Daangeffamni konkolaataa dhaabuu gam-tokkee eegalera

Kaartaa Uggura Dhaabbii Konkolaataa Gam-tokkee

Konkolaataa gama daandii MANA JIREENYAA lakkoofsi isaanii EVEN ta’an rraa dhaabuun Jimaata, Bitootessa 10 sa’aatii 8:00 w.d. irraa eegalle dhorkaa dha.

Uggurri konkolaataa dhaabuu gam-tokkee hanga Ebla 15tti hojiirra oola, ykn bulchiinsi magaalaa dursee haalli uggurri kun akka kaafamu yoo hayyame malee itti fufa.

Jiraattonni daandii mana jireenyaa gama lakkoofsa ‘odd’ qabu irratti dhaabuu fi daangaa konkolaataa dhaabuu idilee daandii gurguddaa (main) irratti maxxanfame hordofuu qabu. Daandiiwwan kamtu daangeffama dhaabbii konkolaataa gama tokkoon akka qabu murteessuuf kaartaa daangeffama dhaabbii Gam-tokkee  kan yeroo cabbii ilaali (sarara diimaa ciccitaa qaba). Yeroo hunda mallattoolee maxxanfaman hunda hordofaa, mallattoo yeroodhaaf dhaabbii konkolaataa hin qabne dabalatee.

Uggurri konkolaataa dhaabuu daandii mana jireenyaa kun kan barbaachise sababa cabbiin daran hammaate fi daandii mana jireenyaa hedduu dhiphateef dha. Hojiin mootummaa Saint Paul haala daandii konkolaataa balaa tasaa fi otobusii mana barumsaatiif nagaa fi dhaqqabamaa ta’ee akka itti fufuuf hordofuuf kutaa balaa ibiddaa Saint Paul, Kutaa Poolisii Saint Paul, fi Manneen Barnootaa Mootummaa Saint Paul waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa tureera.

Maaloo seera dhaabbii konkolaataa hunda hordofaa, daandii konkolaataa mana jireenyaa, karaa daandii ykn karaa jiraatotni manaa ba’an hin cufinaa. Magaalattiin konkolaattota uggura dhaabbii gam-tokkee cabsan adabbii tikeetaa fi dirqaman ni kaasifti.

Uggurri konkolaataa dhaabuu gama tokkoon hojiirra oolaa osoo jiruu labsiin hatattamaa kan cabbii yoo labsame, uggurri konkolaataa dhaabuu yeroodhaaf kan addaan citu yoo ta’u, seera dhaabbii konkolaataa balaa cabbii hojiirra oola. Odeeffannoo dabalataa waa’ee haala yeroo cabbii argachuuf, stpaul.gov/snow daawwadhaa.

Graphic image in Oromo: One-sided parking ban now in effect. Parking is Not allowed on the even numbered side of all residential streets. Park on odd side.

Saint Paul Daandiiwwan Mana Jireenyaa Gam- Tokkee irratti Uggura Dhaabbii Konkolaataa Labse

Jimaata, Bitootessai 10 irraa eegalee sa’aatii 8 w.d. irraa eegalee daandii Mana Jireenyaa gama lakkoofsa ‘EVEN’ qabu irratti konkolaataa dhaabuun hin hayyamamu

Har’a, Magaalaan Saint Paul uggurri konkolaataa dhaabuu kan yeroo cabbii daandii mana jireenyaa gam-tokkee irratti Jimaata, Bitootessai 10 sa’aatii 8 w.d. irraa eegalee hojiirra akka oolu labsiteetti. Daandiiwwan mana jireenyaa gama lakkoofsa ‘EVEN’ qaban irratti konkolaataa dhaabuun hin hayyamamu. Magaalaa ‘Saint Paul’ keessatti, gama daandii lakkoofsa walqixaa qabu akkaataa adda addaatiin gama kibbaa ykn bahaa daandii ti. Jiraattonni fi daawwattoonni daandii mana jireenyaa gama ‘ODD’ irratti dhaabuu fi seera dhaabbii konkolaataa daandii isa guddaa (main) irratti maxxanfame hunda hordofuu qabu. Uggurri konkolaataa dhaabuu gam-tokkee hanga Ebla 15tti hojiirra oola, ykn magaalattiin haalli daandii uggurri kun dursee akka kaafamu yoo hin murteessine seerri kun ni raawwatama.

