TAM SIM NO TXWV TSIS PUB NRES TSHEB RU IB-SAB KEV LAWM

Duab Qhia Sab Kev Tsis Kheev Nres Tsheb

TSIS pub nres tsheb rau ntawm sab kev nab npawb KHUB ntawm txhua cov kev tsheb hauv COV TSEV NYOB uas yuav pib rau hnub Friday, hnub tim 10 lub Peb Hlis thaum 8:00 teev sawv ntxov.

Qhov txwv tsis pub nres tsheb rau ib-sab kev uas yuav pib siv tau txhij thaum hnub tim 15 lub Plaub Hlis mus, los sis ua ntej ntawd yog lub nroog txiav txim siab tias yuav tau txwv vim tej xwm txheej raws txoj kev tsheb. 

Cov pej xeem nres tsheb tau rau sab kev khib ntawm cov kev pej xeem nyog thiab nres raws li cov paib txwv txiav kev nres tsheb ntawm cov kev tshab (kev loj). Xyuas Winter 1-Sided Parking Restrictions map kom paub yuav nres tsheb rau qhov twg.

Yuav tsum tau txwv tsis pub nres tsheb raws txoj kev ntawm cov tsev nyob vim hais tias muaj xab naus los loj rau lub caij ntuj no no uas yuav ua rau ntau txoj kev tsheb ntawm cov tsev nyob nqaim. Saint Paul Public Works tau ua hauj lwm nrog Saint Paul Fire Department, Saint Paul Police Department, thiab Saint Paul Public Schools los mus soj qab xyuas cov xwm txheej raws cov kev tsheb kom cov tsheb xwm txheej ceev thiab cov tsheb npav tim tsev kawm ntawv nkag mus los tau nyab xeeb.

Thov ua raws li txhua cov kev cai nres tsheb thiab txhob thaiv cov kev tsheb, cov kev nkag mus los sis tej kev sib tshuam ntawm cov tsev nyob. Lub Nroog yuav muab thiv kem nplua tsheb thiab yuav cab lub tsheb tawm mus yog tias ua txhaum txoj cai kev txwv nres tsheb rau ntawm 1-sab ntug kev.

Yog thaum plov meej tias Los Daus Kub Ceev lawm, txawm tias yeej muaj txoj cai tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev los yuav tau muaj txoj cai tshem tseg ib ntus, yuav tau nres raws li cov kev cai thaum Los Daus Kub Ceev.Xav paub ntxiv txog kev lis cov daus, mus xyuas stpaul.gov/snow.

Graphic in Hmong: 1-sided parking ban in effect

Saint Paul Tshaj Tawm Txog Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Raaws 1-Sab Kev Rau Ntawm Cov Kev Tsheb Raws Cov Tsev Nyob

Pib rau hnub Friday, hnub tim 10 lub Peb Hlis thaum 8:00 teev sawv ntxov., TSIS pub nres tsheb rau ntawm ntug ntawm COV TSEV NYOB raws cov kev tsheb sab nab npaub KHUB.

Niaj hnub tam sim no, Nroog Saint Paul tau tshaj tawm txog kev txwv tsis pub nres tsheb raws kev rau ntawm cov tsev nyob rau thaum lub caij ntuj no uas yuav pib rau hnub Friday, hnub tim 10 lub Peb Hlis thaum 8 teev sawv ntxov mus. Tsis pub nres tsheb rau ntawm ib sab kev raws cov tsev nyob uas yog sab ntug kev nab npawb khub.Nyob rau hauv Saint Paul, sab kev nab npaub khub mas ib txwm yog sab qab teb los sis sab hnub tuaj ntawm txoj kev tsheb.Cov neeg nyob hauv zej zos thiab cov neeg tuaj saib yuav tsum nres tsheb rau sab kev nab npawb khij thiab ua raws li cov kev cai qhia nres tsheb rau ntawm cov kab kev tsheb (loj). Qhov txwv tsis pub nres tsheb rau 1-sab kev uas yuav pib siv tau txhij thaum hnub tim 15 lub Plaub Hlis mus, los sis ua ntej ntawd yog lub nroog txiav txim siab tias yuav tau txwv vim tej xwm txheej raws txoj kev tsheb.   

“Kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg hauv zej zos, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg tuaj saib mas yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv Saint Paul,” Yawg Tswv Nroog Carter hais.“Qhov nqis tes ua no yuav pab ua rau peb tej kev saib xyuas rau kis xwm txheej ceev thiab Tes Hauj Lwm Saib Xyuas Pej Xeem thiaj li yuav saib xyuas peb cov kev tsheb tau nyab xeeb thiab mus los tau.”

