2024 Neighborhood STAR Guidelines

The 2024 Neighborhood STAR guidelines are posted below. Please contact PED-NeighborhoodStar@stpaul.gov with any questions.

Download a PDF of the guidelines

ဆၢဒိၣ် 1- တၢ်ကွဲးပာ်ဖျါတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်

တၢ်ပညိၣ်

ကီၢ်စဲၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤတၢ်သီၣ်တၢ်သီ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲနံၣ် 1993 လၢကထၢဖှိၣ် ခိသွဲစ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢ ၀့ၢ်အတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤခိၣ်သွဲ တ၀ာ် ဆူ Neighborhood Sales Tax Revitalization (လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ တၢ်မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအခိသွဲ) (STAR) တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤခီဖျိ City အ Department of Planning and Economic Development (တၢ်မၤလဲၤ ထီၣ်လဲၤထီတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် ၀ဲၤကျိၤ) (PED), Neighborhood STAR ဟ့ၣ် တၢ်ဃ့အီၣ်လိးက့ၤစ့ $5,000 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ် လၢ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကျိၣ်စ့၀ဲၤကျိၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢကမၤဆူၣ်ထီၣ် ပ၀့ၢ်အ လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤအဂံၢ်ဘါသဟီၣ် အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ပဒိၣ် ၀ဲၤကျိၤလီၤဆီ တၢ်ကရၢကရိ တၢ်တကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုး မ့တမ့ၢ် လၢကွၢ်စိ တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢ မ့တမ့ၢ် မၤမုၢ်၀ဲၤ တၢ်မၤ လၢ Saint Paul အပူၤန့ၣ် ပတံထီၣ်၀ဲဒၣ် STAR စ့မိၢ်ပှၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဃုထၢလၢကပတံထီၣ်ဒီးလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ အတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အကျိၤကျဲဂီၢ်န့ၣ် ၀ံသးစူၤ ဆဲးကျၢ STAR ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအတၢ်မၤစၢၤ တက့ၢ်ႋ

စ့မိၢ်ပှၢ်

စ့မိၢ်ပှၢ်လၢအအိၣ်ပာ်ဝဲလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် တနံၣ်စုာ်စုာ်လီၤဆီလိာ်အသး ဒီးဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်မၤဝဲခီဖျိ တနံၣ်တဘျီ STAR စ့တိာ်ပာ်, လၢဝ့ၢ်ခိၣ်ဆှၢနုာ်ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်အမ့ၢ်ဝ့ၢ်အတၢ်မၤစ့တိာ်ပာ်ကျိၤကျဲအကျါတခါအသိး ဒီးဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲခီဖျိ ဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲ တၢ်ဒုးအိၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအခိသွဲတၢ်ဟဲနုာ်လၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်, တၢ်ဟ့ၣ်က့ၤစ့ကဒွဲအလဲ, တၢ်ပံာ်ကွံာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီးစ့ဟဲနုာ်လၢတၢ်ဘျၢလီၤဝဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်စ့နီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ် တၢ်ကနီၤလီၤပာ်ဖျါဝဲဖဲ တၢ်အိးထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအလံာ်ပတံတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပတံထီၣ်လၢ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ်

ခိၣ်ဃၢၤ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲခီဖျိ တၢ်ပြၢလိာ်သးတၢ်ပတံအတၢ်မၤကျိၤကျဲတနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ ဖဲစ့မိၢ်ပှၢ်အိၣ်ပာ်အခါ, STAR Year-Round Program (STAR ဒီတနံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ) ဟ့ၣ်လီၤဝဲစ့မိၢ်ပှၢ်အခွဲးယာ်တဖၣ်လၢတၢ်ကစးထီၣ်မၤဝဲ တၢ်လီၤဆီတဖၣ် လၢအိၣ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်လိၣ် ဒီးကျဲၤဘၣ်လိာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်လဲၤတရံးသးထီရီၤတသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လၢပှဲၤအဂီၢ်, ဝံသးစူၤကွၢ်ကဒါက့ၤ STAR အပှာ်ယဲၤသန့- www.stpaul.gov/star တက့ၢ်ႋ

ကျဲသနူထီရီၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်ဝဲတဖၣ်

 • STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲလၢ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ် ပာ်လီၤဝဲဖဲဝ့ၢ် Saint Paul အတၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကစူးကါ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်ထဲလၢ တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်အ က့ၢ်ဂီၤအတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤအဂီၢ် (“ဟီၣ်ကုၢ်ကိၣ်လိၣ်ဒီးအီကတဲ”) လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤ ဂ့ၤထီၣ် Saint Paul အလီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤကိညၢ်ထီၣ်က့ၤ ပနံာ်တၢ်ကၤဒီး/မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်, ကမျၢၢ်ဖီကရၢၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ကျဲမုၢ်ကျဲဘိအလီၢ်ကျဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ, တၢ်ဒုးအိၣ် ထီၣ်/တၢ်ပာ်လီၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအမ့ၢ်တၢ်အသီ, မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဝဲ လၢကအိၣ်ယံာ်ဝဲနွံနံၣ် မ့တမ့ၢ် အနံၣ်တဖၣ်အနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
   
 • ကျိၣ်စ့တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဃုာ်ဒီး STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ကစူးကါဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် အစ့မိၢ်ပှၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤနွံ (7) နံၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် အနံၣ်တဖၣ်အနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ဝဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်ဒၣ်လဲာ် တၢ်ကပတုာ် ကွံာ်တၢ်စးထီၣ်မၤ STAR-စ့မိၢ်ပှၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါကွံာ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တချုးဖဲနွံနံၣ်တုၤဃီၤ, ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ် ကဒါက့ၤ STAR အခိၣ်ဖးဆူဝ့ၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ
   
 • လၢတၢ်စူးကါ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်ကဲဘျုးကတၢၢ်အဂီၢ်, တၢ်ဃ့ထီၣ်စ့လၢအအါန့ၢ်ဒံး $50,000 ကဘၣ်ဖိးမံလိာ်သးဒီးစ့ဒီလၣ် အစှၤ ကတၢၢ်လၢစ့ဒီလၣ်အဂံၢ်ခီၣ်ထံးအဂီၢ် လၢတအိၣ်ဒီးဝ့ၢ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ခိၣ်ဖးအစ့မိၢ်ပှၢ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ် လီၤဝဲဖဲတၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်အခါဒီးတၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
   
 • STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ကဘၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်ခီဖျိ တၢ်ကွၢ်ထွဲကတီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤအါထီၣ်ခိသွဲ အဂံၢ်ထံးခီၣ်ဘိ, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်, တၢ်မၤပှဲၤက့ၤပနံာ်တၢ်ကၤအတၢ်လီၤဟိတဖၣ်, တၢ်မၤ ဂ့ၤထီၣ်မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအတၢ်အိၣ်သး, တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်သးစွံကတုၤလၢ Saint Paul Climate Action and Resilience Plan (Saint Paul မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်အိၣ်သးဒီးတၢ်သးစွံကတုၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) အဂီၢ်, တၢ်မၤလၤကပီၤ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ဝ့ၢ်အတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလီၤဆီလိာ်သးအကလုာ်ကလုာ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ထဲသိးတုၤသိးပတီၢ်ထီထီၣ်ဖဲဝ့ၢ် Saint Paul အပူၤ, တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်ခွဲးယာ်တဖၣ်ဖဲတၢ်မၤလိမၤဒိး, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိး, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအပူၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲထဲသိးသိး, လၢပှၤအိၣ်ဆိးခဲလၢာ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ, တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ, တၢ်ဆီၣ်ထွဲ, ဒီးခွဲးယာ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်, ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ဒီးတၢ်တကြၢးဆၢတဲာ်, သမၢအဝဲသ့ၣ်အ ကလုာ်, မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်အုၣ်သး, မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်သးစဲ, ကျိာ်, ကလုာ်ဒူၣ်, ထံကီၢ်လၢအဟဲဝဲ, နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, သးနံၣ်, မ့တမ့ၢ် စံး(ပ)နီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ပနီၣ်ပှၤတဂၤဂၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢအတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်လၢအမၤ သးသ့ဝဲလၢလၢပှဲၤပှဲၤ န့ၣ်လီၤႋ
   
 • တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢတၢ်ဆှၢနုာ်ပာ်ဖျါတဖၣ် ကဘၣ်ဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်တူၢ်လိာ် လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် အတၢ် စးထီၣ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
   
 • ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နတၢ်တိာ်ကျဲၤကအိၣ်ဝဲဖဲတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဖီလာ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲနခိၣ်ဖးအစ့ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်, တၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်, ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်လိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ကွဲး တစွၤအလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢလာ်အံၤ တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤအီၤသ့ဝဲဖဲဝ့ၢ် Saint Paul အပှာ်ယဲၤသန့အပူၤဖဲ stpaul.gov/index.aspx?NID=3710 လၢအမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်အဝဲသ့ၣ်ကစူးကါတစူးကါနတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်, ဒီးတၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်လိၣ်ခဲလၢာ်အဂ့ၢ်ဒီးပှၤဒိးန့ၢ်ခိၣ်ဖးတဂၤစုာ်စုာ် ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်စ့မိၢ်ပှၢ်အခိၣ်ဖးလၢ နတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးအ့ထၢၣ်နဲးလၢကနုာ်လီၤကွၢ်အဂီၢ်, ဝံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်ပာ် ဖျါအမံၤဖဲထး လၢနကဃ့အီၤတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်-
   
  • တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
  • စ့ဆီၣ်ထွဲမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်
  • တၢ်မၤအဘူးလဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်/Federal Davis Bacon (ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအသဲစးတၢ်ဘျၢ) တၢ်လိၣ်တဖၣ်
  • တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူအဘူးလဲ
  • တၢ်တိာ်ကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ
  • အဆၢဖိ 3
  • PED/HRA တၢ်စးထီၣ်တၢ်မၤအတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ
  • Saint Paul တၢ်သူၣ်ထီၣ်အတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤကျဲသနူ
  • Two Bid Policy (တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤခံခါအကျဲသနူ)
  • ပှၤဆါတၢ်ဖိအတၢ်တုၤလီၢ်တုၤကျဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ

ဆၢဒိၣ် 2- တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ

ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ

 • ပဒိၣ်, ၀ဲၤကျိၤလီၤဆီ, တၢ်ကရၢကရိလၢတကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုး အိၣ်သူၣ်လီၤသးဖဲ မ့တမ့ၢ် မၤမုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤဖဲဝ့ၢ် Saint Paul အပူၤ
 • ဝ့ၢ်အတၢ်မၤဝဲၤကျိၤတဖၣ်ဒီး ပဒိၣ်အတၢ်ကရၢကရိ-တနီၤနီၤ မ့ၢ်ပှၤပတံထီၣ်တၢ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ ဖဲအဘၣ်ထွဲမၤသကိးဒီး ပှၤဖဲခိၣ်ဃၢၤဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှၤတဝၢကရူၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • သရိာ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢအကပတံထီၣ်ဝဲ ဖဲအဘၣ်ထွဲမၤသကိးဒီးပှၤဖဲ လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှၤတဝၢကရူၢ် ဒီးထဲဒၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကဲတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအမ့ၢ်- (i) တနီၤဖးလိာ်သးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကလုာ်ဒီးတမ့ၢ်ပှၤပာ်ထီထီၣ်ဒီးဆီၣ်တံၢ်ဃာ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်သ့ၣ်, (ii) မၤဂ့ၤထီၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအတဘၣ်ထွဲဒီးသရိာ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကလုာ်အတၢ်ဟူး တၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီး (iii) အိးထီၣ်ကျဲဒီးအိၣ်ဝဲလၢကမျၢၢ်အါဂၤအဂီၢ်ထီဘိန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်လၢအတကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ

 • ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ကရၢတဖၣ်ဒီးကရူၢ်တဖၣ်လၢအမၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ႋ
 • ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်, ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီအခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်ဒီးဝဲၤကျိၤတဖၣ်ႋ
 • ပှၤတဂၤဂၤလၢအမ့ၢ်ဟံၣ်ကစၢ်, ပှၤလၢအပၢဘၣ်ဟံၣ်ဒၢးဒွဲဖှိၣ်, မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်တၢး ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ကရၢကရိလၢအ ကဲခၢၣ်စးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး STAR-စ့မိၢ်ပှၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကစူးကါ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်ထဲလၢ တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤအတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤအဂီၢ် (“ဟီၣ်ကုၢ်ကိၣ်လိၣ်ဒီးအီကတဲ”) လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် Saint Paul အလီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤကိညၢ်ထီၣ်က့ၤပနံာ်တၢ်ကၤဒီး/မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်, ကမျၢၢ်ဖီကရၢၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ကျဲမုၢ် ကျဲဘိအလီၢ်ကျဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ, တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်/တၢ်ပာ်လီၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအမ့ၢ်တၢ်အသီ, မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ အတၢ် ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဝဲလၢကအိၣ်ယံာ်ဝဲနွံနံၣ် မ့တမ့ၢ် အနံၣ်တဖၣ်အနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဘှီသီထီၣ်က့ၤ, တၢ်မၤကိညၢ်ထီၣ်က့ၤ ဒီး\မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ပနံာ်တၢ်ကၤ, တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်, မ့တမ့ၢ် စဲးဖီကဟၣ် တၢ်မၤလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • အါတက့ၢ်တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်ဝဲဒၣ် ပနံာ်တၢ်ကၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအပူၤဒီးအချၢ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒူၣ်ကပၤ, တၢ်ဒုးခိၣ်ဖီလာ်, တၢ်ဒါခိၣ်, မ့ၣ်အူ, ပဲတြီဖိ, ပဲတြီဖးဒိၣ်, ကျဲလဲၤနုာ်, လီမ့ၣ်အူ, တၢ်ထိၣ်ထံလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • HVAC, တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အဂံၢ်သဟီၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ, ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလဲၤသ့အလီၢ်, ဒီးတၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကမျၢၢ်အလီၢ်တဆံးတက့ၢ် (လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ဆှၢခီဝဲဆူဝ့ၢ်အ Capital Improvement Budget (CIB) (တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်စ့တိာ်ပာ်) အတၢ်မၤကျိၤကျဲအပူၤ) န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကယၢကယဲဂ့ၤထီၣ်ကမျၢၢ် မ့တမ့ၢ် တမ့ၢ်ကမျၢၢ်အတၢ်လီၢ်လၢတၢ်အိးထီၣ်ဝဲတဖၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီးသ့ၣ်, သ့ၣ်တပှီာ်, ထံ တဖှံၣ်လီၤအလီၢ်, လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဖးထီ, တၢ်လိာ်ကွဲအပိးလီ, တၢ်ပာ်လ့ၣ်ယီၢ်အလီၢ်, ဒီးမ့ၣ်အူတၢ်ကပီၤဖဲတၢ်လီၢ်လီၤဆီ ဒီး တၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်ယံာ်ဝဲ 7+ နံၣ်ဆူဖီခိၣ်အ ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်/တၢ်ပာ်လီၤမၤဂ့ၤထီၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢအမ့ၢ် တၢ်အသီတဖၣ်, ဃုာ်ဒီးကမျၢၢ်ဒွဲလၤပီညါဒီး တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအဂံၢ်ထံးလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အသီ, လီၤဆီဒၣ်တၢ်တၢ်လၢအမၤစၢၤတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလီၤဆီလိာ်သးအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢတကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့မိၢ်ပှၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဆူ လီၢ်ကဝီၤမုၢ်ကျိၤ ဝဲၤကွာ်တဖၣ်, ဟံၣ်ကစၢ်တဖၣ်, မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအပၢဘၣ်ဟံၣ်ဒၢးဒွဲဖှိၣ်/ဟံၣ်တၢး လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်-

အါတက့ၢ်, တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢအတမ့ၢ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤ, “bricks and mortar” (“ဟီၣ်ကုၢ်ကိၣ်လိၣ်ဒီးအီကတဲ”) အန့ဆၢၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအတကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Neighborhood STAR funding (လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်အဒိအတဲာ် လၢလာ်တဖၣ်အံၤ တဖိးမံဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်အခီပညီ-

 • တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤလိမၤဒိးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ႋ
 • တၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ
 • မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်လၢတၢ်မၤဝဲဖဲဟံၣ် (အဒိ, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဖဲဟံၣ်, ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤလီၢ်ဖဲဟံၣ်)
 • တၢ်မၤစၢၤကမျၢၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် (အဒိ, တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤကမၣ်သဲစးကွီၢ်မ့ၣ်, တၢ်တြီတံၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤတဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်, ဒီးအဂၤတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ).
 • တၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤဒ့ၣ်ကမၢ်လၢအအိၣ်ပာ်တဖၣ်ႋ
 • တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်တဖၣ်လၢအတမ့ၢ်တၢ်ဘှီဘၣ်တၢ်လီၤစိၤ (အဒိ, ဝဲၤဒၢးပိးလီ, ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်, ဟံၣ်ဃီပိးလီ, လီမ့ၣ်အူပိးလီ, လီတဲစိအကျိၤကျဲတဖၣ်, နီၣ်တယၢ်, လၣ်တယၢ် (banners), ဒီးအဂၤတဖၣ်)
 • သ့ၣ်, တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ, သ့ၣ်တပှီာ်, မ့တမ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်မဲာ်ဖံးခိၣ်အဂၤတဖၣ် လၢတၢ်တပာ်လီၤသးဖဲတၢ်လီၢ်လီၤဆီတတီၤတီၤလၢ အအိၣ်ယံာ်ဝဲ 7+ နံၣ်ဆူဖီခိၣ် (အဒိ, တနံၣ်တဘျီတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိတဖၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤသ့ၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်) န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်လၢ တၢ်တစူးကါဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အစ့မိၢ်ပှၢ်တၢ်ပညိၣ်နွံနံၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် အနံၣ်တဖၣ်အနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤထီရီၤ, ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်သုးကျဲၤပှၤမၤတၢ်ဖိ, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအခိၣ်သ့ၣ်, ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကတီၤ တၢ်အပှ့ၤကလံၤထီရီၤန့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တိာ်ကျဲၤ/တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤသးဖဲဝ့ၢ်ချၢအတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် (တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤ တဖၣ် တၢ်ကဘၣ်ဆှၢခီဝဲဆူဝ့ၢ်အ Capital Improvement Budget (CIB) (တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်စ့တိာ်ပာ်) အတၢ်မၤကျိၤကျဲအပူၤ) န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲလၢ ပှၤပတံထီၣ်တၢ်အနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် ဒီးတၢ်ဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီ ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်မၤလီၤဂာ်ဝ့ၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ပာ်တဖၣ်ႋ
 • တၢ်ဟ့ၣ်ပှၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီအလဲဆူ ပှၤလၢအဒိးန့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ/တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၣ်လီၤႋ

STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤအပှ့ၤကလံၤလိၤလိၤ

ထီၣ်ဘးတုၤလၢ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်ခံဆံမျးကယၤ (20%) ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကစူးကါဝဲလၢ တၢ်ပှ့ၤကလံၤအိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အဝီ လၢအမ့ၢ်တၢ်အ လီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဒီးတၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်, ဃုာ်ဒီး— တၢ်အလဲဖိးသဲစးလၢတၢ်မၤန့ၢ်, တၢ်မၤကွၢ်န့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤ, ဘူးလဲဖိးသဲစးတဖၣ်, တၢ်သူၣ်ထီၣ်အတၢ်ပျဲတဖၣ်, လံာ်အုၣ်သးဒီးတၢ်သမံသမိးအလဲ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ပၢဆှၢ ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအလဲတဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်နဲၣ်ကျဲလိၤလိၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး STAR တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤႋ

ဆၢဒိၣ် 3- တၢ်ပတံထီၣ်

တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ

ဖဲတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤအခါ, ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ကွၢ်ထံဆိမိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်အံၤ-

 • တၢ်ကျဲၤပာ်လီၤ Neighborhood STAR Program (လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ) လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဝ့ၢ်ခိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် အစ့မိၢ်ပှၢ် $5,000 မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ် လၢအါတက့ၢ်တၢ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲထဲတခါဧိၤတသ့လၢတအိၣ်ဒီး ဝ့ၢ်စ့မိၢ်ပှၢ်အဂံၢ် ထံးခီၣ်ဘိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤပတံထီၣ်တၢ်လၢအကဲထီၣ်သးသ့တဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢအကထံၣ်လိာ်ဝ့ၢ်အပှၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ, လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဒီးပှၤတဝၢကရူၢ်တဖၣ် လၢအကပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လိၣ်, ဒီးတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်တဖၣ် လၢကနီၤလီၤသကိးကံၢ်စီတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်စဲၣ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ်သကုၤဝ့ၢ်ဒီတဘ့ၣ်အဂီၢ်, ဖျါလီၤဂာ်လၢ STAR အခိၣ်ဖးဝဲန့ၣ်ကအိၣ် အါန့ၢ်ဒံး $50,000 န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤ ရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်လၢအအိၣ်ပာ်ဒံးတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လီၢ်ဆံးကိာ်ဖိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ် ကဘၣ်သ့ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤ, မ့တမ့ၢ် ကသ့ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်, ဒီးသ့ပၢဆှၢတၢ်လီၢ်သကုၤဖဲ တၢ်တိာ်ကျဲၤပၢဘၣ်ဝဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဝ့ၢ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ကဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လီၤဆီဆူပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်, ဖဲမ့ၢ်ဃ့ထီၣ်ဝဲအခါ, လၢအကမၤလီၤ တံၢ်စၢၤ တၢ်မၤပှဲၤဝံၤဒီးတၢ်စူးကါလံာ်ပတံသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ.

တချုးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်

တၢ်ကမၤဝဲဒၣ် STAR တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးဖဲ တၢ်စးထီၣ်ဒုးတရံးတနံၣ်တဘျီစ့မိၢ်ပှၢ်အခါ လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်အကျိၤ ဆူပှၤပတံထီၣ်တၢ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အီၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဝံသးစူၤကွၢ်ဘၣ် STAR ပှာ်ယဲၤသန့လၢ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲ သကိးလီၤဆီဒီးတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အနံၤသီတဖၣ်လၢတၢ်ဒုးတရံးတဘျီစုာ်စုာ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်

 • ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ဆှၢထီၣ်ဝဲလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်ဖဲ ZoomGrants အပူၤဒီး ကဘၣ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိမိၣ်န့ၢ်အီၤစ့မိၢ်ပှၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှာ်ယဲၤသန့အတၢ်ဘျးစဲလၢ Neighborhood STAR တၢ်ပတံအလံာ်တကွီၣ်ဒိ အဂီၢ် ကအိၣ်ဝဲဖဲ Neighborhood STAR Program အပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ www.stpaul.gov/nstar လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်တနံၣ်တဘျီ STAR တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤတၢ်ကျိးထံလၢတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အတၢ်မၤကျိၤကျဲအဂီၢ်, ဝံသးစူၤ ဆဲးကျိး STAR အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • STAR တၢ်ပတံတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်အံၤ- တၢ်တိာ်ကျဲၤအက့ၢ်ဂီၤ, တၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့တိာ်ပာ်, ပှၤနီၢ်တဂၤစ့မိၢ်ပှၢ်အဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံး ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်စ့မိၢ်ပှၢ်အဂၤတဖၣ်, ဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီအလံာ်တီလံာ်မီဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဒွးန့ၢ်က့ၤခိသွဲ တၢ်ဟဲနုာ်, တၢ်သမံသမိးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ, မ့တမ့ၢ် မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် STAR စ့မိၢ်ပှၢ် လၢတၢ်ဒုးလိၢ်ပတြီၢ်/တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတြီၢ်အဂီၢ် ကဘၣ်ပၣ် ဃုာ်ဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤပတြီၢ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်အဂ့ၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်အလဲ $75.00 တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ပတံအ $15,000 တုၤလၢ $25,000 တဘျီစုာ်စုာ်အဂီၢ်, ဒီး $125.00 အလဲမ့ၢ်ဝဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ပတံတဘျီစုာ်စုာ်လၢအအါန့ၢ်ဒံး $25,000 န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အလဲခဲလၢာ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤဘၣ်ႋ ဖဲ တၢ်ဃ့ထီၣ်အခါ, STAR လံာ်ပတံအတၢ်ကွဲးဒိဖဲအပူၤကွံာ်တဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဝဲဆူပှၤလၢအသးစဲတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Neighborhood STAR ကမံးတံာ် မၤအမူဒါဒ်တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ဖိးသဲစး လၢတၢ်ဃ့ထီၣ် Neighborhood STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Saint Paul ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဖဲဝ့ၢ်တၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအပူၤလၢ အမ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အီၤခီဖျိ ဝ့ၢ်ခိၣ် ဒီးဘၣ်တၢ် တူၢ်လိာ်အီၤခီဖျိဝ့ၢ်ကီၣ်ကးကရၢလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး Neighborhood STAR ကမံးတံာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံထံကွၢ်

