Kev Sau Khoom Ua Dua Los Siv thiab Khib Nyhiab Thoob Zos

Kev Txawb Thoob Kom Yog (Correct Cart Placement)

 • Kaus ib kab kev kom nyab xeeb thiab zoo mus ntawm txoj kev los yog kev nraum qaum tsev mus rau koj cov thoob. 
 • Cais kom chaw seem li ob taws ntawm koj cov thoob thiab lwm cov khoom, xws li cov ntoo, cov ntsa laj kab, tsev nres tsheb los yog cov pawg daus.
 • Tag nrho cov khoom yuav tsum haum ntim hauv koj lub thoob nrog lub hau kaw rau.
 • Muab koj cov thoob txawb ntawm ntug kev nraum qaum tsev los yog ntawm ntug kev kom tig sab hau qhib tawm tuaj ua ntej 6:00 teev sawv ntxov thaum hnub sau khib nyhiab rau koj.
 • Tsis txhob muab koj cov thoob txawb saum toj los yog nraum qab pawg daus, los yog hauv dej, uas nws khov taus rau hauv av.
 • Tsis txhob muab lub thoob txawb rau hauv kev. Qhov no yuav cuam tshuam rau tsheb kaus daus.
 • Yog koj muaj txoj kev nraum qaum tsev, xyuas kom lub tsev nres tsheb muaj cov zauv tsev rhais rau.

Kev Sau Khib Nyhiab Yav Caij Ntuj No thiab Cov Kev Sau Lig

Thawm cov hli hauv caij ntuj no, lub zos thiab tag nrho cov chaw thauj khib nyhiab yuav ua hauj lwm ua ke sau pej xeem cov khib nyhiab thiab khoom ua dua los siv kom zoo thiab nyab xeeb thaum lawv cov hnub sau khib nyhiab. Huab cua phem thaum caij ntuj no, xws li nplua los yog los daus los hlob heev yuav tsim muaj cov teeb meem rau txoj kev sau khib nyhiab. Qee zaum cov teeb meem tshwm sim rau ntawm cov cheeb tsam nraim, xws li ntawm txoj kev los yog kev nraum qaum tsev. Lwm cov sij hawm, huab cua phem heev yuav tsim muaj cov teeb meem kev sau khib nyhiab rau cheeb tsam loj dav. 

Nco ntsoov tias: cov chaw thauj khoom mus ua dua los siv thiab khib nyhiab yuav siv cov tsheb thiab khoom sib txawv. Tej thaum txoj kev los yog kev nraum qaum tsev yuav haum ib hom tsheb tiam sis ho tsis haum lwm hom. 

Koj yuav tau ua hauj lwm nrog cov neeg nyob ib puag ncig kom mus tau ntawm koj txoj kev nraum qaum tsev thawm cov hli hauv caij ntuj no.

Cov Teeb Meem Sau Khib Nyhiab Nraim (Isolated Collection Issues)

 1. Yog tias lub tsheb thauj khib nyhiab los yog thauj khoom ua dua los siv mus muab tsis tau cov pej xeem cov thoob khib nyhiab ntawm txoj kev nraum qaum tsev los yog txoj kev vim yog nplua los yog los daus hlob heev, lawv yuav rov qab tuaj sau ua ntej 24 teev kom sim thauj dua zaum ob. Thov cia koj lub thoob tawm twj ywm thiab mus cuag tau ntawm qhov chaw sau koj cov khib nyhiab.
 2. Yog tias yeej tseem mus tsis txog txoj kev nraum qaum kev los yog txoj kev, koj lub chaw thauj khib nyhiab yuav rov qab tuaj thaum rov txog hnub sau koj cov khib nyhiab rau lub lim tiam tom ntej. 
 3. Yog tias yeej tseem muaj teeb meem kev sau khib nyhiab ntawm txoj kev nraum qaum kev los yog txoj kev thaum caij ntuj no, hu rau lub zos thiab peb yuav ua hauj lwm nrog koj thiab cov neeg nyob ib puag ncig kom rov sau tau koj cov khib nyhiab li qub. 

Cov Teeb Meem Kev Sau Sib Khib Nyhiab Rau Cheeb Tsam Loj Dav (Widespread Collection Issues - Citywide Collection Day Delay)

Qee zaum, muaj cov huab cua phem heev, xws li los daus ntau heev los yog los nkoog ntau heev yuav cuam tshuam rau kev sau khib nyhiab los yog sau koom ua dua los siv ntawm cheeb tsam loj dav. Yog qhov no tshwm sim, lub zos yuav tshaj Hnub Sau Khib Nyhiab Lig rau cov khoom ua dua los siv thiab/los yog cov khib nyhiab. Cov los daus kub ceev yuav muaj los yog tsis muaj Hnub Sau Khib Nyhiab Lig.

 1. Yog tias tshaj Hnub Sau Khib Nyhiab Lig, rub koj cov khoom ua dua los siv thiab/los yog cov khib nyhiab rau ntawm kev ib hnub ntxiv rau tom qab hnub sau koj cov khib nyhiab. Piv txwv, yog hnub sau koj cov khib nyhiab yog Wednesday, yuav sau koj cov khoom ua dua los siv thiab/los yog khib nyhiab rau hnub Thursday hauv lub lim tiam ntawd. Qhov no puav leej tshwm sim yog muaj hnub caiv loj rau lub lim tiam ntawd.
 2. Cov huab cua phem nyias yuav muaj feem xyuam sib txawv rau kev lis cov khoom ua dua los siv thiab khib nyhiab. Muaj tau Hnub Sau Khib Nyhiab Lig rau kev sau khoom ua dua los siv los yog khib nyhiab los yog yog yam tib si.
 3. Yog tias tshaj Hnub Sau Khib Nyhiab Lig, lub zos yuav tshaj cov xov xwm rau ntawm stpaul.gov/winterguide thiab hauv lub zos cov tshooj sib raug zoo saum huab cua Facebook thiab Twitter.

Faj Seeb Kom Paub

Kev Sau Khoom Ua Dua Siv

 • Xav paub ntxiv, hu rau chaw sau khib nyhiab Eureka Recycling ntawm 651-222-7678. 
 • Rub Eureka qhov app dawb ntawm kom paub txog xov xwm tshiab ntawm kev sau khib nyhiab.

Khib Nyhiab

 • Muaj lus nug txog kev pab qhua los yog kev sau nqi, hu rau koj lub chaw thauj khib nyhiab. Nrhiav tau kev sib cuag chaw thauj khib nyhiab ntawm stpaul.gov/garbagemap
 • Yog koj tsis muaj Internet, thiab xav tau kev pab nrhiav kev sib cuag nrog koj lub chaw thauj khib nyhiab, hu 651-266-6101.

Muaj ntaub ntawv sau ua Lus Mev, Lus Hmoob thiab Lus Xausmavlim. Hu kom tau neeg txhais lus. Kev Sau Khoom Ua Dua Siv: 651-222-7678 Khib Nyhiab: 651-266-6101

Last Edited: September 15, 2021