Yuav tsum tau txwv tsis pub nres tsheb raws txoj kev ntawm cov tsev nyob vim hais tias muaj xab naus los loj rau lub caij ntuj no no uas yuav ua rau ntau txoj kev tsheb ntawm cov tsev nyob nqaim. Saint Paul Public Works tau ua hauj lwm nrog Saint Paul Fire Department, Saint Paul Police Department, thiab Saint Paul Public Schools los mus soj qab xyuas cov xwm txheej raws cov kev tsheb kom cov tsheb xwm txheej ceev thiab cov tsheb npav tim tsev kawm ntawv nkag mus los tau nyab xeeb. Lub Nroog yuav muab thiv kem nplua tsheb thiab yuav cab lub tsheb tawm mus yog tias ua txhaum txoj cai kev txwv nres tsheb rau ntawm 1-sab ntug kev.

“Peb paub tias kev nres tsheb rau ntawm ntug kev mas tseem ceeb rau ntau cov neeg hauv zej zos, thiab peb yeej tau ua txhua yam raws li qhov peb ua tau los saib xyuas cov kev tsheb kom dav txaus rau thaum lub caij ntuj no no,” Tus Thawj Coj ntawm Tes Hauj Lwm Saib Xyuas Pej Xeem Sawv Daws yawg Sean Kershaw hais.“Tam sim no, peb tsis tuaj yeem coj cov tsheb nraus kev loj tuaj rau ntawm qee cov kev tsheb raws cov tsev nyob tau yooj yim. Qhov txwv tsis pub nres tsheb no yuav ua rau peb cov neeg leg hauj lwm muaj kev saib xyuas ntau ntxiv rau thaum lub caij uas muaj huab cua no kom mus tag lub caij no no."

Nroog Saint Paul tau tsim ib daim duab qhia chaw txog kev nres tsheb rau ntawm 1-sab kev (www.stpaul.gov/1sideparkingmap) los pab rau cov neeg nyob raws vaj tse paub tias cov kev twg muaj kev txwv nres tsheb es thiaj li yuav zam tsis tau thiv kem nplua nyiaj los sis lub tsheb tsis raug cab tawm. Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv, suav txog tshooj ntawv hais ntxaws txog cov lus nug uas nquag nug ces mus saib hauv, www.stpaul.gov/1sideparking.

Cov Nqe Lus Uas Nquag Nug

Kuv yuav nres tsheb rau qhov twg?

 • Xyuas Winter 1-Sided Parking Restrictions map kom paub yuav nres tsheb rau qhov twg. Thov ib sij xyuas daim duab qhia kev nres tsheb vim tias yeej tshab xyuas txog cov kev tas li. Tej zaum cov kev cai nres tsheb yuav hloov.
 • Yuav tsum nres raws nkaus li tag nrho cov paib txwv txiav kev nres tsheb thiab cov paib nres tsheb ib ntus txhua lub sij hawm.
 • Nres tsheb rau sab kev khib ntawm cov kev pej xeem nyob.
 • TSIS TXHOB nres tsheb rau sab kev KHUB ntawm cov kev pej xeem nyob.
 • Txoj kev txwv tsis kheev nres tsheb rau 1 sab kev yog rau tag nrho lub Zos Saint Paul.

Puas tseem coj raws Txoj Cai Tsis Kheev Nres Tsheb Rau Ib Sab Kev thaum muaj Los Daus Kub Ceev?

 • Yuav tshem tseg ib ntus txoj cai tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev thaum muaj Los Daus Kub Ceev.
 • Yuav coj raws cov kev cai nres tsheb thaum Los Daus Kub Ceev - mus xyuas stpaul.gov/snow kom paub ntxiv.
 • Yuav tsum nres raws nkaus li tag nrho cov paib txwv txiav kev nres tsheb thiab cov paib nres tsheb ib ntus txhua lub sij hawm.
 • Piv txwv: Yog lub Zos Saint Paul plov meej tias muaj Los Daus Kub Ceev rau hnub Sunday ces yuav zoo li no:
  • Sunday thaum 4 teev tsaus ntuj, yuav ceev tseg txoj kev tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev.
  • Sunday thaum 9 teev tsaus ntuj, pib nres tsheb raws Los Daus Kub Ceev cov kev txwv txiav, tsis pub nres tsheb rau COV KEV KAUS YAV HMO NTUJ thaum 9 teev tsaus ntuj txog 7 teev sawv ntxov.
  • Monday thaum 8 teev sawv ntxov, nres tsheb raws Los Daus Kub Ceev cov kev txwv txiav li qub nrog kev tsis pub nres tsheb rau COV KEV KAUS YAV NRUAB HNUB thaum 8 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj.
  • Monday thaum 5 teev tsaus ntuj mus txog Tuesday thaum 8 teev sawv ntxov, yeej tseem nres tsheb raws li Los Daus Kub Ceev kev txwv txiav. Tib neeg nres tsheb tau ntawm cov chaw uas twb kaus daus dav fo lawm.
  • Tuesday thaum 8 teev sawv ntxov Los Daus Kub Ceev cov kev cai nres tsheb xaus.Rov qab mus rau txoj kev tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev dua. 
  • Thov nco ntsoov ib sij xyuas one-side parking map at www.stpaul.gov/1sideparking vim yeej ib sij ntsuas cov kev thiab cov kev txwv txiav nres tsheb yuav muaj hloov.