တၢ်ကသမံထံကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအဂီၢ်ခီဖျိ STAR တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါန့ၣ်လီၤႋ ဖဲန့ၣ်ဝံၤ Neighborhood STAR ကမံးတံာ်ကကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ် လၢအတဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ပာ်လီၤ တၢ်အနီၣ် လၢလာ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်ကဒိးန့ၢ်အမးအအါကတၢၢ် 50 မးန့ၣ်လီၤႋ ဖျါလီၤဂာ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ တခါဂ့ၤ တခါဂ့ၤကဒိးန့ၢ် 50 မးခဲလၢာ်ဘၣ်-

ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ်

တၢ်ရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်

လံာ်တီလံာ်မီအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ

တၢ်အမးတဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤဆူ Saint Paul အတၢ်ခိတၢ်သွဲခီၣ်ထံး (တၢ်ဆါကစဲးကစီး မ့တမ့ၢ် တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခိ)

တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ် Q1

5

တၢ်တိာ်ကျဲၤကဒုးအိၣ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် ကဟံးဃာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ် Q2

5

တၢ်တိာ်ကျဲၤဒုးဟူးဂဲၤထီၣ်က့ၤကျးမဲာ်ညါတၢ်လီၤဖျဲၣ်လီၤဟိတဖၣ်

တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ် Q3

5

တၢ်တိာ်ကျဲၤမၤထီထီၣ်မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်အိၣ်သး, တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်သးစွံကတုၤအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ်*

တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ် Q4

5

တၢ်တိာ်ကျဲၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ, မၤလၤကပီၤ, မ့တမ့ၢ် မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤလီၤဆီလိာ်သးအကလုာ်ကလုာ်ဖဲ Saint Paul အပူၤ

တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ် Q5

5

တၢ်တိာ်ကျဲၤမၤထီထီၣ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိးအပတီၢ်တဖၣ်**

တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ် Q6

5

ပှၤတဝၢအတၢ်လိၣ်

တၢ်ရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်

လံာ်တီလံာ်မီအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ

တၢ်အမးတဖၣ်

တၢ်တိာ်ကျဲၤရဲၣ်ကျဲၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်လီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤအတၢ်လိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပညိၣ်

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအလံာ်ပရၢတဖၣ်
တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ပှၤတဝၢအတၢ်လိၣ် Q1

5

တၢ်တိာ်ကျဲၤမ့ၢ်ဝဲလီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤ -အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤတဝၢအတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲအတၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်အပူၤ

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအလံာ်ပရၢတဖၣ်
တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ပှၤတဝၢအတၢ်လိၣ် Q2

5

ကံၢ်စီတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်

တၢ်ရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်

လံာ်တီလံာ်မီအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ

တၢ်အမးတဖၣ်

လံာ်ပတံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤမ့ၢ်ဝဲကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီအဘျုးအိၣ် ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ်လၢတၢ်ဃ့ထီၣ်ဝဲတဖၣ်

တၢ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ဘျးစဲခဲလၢာ်/တၢ်မၤပှဲၤဝံၤဒၣ်လံာ်ပတံ
တၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ခီဖျိ တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤဒွဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်
တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကံၢ်စီတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် Q1
စ့တိာ်ပာ်အလံာ်တကွီၣ်ဒိ
ပှၤအၢၣ်လီၤသးလၢကဘှီတၢ် အတၢ်ဒွးတယာ်လီၤတဖၣ်

5

တၢ်ကရၢကရိ/ကရၢတဖု အိၣ်ဒီးအကံၢ်စီတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ ကမၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဒီးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိးအတၢ်မၤကျိၤကျဲ တဖၣ်အပူၤ

တၢ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ဘျးစဲခဲလၢာ်/တၢ်မၤပှဲၤဝံၤဒၣ်လံာ်ပတံ တၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤဒွဲပူၤတၢ်ဂ့ၢ်
တၢ်ပတံအတၢ်သံကွၢ်- ကံၢ်စီတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် Q2

5

* ဒ် Saint Paul Climate Action and Resilience Plan (Saint Paul မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်အိၣ်သးဒီးတၢ်သးစွံကတုၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) ပာ်ပနီၣ်လီၤဝဲအသိး

** တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်တၢ်ခွဲးယာ်တဖၣ်ဖဲတၢ်မၤလိမၤဒိး, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိး, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အပူၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲထဲသိးသိး, လၢပှၤအိၣ်ဆိးခဲလၢာ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ, တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ, တၢ်ဆီၣ်ထွဲ, ဒီးခွဲးယာ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်, ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ဒီးတၢ်တကြၢးဆၢတဲာ်, သမၢအဝဲသ့ၣ်အကလုာ်, မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်အုၣ်သး, မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်သးစဲ, ကျိာ်, ကလုာ်ဒူၣ်, ထံကီၢ် လၢအဟဲဝဲ, နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, သးနံၣ်, မ့တမ့ၢ် စံး(ပ)နီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ပနီၣ်ပှၤတဂၤဂၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢအတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်လၢ အမၤသး သ့ဝဲ

တၢ်ဃုထၢတၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်

အိၣ်ဒီးတၢ်အပတီၢ်သၢပတီၢ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ပတံအတၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်အပူၤ-

 1. Neighborhood STAR ကမံးတံာ် ကကွၢ်ကဒါက့ၤ, တၢ်အနီၣ်ထိၣ်, ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်အပတီၢ်ဖဲအဘူၣ်တီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤတၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အမံၤစရီဖဲ တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်အပတီၢ်အပူၤ ဒီး Neighborhood STAR ကမံးတံာ်အဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးကီၣ်ကးကရၢ ကကွၢ်ထံဆိမိၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ် လၢပှၤသးစဲဒီးကရူၢ်တဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ အ တၢ်လိၣ်ဒ်အမ့ၢ် ခိၣ်ဃၢၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်, PED အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ, တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤခီၣ်မံးရှၢၣ်, CIB ကမံးတံာ်ဒီးဝ့ၢ် အဝဲၤကျိၤ တဖၣ်ဒ်အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤႋ ဖဲတၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်မၤကျိၤကျဲအံၤအကတီၢ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢပှၤပတံထီၣ်တၢ် တဖၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူ STAR ကမံးတံာ်အအိၣ်ဒီး ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကမၢအကွၢ်ထံဆိမိၣ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ် တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်အမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤအကျါတခါအသိး, ပှၤပတံထီၣ်တၢ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဖၣ် တၢ်ကမၢ အလဲၤထီၣ်မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး Neighborhood STAR ကမံးတံာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲ Neighborhood STAR ကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိးဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤကျိၤကျဲအံၤအကျါတခါအသိး, တၢ်အိးထီၣ်ဝဲလၢ ကမျၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ရဲၣ်လီၤအပူၤ, တၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢကမျၢၢ်ကပာ်ဖျါ ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိမိၣ်ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤႋ
 2. ဝ့ၢ် ခိၣ် ကကွၢ်ကဒါက့ၤ Neighborhood STAR ကမံးတံာ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်ဒီးဆှၢကဒီးအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ် ဆူဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 3. ဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢ, ကကွၢ်ကဒါက့ၤ ဝ့ၢ်ခိၣ်အ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်ဒီးဟံးန့ၢ်ဝဲခီဖျိ Neighborhood STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ တဖၣ်အတၢ်စံၣ်ညီၣ်တဲာ်စ့မိၢ်ပှၢ်လၢခံကတၢၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဆၢဒိၣ် 5- တၢ်ပနီၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်စ့မိၢ်ပှၢ်