“Nageenyi jiraattota keenyaa, hojjettootaa fi daawwattoota keenyaa Saint Paul keessatti waan dursa kenninudha,” jedhan kantiibaan Kaartar. “Tarkaanfiin kun tajaajilli hatattamaa fi Hojiin Mootummaa keenya daandii keenya nageenya qabuu fi darbuu akka danda’u mirkaneessuuf gargaara.”

Uggurri konkolaataa dhaabuu daandii mana jireenyaa kun kan barbaachise sababa cabbiin daran heddumaate fi daandii mana jireenyaa hedduu dhiphisee jira. Hojiin Mootummaa Saint Paul haala daandii konkolaataa balaa tasaa fi otobusii mana barumsaatiif nageenyaafi dhaqqabamaa akka ta’u itti fufuuf hordofuuf kutaa balaa ibiddaa Saint Paul, Kutaa Poolisii Saint Paul, fi Manneen Barnootaa Mootummaa Saint Paul waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa tureera. Magaalattiin konkolaattota uggura dhaabbii gam-tokkee kana cabsan tikkeettii fi dirqamaan akka kaafamu ni taasifti.

“Daandii irratti konkolaataa dhaabuun jiraattota hedduudhaaf murteessaa akka ta’e ni beekna, yeroo cabbii kanatti  daandii hanga danda’ametti bal’isuuf waan dandeenyu hunda gooneerra,” jedhan Daarektarri Hojii Mootummaa Sean Kershaw. “Yeroo ammaa kana, konkolaattota qonnaa keenya gurguddoon daandii mana jireenyaa tokko tokko irratti gadi buusuun hin dandeenyu. Uggurri dhaabbii konkolaataa kun hojjettoonni keenya yeroo hafe keessatti haala qilleensaa cabbii dhufu kamiyyuu caalaatti deebii akka kennan isaan dandeessisa.”

Magaalaan Saint Paul kaartaa dhaabbii konkolaataa gam-tokkee (www.stpaul.gov/1sideparkingmap) kan jiraattonni daandii kamtu daangeffama dhaabbii konkolaataa qabu akka beekan gargaaruuf tikkeeta argachuu ykn dirqaman kaafamuu irraa akka baraaman ni taasisa. Odeeffannoo dabalataaf, kutaa gaaffilee yeroo baay’ee gaafataman bal’aa dabalatee, marsariitii kana dowwadha www.stpaul.gov/1sideparking daawwadhaa.

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Eessan konkolataa koo dhaabuu qaba?

 • Yoo yeroon Cabbii Muddamaa labsame, maaloo seera dhaabbii konkolaataa kan yeroo hatattamaa  www.stpaul.gov/snow asi irraa ilaalii hordofi.
 • Bakka konkolaataa dhaabuu qabdu murteessuuf kaartaa Daangaa Dhaabbii Konkolaataa Gam-tokkee kan haala qilleensaa ilaali. Daandiiwwan itti fufiinsaan ilaalamaa waan jiraniif kaartaa yeroo hunda ilaalaa. Daangeffamni konkolaataa dhaabuu jijjiiramuu ni mala.
 • Uggurri dhaabbii konkolaataa maxxanfamee fi mallattoo yeroof maxxanfame hundi yeroo hunda hordofamuu qaba.
 • Daandiiwwan mana jireenyaa gama lakkoofsa ‘odd’ ta’een dhaabuu.
 • Daandiiwwan MANNI Jireenyaa gama lakkoofsa EVEN qaban irratti HIN dhaabinaa.
 • Uggurri konkolaataa dhaabuu gam-tokkee kun guutummaa Magaalaa ‘Saint Paul’ tiif kan ooludha.

