb vim tias yeej tshab xyuas txog cov kev tas li. Tej zaum cov kev cai nres tsheb yuav hloov.
 • Yuav tsum nres raws nkaus li tag nrho cov paib txwv txiav kev nres tsheb thiab cov paib nres tsheb ib ntus txhua lub sij hawm.
 • Nres tsheb rau sab kev khib ntawm cov kev pej xeem nyob.
 • TSIS TXHOB nres tsheb rau sab kev KHUB ntawm cov kev pej xeem nyob.
 • Txoj kev txwv tsis kheev nres tsheb rau 1 sab kev yog rau tag nrho lub Zos Saint Paul.

Puas tseem coj raws Txoj Cai Tsis Kheev Nres Tsheb Rau Ib Sab Kev thaum muaj Los Daus Kub Ceev?

 • Yuav tshem tseg ib ntus txoj cai tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev thaum muaj Los Daus Kub Ceev.
 • Yuav coj raws cov kev cai nres tsheb thaum Los Daus Kub Ceev - mus xyuas stpaul.gov/snow kom paub ntxiv.
 • Yuav tsum nres raws nkaus li tag nrho cov paib txwv txiav kev nres tsheb thiab cov paib nres tsheb ib ntus txhua lub sij hawm.
 • Piv txwv: Yog lub Zos Saint Paul plov meej tias muaj Los Daus Kub Ceev rau hnub Sunday ces yuav zoo li no:
  • Sunday thaum 4 teev tsaus ntuj, yuav ceev tseg txoj kev tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev.
  • Sunday thaum 9 teev tsaus ntuj, pib nres tsheb raws Los Daus Kub Ceev cov kev txwv txiav, tsis pub nres tsheb rau COV KEV KAUS YAV HMO NTUJ thaum 9 teev tsaus ntuj txog 7 teev sawv ntxov.
  • Monday thaum 8 teev sawv ntxov, nres tsheb raws Los Daus Kub Ceev cov kev txwv txiav li qub nrog kev tsis pub nres tsheb rau COV KEV KAUS YAV NRUAB HNUB thaum 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj.
  • Monday thaum 5 teev tsaus ntuj mus txog Tuesday thaum 8 teev sawv ntxov, yeej tseem nres tsheb raws li Los Daus Kub Ceev kev txwv txiav. Tib neeg nres tsheb tau ntawm cov chaw uas twb kaus daus dav fo lawm.
  • Tuesday thaum 8 teev sawv ntxov Los Daus Kub Ceev cov kev cai nres tsheb xaus.Rov qab mus rau txoj kev tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev dua. 
  • Thov nco ntsoov ib sij xyuas one-side parking map at www.stpaul.gov/1sideparking vim yeej ib sij ntsuas cov kev thiab cov kev txwv txiav nres tsheb yuav muaj hloov.

Kuv yuav ua li cas paub tias sab kev twg thiaj li yog sab KHUB?

 • Saib tus zauv ntawm lub tsev.Sab kev KHUB muaj cov zauv tsev xaus rau 0, 2, 4, 6, los sis 8. Yog lub tsev tus zauv XAUS nrog ib tug zauv no, thiab muaj kev tsis kheev nres tsheb rau ntawm ntu kev ntawd (kab ua teev liab liab ntawm daim duab), tsis txhob nres rau sab kev ntawd. 
 • Feem ntau, sab qab teb los yog sab hnub tuaj ntawm cov kev pej xeem nyob yeej yog cov zauv tsev KHUB. 

Cov kab xiav thiab cov kab ua teev liab liab ntawm daim duab qhia kev nres tsheb rau 1 sab kev txhais li cas?

 • Cov kab ua teev liab liab qhia tias yog cov kev uas tsis kheev nres tsheb rau sab KHUB ntawd. Cov kab ua teev liab liab TSIS yog qhia sab kev twg thiaj nres tau tsheb rau. Thov saib tus zauv tsev kom paub sab kev twg yog sab KHUB.
 • Kab xiav cim qhia cov kev loj los yog cov kev pej xeem nyob rau uas yuav tau nres tsheb raws li tag nrho cov kev cai thiab kev txwv txiav ntawm cov paib.
 • Thov faj seeb tias cov kab kos rau ntawm daim duab TSIS yog qhia sab kev yuav nres tau tsheb, tsuas yog hom kev txwv txiav uas yuav tau ua raws xwb.

Vim li cas thiaj muaj paib tsis kheev nres tsheb ntawm kuv txoj kev? Kuv puas yuav tau ua raws cov paib?

 • Tau. Yuav tsum nres raws nkaus li tag nrho cov paib txwv txiav kev nres tsheb thiab cov paib nres tsheb ib ntus txhua lub sij hawm. 
 • Muaj ob peb hom laj thawj rau kev rhais cov paib tsis kheev nres tsheb ib ntus: xyeej kom tau chaw dav ntawm cov kev nqaim, rau txoj kev kaus daus, rau cov neeg kho hluav taws xob los yog lag luam kho kev, rau kev kho qhov dej nag, rau kev tshib ntoo, thiab tej tes dej num li ntawd.
 • Cov neeg uas nres tsheb rau ntawm cov paib tsis kheev nres yuav raug nplua thiab raug tsheb cab.