တၢ်ဃ့ထီၣ် STAR တမံၤလၢ်လၢ်လၢအအါန့ၢ်ဒံး $50,000 လိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်အစှၤကတၢၢ် $1 လၢ $1 အဂီၢ် လၢအဖိးမံလိာ်သးဒီးစ့လၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခဲလၢာ်လၢတအိၣ်ဒီးဝ့ၢ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဃ့ထီၣ်စ့တုၤလၢ $50,000 အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကဘၣ် ဖိးမံလိာ်သးဘၣ်ႋ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ဖိးမံလိာ်သး

စ့မိၢ်ပှၢ်ဖိးမံလိာ်သးတဖၣ် ကဘၣ်ဘၣ်ထွဲလိၤလိၤဒီးပှၤပတံထီၣ်တၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်မ့ၢ်စူးကါ ဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်, ကီၢ်စဲၣ်, မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ခီအစ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ်, တၢ်ကမၤတၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အတၢ်ဖိးမံလိာ်သးဒီး ကရၢလၢတမ့ၢ်ပဒိၣ်အစ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ် ကရဲၣ်ကျဲၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ တၢ်လၢာ်ဘူၣ် လၢာ်စ့ၤအကျိၣ်စ့လိၤလိၤဒီး ကရၢလၢတမ့ၢ်ပဒိၣ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် (အဒိ, ကရၢဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲ, တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်စ့) ဒီးတၢ်ဒုး နဲၣ်ဖျါထီၣ်စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်အံၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဖိးမံလိာ်သးအကျါတခါအသိးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ဖိးမံလိာ်သး ပၣ်ဃုာ်ဒီး

 • ကရၢလၢတမ့ၢ်ပဒိၣ်အစ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်
 • တၢ်ကရၢကရိဒီးခီပနံာ်အစ့ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်
 • Local contributions (လီၢ်ကဝီၤအတၢ်မၤစၢၤ), sweat equity (နီၢ်ကစၢ်အစ့ထိးနါ), ဒီး/မ့တမ့ၢ် volunteer labor (ပှၤမုာ်သး မၤကလီတၢ်) တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ခီဖျိပှၤအိၣ်ဆိးဒီးပှၤမၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီအ တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်- တၢ်မၤစၢၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စဲၣ်နီၢ်, ဝဲၤဒၢးတၢ်မၤလီၢ်, တၢ်ပိးတၢ်လီ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်, ဒီးနီၢ်ကစၢ် အစ့ထိးနါ လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤထဲသိးဒီးတၢ်ဖိးမံလိာ်သးအစ့ 30% န့ၣ်လီၤႋ sweat equity (နီၢ်ကစၢ်အစ့ထိးနါ), ဒီး volunteer labor (ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်) အလုၢ်ပှ့ၤတနၣ်ရံၣ်ဘၣ်တနၣ်ရံၣ်လီၤလၢဝဲ $15.00 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တယာ်လီၤတၢ်သမံသမိးတၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အယူာ်အထၢဒီတကတီၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဖိးမံလိာ်သး မ့ၢ်အိၣ်ဝဲဖဲ တၢ်သမံသမိးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအက့ၢ်ဂီၤပူၤ, တၢ်တဟ့ၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ်တုၤလီၤလၢ တၢ်သမံသမိးတၢ်အၢၣ်လီၤ ပာ်ဂၢၢ် ပာ်ကျၢၤအကတၢၢ်တဘျီဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တိာ်ကျဲၤအပှ့ၤကလံၤတဖၣ်ကကဲထီၣ်ဝဲဖဲ တၢ်ဆှၢထီၣ်တၢ်ပတံအလံာ်တကွီၣ်ဒိလၢတၢ်မၤပှဲၤအီၤဆူ STAR ပှၤဘၣ်မူဘၣ် ဒါအအိၣ် ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အကဆိမိၣ်ဆၢတဲာ်ဝဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဖိးမံလိာ်သးအဒီလၣ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤႋ

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် STAR ကမံးတံာ်, ကဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဖိးမံလိာ်သးအဂၤတဖၣ်အတၢ်တူၢ်လိာ်ဖဲ တၢ်ဂ့ၢ်တခါဘၣ်တခါ အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ဖိးမံလိာ်သး

တၢ်တကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ဖိးမံလိာ်သးပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်သးအိၣ်မၤကလီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အဆၢကတီၢ်;
 • တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်ခီဖျိ STAR ပှၤပတံထီၣ်တၢ်,
 • ပှၤသးအိၣ်မၤကလီတၢ်, နီၢ်ကစၢ်အစ့ထိးနါ မ့တမ့ၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ အါန့ၢ်ဒံးတၢ်ဖိးမံလိာ်သးအစ့ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် 30% အစ့,
 • တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဖံးမၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤထီရီၤအ တၢ်ကရၢကရိ,
 • တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်/တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢတဘၣ်ထွဲလိၤလိၤဒီး STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ,
 • ဝ့ၢ်အတၢ်ပျဲကလီကွံာ်ဒ့ၣ်ကမၢ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် စ့ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်,
 • တၢ်လၢတဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်ထီရီၤအပူၤအ တၢ်တိာ်ကျဲၤ,
 • တၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်လၢအကဲထီၣ်သး လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အဂီၢ် လၢတၢ်မၤအီၤတချုးဖဲတၢ်ဆှၢထီၣ် STAR လံာ်ပတံအခါ န့ၣ်လီၤႋ

ဆၢဒိၣ် 6- ခိၣ်ဖး ဒီး တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်

တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ/တၢ်တိာ်ကျဲၤ

ဒ်ဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢဃုထၢအသိး, STAR ပှၤပတံထီၣ်တၢ် ကဒုးသ့ၣ်ညါအတၢ်အၢၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ်အဂ့ၢ်လၢတၢ်ကွဲးန့ၣ်လီၤႋ ဝ့ၢ် အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဖးဝံၤအလီၢ်ခံ လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤဝ့ၢ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ထီရီၤအဂ့ၢ်လၢ Neighborhood STAR တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဃုထၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲ တၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲလံာ်ပတံအပူၤ ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်တဆီလဲအီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဖဲတၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအခါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် STAR ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်တဖၣ်လၢအတဘၣ်မၤ တၢ်အၢၣ်လီၤကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ တုၤလီၤလၢတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲစ့မိၢ်ပှၢ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ် ဒီးတၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ လၢပှၤကိးကပၤဒဲးတစုန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤဒိးန့ၢ်ခိၣ်ဖးတဖၣ်အတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်တုၤလၢနံၣ်ကတၢၢ် ဖဲတၢ်တူၢ်လိာ်စ့မိၢ်ပှၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ လၢတၢ်ပံာ်ကွံာ်ဝဲဖဲအ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်အပူၤ ဒီးစးထီၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဖဲအ STAR တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႋ အစှၤကတၢၢ်တၢ်ကဘၣ်စူးကါ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့မိၢ်ပှၢ် တဖၣ် ဖဲခံနံၣ်တနံၣ်ဖဲတၢ်တူၢ်လိာ်စ့မိၢ်ပှၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢတၢ်ကစူးကါတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤဖဲ တၢ်မၤလံာ်ဃံးဃာ်စ့မိၢ်ပှၢ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်တကွီၣ်အပူၤ (ကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤတၢ်အၢၣ်လီၤအဂ့ၢ်လၢပှဲၤဖဲလာ်အံၤ) တက့ၢ်ႋ တၢ်တမၤလၢပှဲၤမူဒါလၢတၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ် အၢၣ်လီၤအီလီၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအဆၢကတီၢ်တကွီၣ်အပူၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးဝ့ၢ်အစ့မိၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤကဲထီၣ်လံာ်ဃံးဃာ်

