Tso npe rau kev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw tamsim no

Tam sim no muaj kev pab xauj tsev nyob rau cov neeg nyob hauv Saint Paul rau kis muaj xwm txheej ceev  Qhov khoos kas pab nyiaj no yuav pab nyiaj rau cov neeg xauj tsev los mus pab them rau nqi xauj tsev thiab nqi hluav taws xob ub no los txog niaj hnub tam sim no los sis tom qab Lub Peb Hlis Ntuj Hnub Tim 13, 2020.

Tam sim no muaj ntau khoos kas pab xauj tsev nyob rau hauv MN lawm. Qhov Khoos Kas RentHelpMN, Khoos Kas Zero Balance Project, thiab qhov khoos kas Saint Paul/Ramsey County.

Lub nroog Saint Paul thiab Ramsey County tab tom sib txuas lus nrog lwm cov khoos kas los mus tiv thaiv kev them nyiaj ntawm cov nyiaj pab rau kis muaj xwm txheej no kom txhob tau them nyiaj pab xauj tsev nyob ntxiv ntau lwm rau ib tug neeg twg, kom mus raws li tsoom fwv cov cai.

Koj daim ntawv thov mus rau hauv qhov khoos kas pab hauv lub nroog Saint Paul/Ramsey County yuav tsis raug pab yog tam sim no koj los sis koj tus tswv tsev "twb tau xa" ib daim ntawv thov kev pab mus rau lwm qhov khoos kas lawm.  Thov saib cov lus qhia hauv qab no los mus tshuaj xyuas koj qhov kev thov rau hauv ib qho khoos kas seb mus li cas lawm:

  • Yog koj twb pib thov kev pab rau hauv Lub Xeev qhov khoos kas RentHelpMN, nkag mus rau hauv RentHelpMN los sis hu rau 211 los mus lees txais koj qhov kev kev thov rau hauv RentHelpMN. Qhov kev thov uas "tseem tsis muaj txhij txhua" txhais tau tias koj tsis tau xa tej ntaub ntawv thov mus.
  • Yog koj tus tswv tsev twb xa ib daim ntawv thov mus rau qhov Khoos Kas Zero Balance tam rau koj tus kheej lawm, koj yuav tsum tau txais ib daim ntawv caw los mus tsim ib tug as qhauj rau hauv Neighborly; nkag mus rau hauv koj tus as qhauj Neighborly thiab xa koj tej ntaub ntawv mus kom sai li sai tau.

Thov kev pab rau Qhov Khoos Kas Pab Xauj Tsev Nyob rau hauv lub nroog Saint Paul – Ramsey County

Field Navigators

Cov koom haum no muaj los pab cov neeg xaub tsev kom ua cov ntaub ntawv tso npe thiab teb

tej lus nug txog tej ntaub ntawv, tej kevcai thiab yuav tau ua li cas rau kev pab, thiab saib seb cov ntaub ntawv tso npe no mus li cas lawm xwb.

 

Comunidades Latinas Unidas En Servicio (CLUES) Rapid Response Hotline

Xov Tooj: 651-362-0162

Email: clues.cera@clues.systems

 

Hmong American Partnership (HAP)

Mai Nhia Lor, tus Saib Xyuas Kev Pab (Program Manager)

Xov Tooj: 651-304-6236

Email: mainhial@hmong.org

 

Latino Economic Development Center (LEDC)

Heidi Jimenez

Xov Tooj: 651-447-5152

Email: Heidi@ledcmn.org
 

McLemore Holdings

Xov Tooj: 1-800-991-7036

Email: rapnavigation@gmail.com (general questions)

Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li

Hauv Txojkev Pab Kom Tsis Muaj Ib Qho Nqi Seem Kiag Li, cov tswv rau cov chaw xaub yog cov uas xub pib ua daim ntawv thov ntawm cov neeg uas xaub tsev ntawm lawv.

