RAU TSHAJ TAWM KIAG TAM SIM
Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 17, 2021

Jodi Wallin
Tus Kws Saib Xyuas Ntaub Ntawv Ntawm Tsoom Fwv
651-266-6308
jodi.wallin@ci.stpaul.mn.us

Kev Tshaj Tawm Txog Tej Kev Txwv Txiav Ywg Dej Hauv Ib Cheeb Tsam Saint Paul

Yuav Pib Rau Hnub No SPRWS Cov Neeg Qhua Uas Muaj Xws Li Hauv Cov Nroog Saint Paul, Arden Hills, Falcon Heights, Lauderdale, Lilydale, Little Canada, Maplewood, Mendota, Mendota Heights, Roseville, thiab West Saint Paul Ces Yuav Tsum Ua Raws Li Cov Sij Hawm Ywg Dej
 

SAINT PAUL, MN -- Hnub no, thaum tab tom muaj ntuj qhuav txuas ntxiv uas cuam tshuam rau ntau lub nroog thoob plaws hauv Minnesota, Saint Paul Regional Water Services (SPRWS) thiaj li tau ceeb toom txog tej kev txwv txiav kev ywg dej uas yuav pib siv rau hnub no, hnub Tuesday, Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 17 uas muaj muaj cov sij hawm thiab cov kev txwv txiav ywg dej rau hnub khij/hnub khub.  

Cov kev txwv txiav no siv tau tag nrho rau SPRWS cov neeg qhua nyob hauv Saint Paul, Arden Hills, Falcon Heights, Lauderdale, Lilydale, Little Canada, Maplewood, Mendota, Mendota Heights, Roseville, thiab West Saint Paul.  

SPRWS yuav pib yuam siv cov kev txwv txiav no rau hnub Friday, Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 20, rau cov uas tsis pub ua tau rau hauv SPRWS tej kev muag khoom uas muaj xws li Saint Paul, Falcon Heights, Lauderdale, Lilydale, Maplewood, Mendota, Mendota Heights, thiab West Saint Paul. Yog cov neeg qhua ntawm tsev muag khoom, Arden Hills, Little Canada, thiab Roseville yuav tau yuam siv rau hauv lawv ib cheeb tsam. 

NTSIG TXOG TEJ KEV TXWV TXIAV YWG DEJ 
Siv tau hnub Tuesday, Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 17, SPRWS cov neeg qhua siv dej mas muaj cov sij hawm ywj dej txwv txiav sib txawv xws li no:   

 • Kev Ywj Deb Rau Hnub Khij/Hnub Khub:  
  • SPRWS cov neeg qhua uas nyob rau tus lej chaw nyob yog lej khij ces tuaj yeem ywg dej tau rau cov hnub khij ntawm lub hlis. 
  • SPRWS cov neeg qhua uas nyob rau tus lej chaw nyob yog lej khub ces tuaj yeem ywg dej tau rau cov hnub khub ntawm lub hlis. 
 • Lub Sij Hawm Txwv Txiav Kev Ywg Dej: 
  • Kev ywg dej rau sab nrauv tsham puam tsuas yug tau ua ntej tav su los sis tom qab 6 teev tsaus ntuj hauv ib hnub twg. 
 • Tej Kev Zam Muaj Xws Li: 
  • Kev siv dej rau sab nrauv tshav puam rau kev lag kev luam, suav txog kev ywg tej yub ntoos los sis tej vaj hauv zej zos. 
  • Kev cog noob qoob loo los sis cheb noob qoob loo tshiab ces tuaj yeem ywg dej tau yog yuav tsum tau ywg dej txhua hnub. Tau hais kom kev cog txhua yam qoob loo tshiab los sis tseb noob qoob loo tshiab yuav tau ncua me ntsis kom mus txog thaum lub caij nplooj ntoos zeeg los sis kom mus txog thaum caij ntuj qhuav. 
  • Tuaj yeem siv txoj hluas tso dej ywg, siv khub ywg, los sis siv hnab ywg dej rau tej ntoos tau raws li qhov ua tau. 

TEJ KEV NPLUA NYIAJ RAU KEV UA TXHAUM TXOJ CAI YWG DEJ
Siv tau hnub Friday, Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 20, yuav muaj kev saib xyuas rau cov uas tsis ua raws li cov kev txwv txiav hais los saum toj saud xws li nram qab no: 

 • Kev ua txhaum thawj zaug – Ceeb toom qhuab qhia 
 • Kev ua txhaum zaum ob – Sau ntawv ceeb toom 
 • Kev ua txhaum zaum peb – $50 
 • Kev ua txhaum zaum plaub – $100 
 • Kev ua txhaum zaub tsib thiab ua txhaum tshaj ntawm tag nro mus ces - $150 ntxiv rau raug kaw dej rau ntawm chaw  
  • (Yuav muaj tus nqi kaw dej yog $50 rau thaum muab dej kaw kiag lawm.) 