တချုးတၢ်နုာ်လီၤဖဲ တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဖိးသဲစးဒီးဝ့ၢ် Saint Paul အခါ, တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တချုးတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်သူၣ် ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဒီး STAR ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဖိ, အပှၤအၢၣ်လီၤသးလၢကမၤတၢ်ဒီးဝ့ၢ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢကတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် ဃုာ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, စ့ဆီၣ်ထွဲမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်, တၢ်ဂၢၢ်တၢ် ကျၢၤအကျဲသနူ, Two Bid Policy (တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤခံခါအကျဲသနူ), ပှၤမၤတၢ်ဖိအပတီၢ်တဖၣ်, တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူ အဘူးလဲ, အဆၢဖိ 3; ဒီး ပှၤဆါတၢ်ဖိအတၢ်တုၤလီၢ်တုၤကျဲတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်လိၣ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်တၢ်ကပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်ဝဲဖဲတၢ် အၢၣ်လီၤအီလီၤဖိးသဲစးအပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲ Neighborhood STAR တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤစ့ဆီၣ်ထွဲအပူၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဖံးတၢ်မၤအက့ၢ်ဂီၤအဂ့ၢ်လၢပှဲၤလၢအမ့ၢ်တၢ်မၤလၢတၢ်ကဘၣ်မၤဝဲ, တၢ်ဖိးမံလိာ်သးအဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံး (မ့ၢ်အါန့ၢ် $50,000), တၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့တိာ်ပာ်ခဲလၢာ်, ဒီးတၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တၢ် အဆၢကတီၢ်တကွီၣ်ပူၤ,
 • တၢ်အုၣ်ကီၤအလံာ်အုၣ်သးလၢအဘၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤအမူဒါကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးဝ့ၢ် Saint Paul ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါအါထီၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤအသိး,
 • ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ် လံာ်ပာ်ဖျါ,
 • တၢ်ပာ်ဖျါစ့အ့ၣ်တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အဂ့ၢ်, ဒီး
 • လံာ်ဘျးစဲကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်စူးကါစ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ် လၢတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်, ကီၢ်စဲၣ်, ဒီး လီၢ်ကဝီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ပံာ်ကွံာ်တၢ်အလဲထဲသိးဒီး STAR ဟ့ၣ်စ့ဒီလၣ် 1% ဒီးတၢ်ကထၢဖှိၣ်ပာ်ဝဲတချုးဖဲတၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ်တမံၤမံၤအခါန့ၣ်လီၤႋ

STAR ဟ့ၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ်

ပှၤနီၢ်တဂၤ STAR လံာ်တကွီၣ်ဒိတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲခီဖျိဝ့ၢ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်အဂီၢ် ဖဲတၢ်မၤ ကဲထီၣ်လံာ်ဃံးဃာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကစူးကါလံာ်တကွီၣ်ဒိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဖဲတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ်ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီတကတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤသ့ဝဲလၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဖၣ်အဂီၢ်လၢအမ့ၢ်-

 1. တၢ်စးထီၣ်တူၢ်လိာ် STAR စ့မိၢ်ပှၢ်ခီဖျိဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးဝ့ၢ် အကီၣ်ကးကရၢ,
 2. ဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံ တၢ်ဘူးတၢ်လဲစရီဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ,
 3. ပၣ်ဃုာ်ဒီးစ့ဒီလၣ်ဖိးမံလိာ်သးအလံာ်တီလံာ်မီလၢတၢ်စူးကါဝဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤ (တၢ်မ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်), ဒီး
 4. တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်တူၢ်လိာ်ခီဖျိ Human Rights & Equal Economic Opportunity (HREEO) (ပှၤခွဲးယာ်ဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်အခွဲးယာ်ထဲသိးတုၤသိး) အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်လိၣ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤႋ
 5. လၢတၢ်ဖီၣ်ဝဲလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီအဂီၢ်, ထၢနုာ်ဃုာ်တၢ်မၤဝံၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်အုၣ်သး, တၢ်န့ၢ်ပၢဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်ခွဲးယာ် ဒီးတၢ်ဃိထံသမံသမိးအတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်တကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢတၢ်ဒုးလိၢ်ပတြီၢ်/တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတြီၢ်အဂီၢ်

တၢ်စူးကါတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်အံၤဒီးကရၢတဖၣ်လၢအတကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢအဃုကွၢ်ဝဲဒၣ် STAR ဟ့ၣ်လီၤစ့မိၢ်ပှၢ် လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဖံးမၤ တၢ်ဒုးလိၢ်ပတြီၢ်/တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတြီၢ်အဂီၢ်-

 • ကရၢတဖၣ်လၢအတကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုး ကဒိးန့ၢ်တၢ်ပျဲတုၤလၢသၢနံၣ် လၢအတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်,
 • တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢအတကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုး တကြၢးဝဲဒီးတၢ်စူးကါအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်ဒုးလိၢ်ပတြီၢ်/တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲ ပတြီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ,
 • ကရၢတဖုလၢအတကွၢ်စိတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒီးပတံအါထီၣ်စ့ဒီလၣ်လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤလီၤဂာ်ဒိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဘၣ်စူးကါတၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့မိၢ်ပှၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် တချုးဖဲတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်အသီတဖၣ် သ့အခါ,
 • ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အကံၢ်စီတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤကွဲး လီၤဟ့ၣ်လိးက့ၤဒ့ၣ်ကမၢ်, မ့ၢ်အိၣ်,
 • တၢ်ကဘၣ်ထၢနုာ်ဃုာ် တၢ်ဒုးလိၢ်ပတြီၢ်/တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲပတြီၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအဂ့ၢ်လၢပှဲၤဖဲ STAR တၢ်ပတံဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤ အီလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ဆၢဒိၣ် 7- STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီတနံၣ်

ပှၤပတံထီၣ်တၢ်တဖၣ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအလံာ်ပတံလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်အဂီၢ် ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲလၢဒီတနံၣ်အဂီၢ်, ဖဲစ့မိၢ်ပှၢ်အိၣ်အခါ, လၢအအိၣ်ဖဲတၢ်အိၣ်သးလၢလာ်တဖၣ်အံၤအဖီလာ်-

 • ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လိၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ပတံထီၣ်တနံၣ်တဘျီ Neighborhood STAR လၢတၢ်ချၢ တၢ်ပတံအတၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်,
 • လံာ်ပတံခဲလၢာ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ဝဲဆူ STAR Year-Round Program (STAR ဒီတနံၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) တၢ်ပတံ အလံာ်တကွီၣ်ဒိ,
 • တၢ်ကဘၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ပတံဒီတနံၣ် ခီဖျိဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢအကရၢဖိန့ၣ်လီၤႋ
 • အစှၤကတၢၢ်တမ့ၢ်ပှၤဝ့ၢ်ဖိ (ပှၤနီၢ်ကစၢ်) အစ့ဒီလၣ်တဒီလၣ် လၢအဖိးမံလိာ်သးဒီး STAR စ့ဒီလၣ်ခဲလၢာ် လၢတၢ်ကဘၣ်ဃ့ ထီၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲခဲလၢာ်လၢအအါန့ၢ်ဒံး $50,000;
 • စ့မိၢ်ပှၢ်ဖိးမံလိာ်သးတဖၣ် ကဘၣ်ဘၣ်ထွဲလိၤလိၤဒီးပှၤပတံထီၣ်တၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤပတံထီၣ်တၢ်အလဲ $75 တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ $25,000 မ့တမ့ၢ် စှၤန့ၢ်န့ၣ်ဒီး $125.00 အလဲတၢ်လိၣ် ဘၣ်ဝဲလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပတံတဘျီစုာ်စုာ်အဂီၢ်လၢအအါန့ၢ်ဒံး $25,000 န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အလဲခဲလၢာ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကဒါ က့ၤဘၣ်ႋ