Kuv muaj daim paib rau neeg tsis taus nres tsheb nyob ze rau ntawm kuv qhov chaw nyob, uas yog sab KHUB ntawm txoj kev. Kuv puas tseem nres tau ntawd?

 • Tsis tau. Yog koj qhov chaw nyob muaj daim paib rhais ntawm ntug kev rau neeg tsis taus nres tsheb, thiab txoj kev yeej yog ib txoj uas tsis kheev nres yav caij ntuj no, koj yuav nres tsis tau ntawd. Thov mus qhia rau Saint Paul Public Works txog koj qhov chaw nyob rau ntawm publicworksinfo@ci.stpaul.mn.us los yog hu rau 651-266-6100 ces lub zos yuav sim rhais cov paib rau neeg tsis taus nres tsheb ib ntus rau lwm sab kev.

Kuv txoj kev yeej muaj daim paib tsis kheev nres tsheb ib sab kev tiam sis nws tsis kheev nres tsheb rau sab khib. Tam sim no muaj txoj kev txwv txiav tsis kheev nres tsheb rau sab khub ntawm kuv txoj kev rau thaum caij ntuj no ua kuv nres tsheb puas tau rau sab khib ntawm txoj kev?

 • Tsis tau. Txhua tus yuav tsum nres tsheb raws li cov paib rhais. Thov txheeb xyuas qhov chaw ntawm daim duab qhia kev nres tsheb rau ib sab kev nyob ntawm www.stpaul.gov/1sideparkingmap.
 • Peb yuav tshab xyuas txog qee cov kev pej xeem nyob uas muaj cov kev txwv txiav tsis kheev nres tsheb rau sab khib. Thov txheeb xyuas daim duab qhia kev nres tsheb kom paub cov ncauj lus tshiab. Yog txoj kab kob xiav, nres raws li cov paib txwv txiav kev nres tsheb.

Kuv lub tsheb puas raug nplua los yog cab yog tias kuv nres rau sab kev tsis yog?

 • Raug. Cov tsheb uas nres rau sab khub ntawm cov kev pej xeem nyob los yog ntawm cov chaw uas rhais paib tsis kheev nres yuav raug nplua thiab/los yog cab thaum lub caij tsis kheev nres tsheb.

Kuv muaj daim ntawv kheev nres tsheb ntawm qhov chaw nyob. Kuv nres puas tau kiag ntawm kuv kem chaw nres?

 • Yuav tshem ib ntus cov kev txwv txiam nres tsheb ntawm pej xeem cov chaw nyob thaum tsis kheev nres tsheb rau yav caij ntuj no. Cov pej xeem uas muaj cov ntawv kheev nres tsheb yuav nres tau ntawm lawv cov kem chaw nres.  

Kuv lub lag luam/koom haum muaj qhov chaw kheev nres tsheb ntim thau khoom txog 15 feeb ntawm sab kev khub, peb puas tseem siv tau?

 • Tau. Yeej siv tau cov chaw ntim thau khoom ntawm cov sab kev khub uas pej xeem nyob rau tsuav yog tsis txhob nres cov tsheb ntev dua li lub sij hawm rhais qhia thiab tsuav mus tsav tau ceev nrooj thiab tshem tau thaum muaj tsheb pab kev kub ceev yuav los nres.

Sab kev khib uas pej xeem nyob rau muaj daim paib tsuas kheev nres txog 2 teev. Thaum muaj tsis kheev nres tsheb yav caij ntuj no, kuv puas nres tau ntawd ntev tshaj 2 teev?

 • Tsis tau. Yuav tau nres raws daim paib rhais cov kev cai nres tsheb uas muaj tam sim no. Yog sab kev khib muaj cov paib rhais txwv txiav sij hawm nres tsheb, yuav tsum nres raws li cov kev cai rhais. 

Muaj lub rhawv pov khoom kho vaj kho tsev txawb rau ntawm sab kev KHUB, puas yuav tau muaj lub rhawv tshem tawm?

 • Tau, yuav tau muab txhua cov rhawv pov khoom kho vaj kho tsev nyob hauv txoj kev los yog nyob rau chaw pej xeem muaj cai khiav tsheb uas nyob rau sab kev KHUB txav tshem mus rau lwm sab kev.

Thaum Twg Txoj Kev Tsis Kheev Nres Tsheb Rau Ib Sab Kev mam li xaus?

 • Yuav tau nres raws li txoj kev tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev mus kom txog thaum lub Plaub Hlis Tim 1, tshwj tsis yog cov zwj ceeb hloov thiab lub zos muab xaus ntxov dua.

Zaum tag los uas Zos Saint Paul tau plov meej txoj kev tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev yog thaum twg?

 • Thawj zaug uas lub zos tau tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev thaum caij ntuj no yog thaum lub Peb Hlis Ntuj xyoo 2014.

Last Edited: October 14, 2021