Kuv yuav ua li cas paub tias sab kev twg thiaj li yog sab KHUB?

 • Saib tus zauv ntawm lub tsev.Sab kev KHUB muaj cov zauv tsev xaus rau 0, 2, 4, 6, los sis 8. Yog lub tsev tus zauv XAUS nrog ib tug zauv no, thiab muaj kev tsis kheev nres tsheb rau ntawm ntu kev ntawd (kab ua teev liab liab ntawm daim duab), tsis txhob nres rau sab kev ntawd. 
 • Feem ntau, sab qab teb los yog sab hnub tuaj ntawm cov kev pej xeem nyob yeej yog cov zauv tsev KHUB. 

Cov kab xiav thiab cov kab ua teev liab liab ntawm daim duab qhia kev nres tsheb rau 1 sab kev txhais li cas?

 • Cov kab ua teev liab liab qhia tias yog cov kev uas tsis kheev nres tsheb rau sab KHUB ntawd. Cov kab ua teev liab liab TSIS yog qhia sab kev twg thiaj nres tau tsheb rau. Thov saib tus zauv tsev kom paub sab kev twg yog sab KHUB.
 • Kab xiav cim qhia cov kev loj los yog cov kev pej xeem nyob rau uas yuav tau nres tsheb raws li tag nrho cov kev cai thiab kev txwv txiav ntawm cov paib.
 • Thov nco tias cov kab tiag nyob rau ntawm daim duab qhia chaw mas TSIS yog sab uas nres tsheb tau raws kev, yuav tsum tau ua raws li qhov txwv nres tsheb.

Vim li cas thiaj muaj paib tsis kheev nres tsheb ntawm kuv txoj kev? Kuv puas yuav tau ua raws cov paib?

 • Tau. Yuav tsum nres raws nkaus li tag nrho cov paib txwv txiav kev nres tsheb thiab cov paib nres tsheb ib ntus txhua lub sij hawm. 
 • Muaj ob peb hom laj thawj rau kev rhais cov paib tsis kheev nres tsheb ib ntus: xyeej kom tau chaw dav ntawm cov kev nqaim, rau txoj kev kaus daus, rau cov neeg kho hluav taws xob los yog lag luam kho kev, rau kev kho qhov dej nag, rau kev tshib ntoo, thiab tej tes dej num li ntawd.
 • Cov neeg uas nres tsheb rau ntawm cov paib tsis kheev nres yuav raug nplua thiab raug tsheb cab.

Kuv tej khoom vuab tsuab thiab/los sis tej khoom yuav coj los tsim siv dua tshiab uas tau suav sau rau ntawm txoj kev tsheb. Puas tseem suav sau tej khoom vuab tsuab no rau ntawm txoj kev tsheb yog tias tej tsheb tseem nres tsheb rau ntawm sab ntug kev tsheb no? Kuv puas yuav tsum tau thawb tej khoom vuab tsuab no tuaj rau ntawm txoj kev es thiaj li yuav raug sau mus?

 • TXHOB tso tej khoom vuab tsuab thiab cov laub rau khoom uas yuav coj los mus tsim sim dua tshiab rau hauv txoj kev tsheb.
 • Tso tej khoom vuab tsuab thiab cov laub rau khoom uas yuav coj los mus tsim sim dua tshiab rau ntawm koj txoj kev tsheb,sab ntug kev taug, los sis rau ntawm yus txoj kev.
 • Txhob tso koj cov laub rau khoom rau saum toj los sis tom qab pawg xab naus, los sis rau hauv tej dej, uas yuav ua rau khov tau rau hauv av.
 • Mus saib hauv www.stpaul.gov/recycle and www.stpaul.gov/garbage yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

Kuv muaj daim paib rau neeg tsis taus nres tsheb nyob ze rau ntawm kuv qhov chaw nyob, uas yog sab KHUB ntawm txoj kev. Kuv puas tseem nres tau ntawd?

 • Tsis tau. Yog koj qhov chaw nyob muaj daim paib rhais ntawm ntug kev rau neeg tsis taus nres tsheb, thiab txoj kev yeej yog ib txoj uas tsis kheev nres yav caij ntuj no, koj yuav nres tsis tau ntawd. Thov mus qhia rau Saint Paul Public Works txog koj qhov chaw nyob rau ntawm publicworksinfo@ci.stpaul.mn.us los yog hu rau 651-266-6100 ces lub zos yuav sim rhais cov paib rau neeg tsis taus nres tsheb ib ntus rau lwm sab kev.
 • Koj tuaj yeem siv tau thaj chaw nres tsheb ntawm cov neeg xiam oob qhab los mus tos thiab nqis tsheb tau (xws li Metro Mobility, cov tsheb sawv daws koom caij tau) tsuav yog tseem nkag mus los tau thiab tshem tawm tau thaum muaj xwm txheej ceev.