Akkamittan dandiin gama EVEN akka ta'e beeka?

 • Lakkofsa teessoo manaa ilaali. Gama daandii dhumni lakkoofsa manaa  ‘EVEN’ ta’e 0, 2, 4, 6, ykn 8. Yoo lakkoofsi teessoo manaa lakkoofsa tarreefaman kana keessaa tokkoon yoo XUMURAME, fi kutaa daandii sana irratti uggurri konkolaataa dhaabuu mana jireenyaa jiraate (kan diimaa sarara tuqaa kaartaa irratti) karaa gama sanaan hin dhaabinaa.
 • Yeroo hedduu, daandii mana jireenyaa kalattii kibbaa ykn bahaa jiran lakkoofsi isaanii ‘EVEN’ dha.

Kaartaa dhaabbii konkolaataa gam-tokkee irratti sararoonni halluu baluu fi sararoonni tuqalee diimaa qaban maal argisisu?

 • Sararoonni tuqalee diimaa qaban daandii gama ‘EVEN’ irratti konkolaataa dhaabuun dhorkame agarsiisu. Sararoonni diimaan tuqaa tuqaa qaban daandii gama dhaabuun danda’amu HIN agarsiisan. Maaloo gama daandii lakkoofsa EVEN qabu beekuuf lakkoofa teessoo manaa  ilaalaa.
 • Sararri halluu baluu (blue) qabu daandii gurguddoo ykn daandii mana jireenyaa namoonni seera fi daangaa konkolaataa dhaabuu idilee maxxanfame hunda hordofuu qaban argsiisa.
 • Maaloo hubadhaa sararoonni qabatamaan kaartaa irratti argaman gama kamiin akka konkolaataa dhaabuu qaban HIN ibsu, daangaa konkolaataa dhaabuu kam akka ta’e qofaa argisiisa.

Maaliif mallattoon konkolaataa dhaabuu dhorku daandii koo irratti maxxanfame? Isa hordofuun qabaa?

 • Eeyyee. Daangeffamni dhaabbii konkolaataa maxxanfamee fi mallattoo yeroof maxxanfame hundi yeroo hunda hordofamuu qaba.
 • Mallattoowwan yeroof maxxanfaman sababoota hedduudhaaf kan kaa’aman yoo ta’u: daandii dhiphoo ta’e irratti bakka barbaachisu uumuuf, sochii cabii haxaa’uu, hojii tajaajila bu’uraa uummataa ykn kontiraaktara dhuunfaa, hojii daandii dhangala’aa lafa jalaa dalaguuf, hojii muka muruu fi kkf.
 • Namoonni naannoo mallattoon dhaabbii konkolaataa dhorku hin maxxanfamne keessatti konkolaataa dhaabbatan adabbi tikeeta fi dirqamaan kaafamuu ni malu.

Kosii fi/ykn Risaaykilingi mana koo daandii irraa kaafama. Yoo konkolaattonni fuuldura isaa dhaabbatan karaan kaafamu ni jiraataa? Akka kaafamuuf daandii irra kaa'uun na barbaachisa

 • Kaartii balfaa fi risaaykilingi daandii istiriitii irra HIN kaa’inaa.
 • Kaartii balfaa fi risaaykilingi karaa konkolaataa keessan, daandii ba’aa ykn daandii guddaa bluuvaard jedhamu irra kaa’aa.
 • Kaartii balfaa fi risaaykilingi  keessan bakka cabbiin tuulame irra ykn duuba ykn bishaan kuufame, bakka inni lafatti qorraan maxxanuu malu irra hin kaa’inaa.
 • Odeeffannoo dabalataaf www.stpaul.gov/recycle fi www.stpaul.gov/garbage daawwadhaa.

Seerri Uggura Dhaabbii Konkolaataa Gam-tokkee yeroo  Muddamaa Cabbii jirus ni raawwatamaa?

