Cov Kev Thauj Khib Nyhiab thiab Cov Nqi Muaj Ntxiv

All In 2018 Cov Kev Thauj Khib Nyhiab

Pov tseg cov khoom loj heev thiab khoom hluav taws xob yooj yim dua lawm!

Ntxiv rau kev sau khib nyiab, cov tswv tsev puas leej muaj 2-3 qho khoom loj, "loj heev" los yog khoom hluav taws xob (nyob ntawm koj qib thaj khib nyhiab), tsis tsub nqi dab tsi, ib xyoos twg.  Thov tsis txhob pov cov khoom no rau hauv koj lub thoob khib nyhiab.  Yog koj muaj cov khoom loj ntau, txhob txhawj.  Koj lub thawv cab khib nyhiab yuav thauj pov tseg rau ib qho nqi me me.  Ntawm no yog cov khoom loj los yog khoom hluav taws xob uas kam thauj.

Txwv tsis kheev cov tswv tsev pov cov khoom no rau hauv lawv cov thoob khib nyhiab sau: cov khoom lo roj ntsha pov tseg (biomedical) (cov koob nkaug), cov khoom tshuaj phem pov tseg, cov nroj tsuag qab vag tsib taug pov tseg (tswv tsev puas leej them ib qho nqi ntxiv thauj cov khoom qab vag tsib taug raws caij nyoog ntuj), khoom hluav taws xob pov tseg (sau tau ua ib yam khoom "loj heev").  Thov mus xyuas RamseyRecycles.com kom paub ntxiv cov ncauj lus qhia kev pov tseg khoom.  

Kauj ruam sau cov khoom loj heev los yog khoom hluav taws xob pov tseg: Cov pej xeem yuav tsum hu rau lawv lub chaw muab thawv cab khib nyhiab li 48 teev ua ntej lawv lub caij sau khib nyhiab kom teem tau lub sij hawm rau lawv tuaj muab.  Thov tsis txhob pov cov khoom no rau hauv koj lub thoob khib nyhiab ib txwm siv.  Lub thawv cab yuav tuaj sau yam khoom loj ua ntej 7 hnub txij li tom qab lawv tau lus thov kom tuaj nqa.  Lub chaw muab thawv cab puav leej yuav zwm tseg pes tsawg cov khoom loj uas lawv tau tuaj nqa ntawm ib lub tsev twg.

Siv sij hawm ntau los nyob ntawm koj qab vag tsib taug - tsis yog cab koj cov nroj tsuag qab vag tsib taug mus pov tseg.

Tag nrho cov chaw muab thawv cab khib nyhiab yuav sau cov nroj tsuag qab vag tsib taug yog them ib qho nqi ntxiv.  Yuav tsum muab tag nrho cov nroj tsuag qab vag tsib taug ntim rau lub thoob tshwj xeeb los yog rau lub hnab ntaus thwj lwj taus.  Hu rau koj lub chaw muab thawv cab khib nyhiab mus rau npe kom tau kev sau nroj tsuag qab vag tsib taug.  Yuav sau tau cov nroj tsuag qab vag tsib taug txawv ntawm hnub uas tuaj thauj koj cov khib nyhiab.

Them Nqi Kev Thauj Raws Caij Nyoog Ntuj (Plaub Hlis Ntuj Hnub 15-Kaum Ib Hlis Hnub 30):
$120/ib xyoos twg rau 1 lub thoob pov nroj ntsuag qab vag tsib taug, thiab mus txog 8 lub hnab lwj taus, sau ib lim tiam ib zaug thaum lub caij nyoog sau nroj tsuag qab vag tsib taug.  Cov tswv tsev xaiv tau kom sau nqi peb hlis ib zaug twg ($30/ib zaug sau nqi twg los yog ib xyoos ntuj twg yog $120).

LOS YOG

Cov Kev Thauj Uas Tsis Them Nqi Thauj: 
$3 rau ib hnab lwj taus los yog ib pob twg

Muaj cov kev "cia li tuaj" thauj.

Rau cov pej xeem muaj cov kev mob tsis taus tshwj xeeb ntawm lub cev, yuav muaj cia li tuaj thauj khib nyhiab ntawm qhov chaw txawv dua ntawm tsev.  Xav rau npe kom tau kev cia li tuaj thauj, cov pej xeem yuav tsum ua tsab ntawv thov kom tiav thiab muab rau lub chaw uas xa thawv cab khib nyhiab ntawm nws tsev.  Yuav tsis tsub nqi dab tsi ntxiv rau txoj kev thauj no yog tias cov pej xeem qhia tau qhov kev tsis taus tshwj xeeb ntawm lub cev.

Cov pej xeem uas tsis muaj kev tsis taus yuav tau them rau kev "cia li tuaj" thauj:
Cia li tuaj thauj ntawm lub tsev ze dua 100 taws ntawm chaw sau khib nyhiab ntawm txoj kev sab nraum qab tsev/ntug kev = $25/hlis twg.
Cia li tuaj thauj ntawm lub tsev deb dua 100 taws ntawm chaw sau khib nyhiab ntawm txoj kev sab nraum qab tsev/ntug kev = $50/hlis twg.