Kuv txoj kev yeej muaj daim paib tsis kheev nres tsheb ib sab kev tiam sis nws tsis kheev nres tsheb rau sab khib. Tam sim no muaj txoj kev txwv txiav tsis kheev nres tsheb rau sab khub ntawm kuv txoj kev rau thaum caij ntuj no ua kuv nres tsheb puas tau rau sab khib ntawm txoj kev?

 • Tsis tau. Txhua tus yuav tsum nres tsheb raws li cov paib rhais. Thov txheeb xyuas qhov chaw ntawm daim duab qhia kev nres tsheb rau ib sab kev nyob ntawm www.stpaul.gov/1sideparkingmap.
 • Peb yuav tshab xyuas txog qee cov kev pej xeem nyob uas muaj cov kev txwv txiav tsis kheev nres tsheb rau sab khib. Thov txheeb xyuas daim duab qhia kev nres tsheb kom paub cov ncauj lus tshiab. Yog txoj kab kob xiav, nres raws li cov paib txwv txiav kev nres tsheb.

Kuv lub tsheb puas raug nplua los yog cab yog tias kuv nres rau sab kev tsis yog?

 • Raug. Cov tsheb uas nres rau sab khub ntawm cov kev pej xeem nyob los yog ntawm cov chaw uas rhais paib tsis kheev nres yuav raug nplua thiab/los yog cab thaum lub caij tsis kheev nres tsheb.

Kuv muaj daim ntawv kheev nres tsheb ntawm qhov chaw nyob. Kuv nres puas tau kiag ntawm kuv kem chaw nres?

 • Yuav tshem ib ntus cov kev txwv txiam nres tsheb ntawm pej xeem cov chaw nyob thaum tsis kheev nres tsheb rau yav caij ntuj no. Cov pej xeem uas muaj cov ntawv kheev nres tsheb yuav nres tau ntawm lawv cov kem chaw nres.  

Kuv lub lag luam/koom haum muaj qhov chaw kheev nres tsheb ntim thau khoom txog 15 feeb ntawm sab kev khub, peb puas tseem siv tau?

 • Tau. Yeej siv tau cov chaw ntim thau khoom ntawm cov sab kev khub uas pej xeem nyob rau tsuav yog tsis txhob nres cov tsheb ntev dua li lub sij hawm rhais qhia thiab tsuav mus tsav tau ceev nrooj thiab tshem tau thaum muaj tsheb pab kev kub ceev yuav los nres.

Sab kev khib uas pej xeem nyob rau muaj daim paib tsuas kheev nres txog 2 teev. Thaum muaj tsis kheev nres tsheb yav caij ntuj no, kuv puas nres tau ntawd ntev tshaj 2 teev?

 • Tsis tau. Yuav tau nres raws daim paib rhais cov kev cai nres tsheb uas muaj tam sim no. Yog sab kev khib muaj cov paib rhais txwv txiav sij hawm nres tsheb, yuav tsum nres raws li cov kev cai rhais. 

Muaj lub rhawv pov khoom kho vaj kho tsev txawb rau ntawm sab kev KHUB, puas yuav tau muaj lub rhawv tshem tawm?

 • Tau, yuav tau muab txhua cov rhawv pov khoom kho vaj kho tsev nyob hauv txoj kev los yog nyob rau chaw pej xeem muaj cai khiav tsheb uas nyob rau sab kev KHUB txav tshem mus rau lwm sab kev.

Thaum Twg Txoj Kev Tsis Kheev Nres Tsheb Rau Ib Sab Kev mam li xaus?

 • Qhov txwv nres tsheb rau ib-sab kev mas yuav siv tau mus txog rau hnub tim 15 lub Plaub Hlis tshwj tsis yog tej xwm txheej hloov pauv thiab lub nroog hais kom tso tseg sai dua ntawd.

Zaum tag los uas Zos Saint Paul tau plov meej txoj kev tsis kheev nres tsheb rau ib sab kev yog thaum twg?

 • Zaum kawg uas Lub Nroog Saint Paul tau tshaj tawm txog kev txwv tsis pub nres tsheb rau ntawm ib-sab kev mas yog thaum lub Peb Hlis 2019 lawm.  
 • Kev txwv tsis pub nres tsheb rau ib-sab kev thoob plaws hauv nroog mas yeej muaj rau thaum lub Peb Hlis 2014 lawm.

Last Edited: March 15, 2023