 • Uggurri konkolaataa dhaabuu gam-tokkee yeroo Muddamaa Cabbii yeroodhaaf ni dhaabata.
 • Seerri dhaabbii konkolaataa yeroo Muddamaa Cabbii waan ilaalatu baruuf odeeffannoo dabalataaf stpaul.gov/snow daawwadhaa.
 • Uggurri dhaabbii konkolaataa fi mallattoo yeroof maxxanfame hundi yeroo hunda hordofamuu qaba.
 • Fakkeenyaaf: Magaalaan ‘Saint Paul’ yoo labsii yeroo Muddama Cabbii guyya Dilbata irra labsite, yeroon isaa kan armaan gadii fakkaata:
  • Dilbata sa’aatii 4 w.b. uggurri konkolaataa dhaabuu gam-tokke kaa’ame dhaabateera.
  • Dilbata sa’aatii 9 w.b. irraa kaasee Daangeffamni konkolaataa dhaabuu hatattamaa hojiirra oola, daandii ‘NIGHT PLOW ROUTES’ jedhu irratti halkan sa’aatii 9 w.b. hanga ganama sa’a 7 w.d. konkolaataa dhaabuun hin danda’amu
  • Wiixata sa’aatii 8 w.d. irraa kaasee Daangeffamni konkolaataa dhaabuu hatattamaa hojiirra oola, daandii ‘DAY PLOW ROUTES’ jedhu irratti ganama sa’aatii 8 w.d. hanga galgala sa’a 5 w.b. konkolaataa dhaabuun hin danda’amu
  • Wiixata sa’aatii 5 w.b. hanga Kibxata sa’aatii 8 w.d.tti yeroo Muddamaa Cabbii ammallee hojiirra jira. Namoonni daandii bal’innan harame irra dhaabuu ni danda’u.
  • Kibxata sa’aatii 8 w.d. tti seerri muddama cabbii dhaabbii konkolaataa ugguru  ni xumurama. Uggurri konkolaataa dhaabuu gam-tokkee ture deebi'ee hojiirra oola.
  • Maaloo kaartaa dhaabbii konkolaataa gam-tokkee  www.stpaul.gov/1sideparking irratti yeroo hunda ilaaluu hin dagatinaa sababiin isaas daandiiwwan itti fufiinsaan madaalamaa waan jiraniif akkasumas daangeffamni dhaabbii konkolaataa jijjiiramuu ni mala,

Mana koo fuulduratti mallattoo dhaabbii konkolaataa qaama miidhamtootaa qaba, kunis daandii gama EVEN irratti argama. Ammallee achi dhaabuu nan danda'aa?

 • Lakki qabeenyi keessan mallattoo dhaabbii konkolaataa qaama miidhamtootaaf daandii irratti maxxanfame yoo qabaate, fi daandii mana jireenyaa kee kan yeroo cabbiif uggurame yoo ta’e, konkolaataa kee achi dhaabuu hin dandeessu. Maaloo Teessoo mana keessanii waliin waajjira ‘Saint Paul Public Works’ email publicworksinfo@ci.stpaul.mn.us kanaan yookin 651-266-6100 bilbilaa. Magaalan mallattoo yeroodhaaf dhaabbii konkolaataa qaama miidhamtootaa karaa biraa irratti maxxansuu ni mala.
 • Bakka qaama miidhamtootaaf adda ba’e sana nama buusuu fi fe’uuf itti fayyadamuu dandeessa (fkn, ‘Metro Mobility, ‘ride share’) hanga konkolaattonni saffisaan dhaqqabamuu fi konkolaattota balaa tasaatif socho’uun danda’ametti.

Daandiin koo yeroo hunda uggura konkolaataa dhaabuu gama tokkoon qaba, garuu daandii gama ‘odd’ irratti konkolaataa dhaabuu dhorka dha. Daangaan konkolaataa dhaabuu yeroo muddama cabbii kun daandii gama ‘EVEN’ irratti waan jiruuf, ani daandii gama ‘odd’ irratti dhaabuu nan danda’aa?