တၢ်ပတံဒီးတၢ်သမံသမိးအတၢ်မၤကျိၤကျဲတဖၣ်

တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤဒီးတၢ်ထိၣ် Neighborhood STAR ဒီတနံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အပတီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤဝဲခီဖျိ Neighborhood STAR ကမံးတံာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် (ဒ်တၢ်ဃ့ထီၣ်အသိး) လၢခိၣ်ဃၢၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်, PED အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ, တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤခီၣ် မံးရှၢၣ်, CIB ကမံးတံာ်ဒီးဝ့ၢ်အဝဲၤကျိၤတဖၣ်ဒ်အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤႋ STARကမံးတံာ်စ့မိၢ်ပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဟ့ၣ်ဖးဒီးအတီၤပ တီၢ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ဝဲဆူဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးဝ့ၢ်အ ကီၣ်ကးကရၢအအိၣ်လၢတၢ်တူၢ်လိာ်လၢခံကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဝံသးစူၤဆဲးကျိးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ အမံၤဖျါလၢထးဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအပူၤ မ့တမ့ၢ် လီၢ်ကဝီၤ Ward ဝဲၤဒၢး ဖဲနမ့ၢ်သးစဲပတံထီၣ် STAR စ့မိၢ်ပှၢ်ဒီတနံၣ် အဂီၢ်န့ၣ် တက့ၢ်ႋ

ဆၢဒိၣ် 8- တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒီး တၢ်တီၣ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်

STAR ပှၤဒိးန့ၢ်ခိၣ်ဖးတဖၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအလံာ်တီလံာ်မီ ဒီးတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဆူညါလၢအမၤလၢ ပှဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ကဲထီၣ်ဒ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤႋ ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲ Planning and Economic Development (တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ) ဝဲၤကျိၤအပူၤ ကကွၢ်ထွဲ STAR တၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤကျိၣ်စ့ ဒီးတၢ်ဖိးမံလိာ်သးဒီးတၢ်ဟူး တၢ်ဂဲၤအတၢ်လိၣ် လၢတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီခံမံၤလိာ်အဂီၢ် ဒီးတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲလံာ်ဃံးဃာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံသမိးတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်လၢခံကတၢၢ် လၢတၢ်ဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်မၤတကွီၣ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တ့ၢ်လံဝဲအဂီၢ် ဒီးတၢ်ကဘၣ်ဆှၢထီၣ်တချုးဖဲတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်လၢခံကတၢၢ်တဘျီအခါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကထိၣ်ဒွးဝဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအ တၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဝဲအသိးဒီး Neighborhood STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ အတၢ်တိာ်ပာ် ခဲလၢာ်ခဲဆ့န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခဲလၢာ်ဝံၤဝဲဒၣ်အခါ, မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဆၢကတီၢ်လၢာ်အခါ, တၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့မိၢ်ပှၢ် လၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဖၣ်တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤဆူ Neighborhood STAR စ့မိၢ်ပှၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တနံၣ်တဘျီတၢ်ပာ်ဖျါဆူဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢအအိၣ်- ဝ့ၢ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တနံၣ်တဘျီတၢ်ပာ်ဖျါဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤ ဒီး STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤအကျိၣ်စ့တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် အဂ့ၢ်ဆူဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တနံၣ်တဘျီတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်အရ့ဒိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်- တၢ်အရ့ဒိၣ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအခိအသွဲတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကွၢ်ကဒါ က့ၤဝဲတနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ STAR ကမံးတံာ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် ဝ့ၢ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ကကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် တဖၣ်ဆူပှၤကိးကပၤလၢအသးစဲဝဲအအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပၢဆှၢတၢ်သမံသမိးစ့စရီဒီးတၢ်အကံၢ်စီ- မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ကရၢတဖၣ်လၢအဒိးန့ၢ်စ့မိၢ်ပှၢ်အမူဒါ လၢအကဟ့ၣ်ထီၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢအလီၢ် အိၣ်ခဲလၢာ်, ဒ်ဝ့ၢ်အတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်လီၤဝဲအသိး, လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ပညိၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်တိာ်ကျဲၤတပယူာ်ဃီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်ရဲၣ်ထံး- လံာ်ဖျၢၣ်ကွဲးဖုၣ် ဒီး တၢ်အခီပညီ

လံာ်ဖျၢၣ်ကွဲးဖုၣ်တဖၣ်

CIB: Capital Improvement Budget (တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကျိၣ်စ့၀ဲၤကျိၤစ့တိာ်ပာ်), ဝ့ၢ်အစ့တိာ်ပာ်တနံၣ်ခံဘျီလၢ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကျိၣ်စ့၀ဲၤကျိၤ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

HRA: Housing and Redevelopment Authority (တၢ်န့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီးတၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီက့ၤတၢ်), ကရၢဖိးသဲစး တဖုလၢအဟံးမူဒါ လၢတၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီက့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ဖဲဝ့ၢ် Saint Paul အခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤႋ HRA ကမံးတံာ်အကရၢဖိတဖၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢအကရၢဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

PED: Planning and Economic Development Department (တၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဝဲၤကျိၤ) မ့ၢ်ဝဲဝ့ၢ်အဝဲၤကျိၤလၢ အမၤမူဒါလၢ တၢ်စးထီၣ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ PED အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ

STAR: Sales Tax Revitalization Program (တၢ်မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအခိသွဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ)

တၢ်အခီပညီတဖၣ်

တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ် - တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအကလုာ်ကလုာ်လၢအလီၢ်အိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကရၢကရိ, ဃုာ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိဘူးလဲ, ဝဲၤဒၢးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ, တၢ်ပိးတၢ်လီ, ဟံၣ်လဲ, မ့ၣ်အူလဲထံလဲ, ဒီးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တနံၣ်တဘျီတၢ်ပာ်ဖျါ -  တၢ်ကွဲးဝံၤဝဲဒၣ်လံာ်တီလံာ်မီတနံၣ်တဘျီဖဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အပူၤ ဒီးတၢ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် Neighborhood STAR ဒီး  ဒီတနံၣ် STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤပတံထီၣ်တၢ် - ကရၢတဖုလၢအပတံထီၣ်တၢ်ဒုးလိၢ်တၢ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် စ့ဆီၣ်ထွဲလၢ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံသမိးစ့စရီ - တၢ်သမံသမိးတၢ်ကရၢကရိအကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီ ဒီးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ် လၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲ ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတီၤပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

စ့ဆီၣ်ထွဲမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် -  ကီၢ်စဲၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢလိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တနီၤနီၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကီၢ်စဲၣ် မ့တမ့ၢ် လီၢ်ကဝီၤပဒိၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်ပညိၣ်ဒီး ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဖိတဖၣ်ကဘၣ်ကျဲၤပာ်လီၤအတၢ်ပညိၣ်လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ, တၢ်မၤဘူးလဲ, ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢအကဲထီၣ်ဝဲဖဲတၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤခံနံၣ်အကတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကျိၣ်စ့၀ဲၤကျိၤ - တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အက့ၢ်ဂီၤႋ