NTSIG TXOG NTUJ QHUAV 
Txij li thaum Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 17, SPRWS nyob rau zeeg sij hawm txwv txiav raws li hais los ntawm Minnesota Department of Natural Resources (MN DNR).Zeeg sij hawm no yog npaj raws li cov dej ntws ntawm Tus Dej Mississippi uas nyob ze rau ntawm Anoka tau nqis los txog 1,500 cubic feet toj ib chib lawm xwb los sis tsawg dua tsib hnub sib txuas zus ua ke.  

Ntxiv rau qhov no, txij thaum Lub Yim Hlis Ntuj Hnub Tim 10, thoob plaws hauv xeev, muaj txog 78 feem pua ntawm Minnesota tam sim no tab tom ntsib ntuj qhuav heev, 42 feem pua tab tom ntsib ntuj qhuav heev tshaj plaws, thiab 7 feem pua tab tom ntsib ntuj qhuav tshwj xeeb.Raws li qhov npaj li no, DNR thiab lwm cov chaw tab tom npaj tej kauj ruam txhawb ntxivSPRWS yuav ua hauj lwm txuas ntxiv nrog cov sib koom saib xyuas kev siv dej xws li DNR, los mus soj qab xyuas tej xwm txheej ntuj qhuav nyob rau hauv peb lub zos.  

Ho SPRWS cov neeg qhua yuav tau txuag dej,ntxiv rau yuav tsum ua raws li txoj cai kev npaj siv dej thoob plaws hauv xeev ntawm MN DNR. Ib lub hlis twg mas yuav kom muaj nag los tsawg kawg yog 5-8 yas tes mas thiaj li daws tau tej xwm txheej tam sim no. 

COV LUS QHIA TXOG KEV TXUAG DEJ RAU YWG VAJ NYOM THIAB VAJ ZAUB 

 • Ywg Dej Rau Vaj Nyom Thaum Ntxov thiab Ywg Kom Tsawg Dua –Yim ywg dej rau thaum ntxov, ces yim ua rau nqus dej tau zoo rau ntawm koj lub vaj nyom.Qhib cov kais tso dej thaum sawv ntxov ntxov los sis teeb koj cov cais tso dej kom qhib rau thaum sawv ntxov ntxov. Tsuas ywg dej rau ntawm koj lub vaj nyom ib zaug hauv ib lub vij xwb los sis ywg dej kom tsawg dua ntawd. 
 • Txhob Ywg Dej Ntau Dhau Lawm – Ywg dej li thaj tsam li 1 yas tes toj ib lub vij mas yeej txaus rau koj lub vaj nyom lawm. Ywg dej thaum uas koj lub vaj nyom xav tau dej xwb, txhob ywg tshaj ntawd.Sim maj mam ywg dej qeeb qeeb – yi ywg dej ceev, yim ua rau dej khiav ceev – koj lub vaj nyom yuav sis tau txais txiaj ntsig. 
 • Kho Kom Koj Cais Dej Tso Kom Haum  – saib xyuas koj cov cais dej tso dej kom haum rau ntawm koj lub vaj nyom thiab vaj zaub, thiab txhob ywg raws txoj kev,tej chaw seem, los sis tej vaj tse ub no. 
 • Cog Ntoo thiab Nroj Tsuag Nti – Cog ntoo thiab nroj tsuag nti thiaj li yuav pab ua rau tsis muaj dej yaj tawm thiab tsis ua rau muaj nroj hlav tuaj. 
 • Tso Cov Nplooj Nyom Uas Raug Txiav Tawm Tso Rau Ntawm Chaw – Cov nplooj nyom uas raug txiav tawm no yuav pab ua rau ntsoov tej av. 
 • Kuaj Xyuas Tej Dej Xau – Tej dej xaus raws txoj hluas dej, tej kav dej, tej txuas dej, los sis tej kais tso dej qias neeg tawm. 

Yog xav paub ntau ntxiv cov lus qhia txuag dej, mus saib hauv SPRWS lub website.

www.stpaul.gov/departments/saint-paul-regional-water-services/customer-…

Last Edited: August 19, 2021