 • Lakki namni hundi mallattoo konkolaataa dhaabuu idilee maxxanfame hunda hordofuu qaba. Maaloo bakka kaartaa dhaabbii konkolaataa gam-tokkee irratti argamu www.stpaul.gov/1sideparkingmap irratti ilaalaa.
 • Daandiiwwan mana jireenyaa tokko tokko kanneen daangaa konkolaataa dhaabuu gama odd  qaban gamaaggamaa jirra. Maaloo kaartaa kana ilaaluu itti fufaa waan haaraa ba’e achi irratti argatta. Yoo sararri sun halluu baluu ta’e, daangaa konkolaataa dhaabuu idilee maxxanfame hordofi.

Konkolaataan koo karaa dogoggoraa irratti yoo dhaabate tikkeettii argachuu ykn kaafamuu dandaʼaa?

 • Eeyyee. Konkolaattonni daandii mana jireenyaa gama EVEN ta’een ykn bakka dhaabbii konkolaataa hin qabne irratti dhaabbatan yeroo uggura dhaabuu kana keessatti tikkeettii fi/ykn kaafamuu mala.

Istikaara hayyama konkolaataa dhaabuu mana jireenyaa qaba. Bakka konkolaataa dhaabuu hayyama koo qofaatti dhaabuu nan danda’aa?

 • Yeroo uggura dhaabbii konkolaataa kan cabbii kana keessatti daangeffamni konkolaataa dhaabuu mana jireenyaa addaan citeera. Jiraattonni istikaara dhaabbii konkolaataa hayyama mana jireenyaa qaban bakka hayyamame birootti dhaabuu ni danda’u.

Daldalli/dhaabbanni koo naannoo fe’umsaa daqiiqaa 15f murtaa’e karaa even irratti qaba, ammallee itti fayyadamuu dandeenyaa?

 • Eeyyee. Zooniin fe’umsaa daqiiqaa 15f murtaa’e kan daandii mana jireenyaa gama ‘even’ ta’e irratti konkolaattonni yeroo murtaa’e caalaa yeroo dheeraaf hin dhaabbannee fi konkolaattota balaa tasaatif saffisaan dhaqqabamuu fi socho’uu danda’anitti fayyadamuun ni danda’ama.

Daandiin mana jireenyaa gama ‘odd’ irra sa'aatii 2 qofaaf dhaabbachuuf kan maxxanfamedha. Uggura konkolaataa dhaabuu yeroo cabbii kanaan, sa'aatii 2 ol achitti dhaabuu nan danda'aa?

 • Lakkii seera dhaabbii konkolaataa amma maxxanfame raawwatiinsa qaba. Yoo gama ‘odd’ tin mallattoo dhaabbii konkolaataa yeroo daangessu maxxanfamee, seera dhaabbii konkolaataa ni raawwatama.

Bakki kosii ijaarsaa daandii gama EVEN irratti argamu jira, socho'uu qabaa?

 • Eeyyee, bakki balfa ijaarsaa daandii irratti argamu ykn mirga daandii ummataa kamiyyuu kan karaa EVEN irratti argamu gara gama biraatti geeffamuu qaba.

Uggurri Dhaabbii Konkolaataa Gam-tokkee yoom xumurama?

 • Uggurri konkolaataa dhaabuu gam-tokkee hanga Ebla 15tti hojiirra oola, yoo haalli jijjiiramee garuu magaalattiin daftee xumuruu malti.

Magaalaan ‘Saint Paul’ yeroo dhumaaf uggura konkolaataa dhaabuu gam-tokkee kan labsite yoom ture?

 • Yeroo dhumaaf Magaalaan ‘ Saint Paul’ uggura konkolaataa dhaabuu yeroo cabbii gam-tokkee kan labsite Bitootessa 2019 ture.
 • Uggurri konkolaataa dhaabuu yeroo cabbii gam-tokkee magaalattii keessatti yeroo jalqabaaf Bitootessa  2014 ture.

Last Edited: March 14, 2023