တၢ်မၤလံာ်ဃံးဃာ်/တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ - တၢ်မၤထွဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဖိးသဲစးဖဲဝ့ၢ်ဒီး STAR ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လီၤဆီ, တၢ်အိၣ်သး, မူဒါ, ဒီး ပှၤပတံထီၣ်တၢ်အမူဒါတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအမ့ၢ်တၢ်အသီ - မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအကျိၤအကျဲ တၢ်စူးကါဝဲဒၣ်ဒွဲလၤပီညါဒီး တၢ်ဆဲး တၢ်လၤတဖၣ်လၢ လၢတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်အသးခီဖျိကမျၢၢ်, ပှၤနီၢ်ကစၢ်, ပှၤလၢတဃုအဘျုးဒၣ်ဝဲ, ဒီးပှၤတဝၢအပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်တဖၣ် လၢ တၢ်တ့လီၤတၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအရူၢ်အသဲး လၢတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်, တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ဆီတလဲ, ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အခိၣ်ဃၢၤတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပာ်လီၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအမ့ၢ်တၢ်အသီ - မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤတဝၢ အတၢ်သ့ တၢ်ဘၣ် လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲကတီၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီးအပှၤတဝၢအဟံၣ်တကွီၣ် ခီဖျိတၢ်သးဆူၣ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ခီဖျိဒွဲလၤပီညါ, တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်လၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အသီသ့ဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်စဲးဖီကဟၣ်ကျိၤကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်အံၤ တပညိၣ်ဃီၤထဲဒၣ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤ တခါ ဧိၤဘၣ်ဒီး ဆီတလဲဝဲဒၣ်တၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒီးပှၤတဝၢအလီၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီသဒၢဒီးကတီၤစၢၤတၢ်ဆဲးတၢ်လၤအတၢ်သ့ၣ်နီၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤသးအလီၢ်ဖဲလီၢ်ကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအကျဲစၢၤ - တၢ်လီၢ်ဖးဒိၣ်ဖးလဲၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအက့ၢ်ဂီၤမိၢ်ပှၢ်, မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်, ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် အဂၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆဲးတၢ်လၤလီၤဆီလိာ်သးအကလုာ်ကလုာ် - အိၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤအကလုာ်ကလုာ် မ့တမ့ၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်တဖၣ်ဖဲပှၤတဝၢအပူၤ, ဖဲဝ့ၢ် Saint Paul အပူၤအံၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤအပှ့ၤကလံၤလိၤလိၤ - တၢ်ပှ့ၤကလံၤအိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အဝီ လၢအမ့ၢ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်ဒီး တၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ် ဝ့ၢ်ခိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သမံသမိးလၢခံကတၢၢ် - တၢ်ကွဲးဝဲဒၣ်တၢ်သမံသမိးတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ် ဒီးတၢ်မၤဝံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤအလုၢ်ပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒုးတရံးစ့မိၢ်ပှၢ် - တၢ်လိၣ်ဘၣ်တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်, တၢ်ဃ့န့ၢ်တၢ်, ဒီးတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်, ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤအစ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဟ့ၣ်စ့ - တၢ်ဟ့ၣ်စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် လၢတလိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲ ဖဲမ့ၢ်ဖိးမံဝဲဒီးတၢ်မၤသးတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ - တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢတၢ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်မ့ၢ်လၢ STAR တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤမၤတၢ်ဖိအပတီၢ်တဖၣ် - တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ်မၤဘူးလဲတဖၣ်တၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢအတီဝဲတြၢ်ဝဲလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကဲဘျုးအိၣ်ဝဲ - ကျိၣ်စ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤဝဲဆူ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်န့ၢ်ပၢဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်ခွဲးယာ် - လံာ်တီလံာ်မီလၢ contractor (ပှၤအၢၣ်လီၤသးလၢကမၤတၢ်), subcontractor (ပှၤအၢၣ်လီၤသးခံဂၤတဂၤ လၢကမၤတၢ်), materials supplier (ပှၤအၢၣ်လီၤသးလၢကဃုတၢ်ဖိတၢ်လံၤ), equipment lessor (ပှၤလၢအဒိးလိၢ်လီၤတၢ်ပိးတၢ်လီ) မ့တမ့ၢ် ပှၤအဂၤတပၤပာ်ဖျါဝဲလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဖိးမံလိာ်သး - ကျိၣ်စ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤဝဲဆူ STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ STAR ဟ့ၣ်စ့အါန့ၢ် $50,000 လိၣ်ဘၣ်ဝဲအစှၤကတၢၢ် $1 လၢ $1 အဂီၢ် ဖိးမံလိာ်သးဒီးတမ့ၢ်ဝ့ၢ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်စ့ပှဲၤပှဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

Neighborhood STAR ကမံးတံာ် - ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Saint Paul 21 ဂၤ, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤမူဒါခီဖျိဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤခီဖျိဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢ, အိၣ်ဒီး မူဒါလၢတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤလံာ်ပတံတဖၣ် ဒီးမၤစ့မိၢ်ပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

Neighborhood STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ -  ဝ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်လီၤစ့လၢ ဝ့ၢ်ခိၣ်အလီၢ်ဘူးခိၣ်ဃၢၤတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂီၢ် STAR တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒိးန့ၢ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤခီဖျိ ဝ့ၢ်အတၢ်ဆါဝဲဒၣ် half- cent sales tax (တၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤနီၤအခိသွဲတဝာ်) န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်သီတၢ်ဘူးတၢ်လဲ - ဝ့ၢ်ထၢဝဲဒၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲဖဲတၢ်ပံာ်ဝဲဒၣ်ကျိၣ်စ့အဆၢကတီၢ်ထဲသိးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ STAR စ့ဒီလၣ် 1% န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤခီၣ်မံးရှၢၣ် - ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Saint Paul တဖၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤမူဒါခီဖျိဝ့ၢ်ခိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤခီဖျိဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢ, အိၣ်ဒီးမူဒါလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီကဒါက့ၤဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တချုးတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် - တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲဝ့ၢ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးကရၢတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ လၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်လံ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ် အတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ဃးဝ့ၢ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ကဘၣ်မၤထွဲဝဲဒ်ဝ့ၢ်အစ့မိၢ်ပှၢ် တၢ်အိၣ်သး အသိးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ - တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအမ့ၢ်စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဖျိဝဲတၢ်ကရၢကရိဒီးဆူပှၤစူးကါတၢ်ဖိအကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤ - တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကျိၣ်စ့၀ဲၤကျိၤတဘျီလၢ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်လၤဆီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ - တၢ်မၤသကိးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ဒီးတၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အစ့မိၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ - တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ PED ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအမူဒါလၢကမၤသကိးဒီး ပှၤတဂၤဂၤဖဲတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ, တၢ်ကွၢ်ထွဲ, ဒီး တၢ်သုးကျဲၤကျိၣ်စ့တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ဖဲဝ့ၢ်အစ့မိၢ်ပှၢ်ခဲလၢာ် မ့တမ့ၢ် တနီၤနီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤအက့ၢ်ဂီၤ - တၢ်ဒွးတယာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ဟဲနုာ်ဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ် လၢတၢ်ဖံးမၤဝဲဒၣ်အနံၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိး

တၢ်တိာ်ကျဲၤ - တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအစ့မိၢ်ပှၢ်ႋ

တၢ်ပၢဆှၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ - တၢ်န့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကျိၣ်စ့၀ဲၤကျိၤလၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲခီဖျိပှၤပၢဘၣ်တၢ်အကစၢ်, လံာ်လိၢ်လီၤတၢ်လၢ ကတီၢ်ယံာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤပှ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်အဆံးတဖၣ် - ပှၤတဂၤလၢအဆါတၢ်န့ၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့လၢအအိၣ်ဖဲ $1 မံလံယၢၣ်ဒီလၣ်အဖီလာ် မ့တမ့ၢ် စှၤန့ၢ်ဒံးပှၤမၤတၢ်ဖိအဆၢကတီၢ် ပှဲၤပှဲၤ 20 ဂၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲတၢ်လီၢ်ဆံးကိာ်ဖိအပူၤ - တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိဝ့ၢ်အကီၣ်ကးကရၢ လၢတၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီက့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဖဲဝ့ၢ်ပူၤဒ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤအသိးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလံာ်ပာ်ဖျါ/တၢ်မၤစၢၤအတကွီၣ် - တၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်မၤဝဲဖဲတၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ, ဃုာ်ဒီးပှၤ(တဖၣ်)အမူဒါ, အတၢ်ဆၢကတီၢ်တကွီၣ်, ဒီးစ့တိာ်ပာ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤႋ

Sweat Equity (နီၢ်ကစၢ်အစ့ထိးနါ) - တၢ်မၤလၢပှၤအကစၢ်မၤဝဲဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီ လၢအတၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ကျိၣ်စ့ဝဲၤကျိၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်တၢ်စု လီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလုၢ်အပှ့ၤအံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကစူးကါဝဲဒ် တၢ်ဖိးမံလိာ်သးတနီၤနီၤလၢ STAR စ့မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

Last Edited: April 3, 2024