Email: zerobalanceproject@housinglink.org


Tej yam tshiab txog lub sijhawm txwv tsis pub ncaws tawm

Ib txoj kevcai uas tau tshem tus Tswv Xeev Walz cov lus sam hwm kom txwv tsis pub ncaws tawm tsev vim tsis them nqi xaub tsev thoob lub xeev uas pib rau lub 6 Hlis tim 30, 2021. Qhov no yuav pib qhov uas mus rau lwm txojkev ntawm COVID-19 lub sijhawm txwv tsis pub ncaws tawm uas yuav muaj ib qho zuj zus tsis ntev tom ntej no.

Pib lub 10 Hlis tim 12, cov tswv rau qhov chaw xaub ua tau ntaub ntawv los yog ua cov ntawv ncaws tus xaub tsev tawm uas muaj feem txais tau kev pab them nqi xaub tsev ntawm COVID-19 ib txojkev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw, tiamsis pheej tsis xav tso npe rau tej kev pab ntawd; muab tej ntaub ntawv mus rau tus tswv rau qhov chaw xaub kom lawv thiaj tso tau npe rau tus neeg xaub tsev; lossis tsis xav muab tej ntaub ntawv uas tso npe thov kev pab them nqi xaub tsev ntawm kev pab them nqi tsev thaum ti tes ti taw rau tus tswv rau qhov chaw xaub. Cov tswv rau cov chaw xaub yuav tsum muab daim ntawv qhia tias yuav raug ncaws tawm vim tsis them nqi xaub tsev rau tus neeg xaub tsev li 15 hnub ua ntej lawv ua cov ntaub ntawv.

Tsis txhob tos es cia li mus thov kev pab! Cov neeg xaub tsev uas tau ua ntawv thov kev pab ntawm COVID-19 ib txojkev pab them nqi tsev thaum ti tes ti taw yuav tsis raug ncaws tawm vim tsis them nqi xaub tsev mus txog lub 6 Hlis tim 1, 2022. Yog koj xav tau kev pab los them nqi tsev lossis nqi dej nqi hluav taws xob, mus saib seb muaj tej kev pab twg hnub no.

 

Lub caij rau lub sijhawm txwv tsis pub ncaws tawm rau lwm txojkev

Eviction moratorium off-ramp timeline

Tau xee daim ntawv kom rhawv ua tau ib txoj kevcai thaum lub 6 Hlis tim 29, 2021. Txoj kevcai ntawd pib tswj rau lub 6 Hlis tim 30. 2021.

  • Lub 6 Hlis tim 30. 2021 – Cov tswv rau cov chaw xaub muab tau daim ntawv tsis pub xaub los yog daim ntawv tsis pub toj ntxiv lawm rau cov neeg xaub tsev uas tsis ua raws li lawv daim ntawv xaub (tsis hais txog qhov uas tsis them nqi xaub tsev). Cov tswv rau cov chaw xaub kuj ua tau ntaub ntawv ncaws tawm cov neeg xaub tsev uas tseem tshuav nqi xaub tsev, muaj feem tau COVID-19 txojkev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw, tiamsis tsis xav tso npe lossis ua raws li txojkev tso npe.
  • Lub 7 Hlis tim 14, 2021 – Ua tau ntaub ntawv ncaws tawm cov neeg xaub tsev uas tsis ua raws li lawv daim ntawv xaub (tsis hais txog qhov uas tsis them nqi xaub tsev).
  • Lub 8 Hlis tim 13, 2021 – Cov tswv rau cov chaw xaub tsev tsis pub xaub tsev rau cov neeg xaub tsev lawm uas tseem tshuav nqi xaub tsev thiab tsis muaj feem tau COVID-19 txojkev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw.
  • Lub 9 Hlis tim 12, 2021 – Cov tswv rau cov chaw xaub ua tau ntaub ntawv ncaws tawm cov neeg xaub tsev uas tseem tshuav nqi xaub tsev thiab tsis muaj feem tau COVID-19 txojkev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw.
  • Lub 10 Hlis tim 12, 2021 –  Tagnrho tej kev txwv rau cov ntaub ntawv xaub tsev thiab tej kev ncaws tawm yuav tsis muaj lawm tsuas yog tshuav qhov uas tsis pub cov tswv rau cov chaw xaub ua ntawv ncaws cov neeg xaub tsev tawm uas tseem tos lawv teb nws daim ntawv thov COVID-19 txojkev pab them nqi xaub tsev thaum ti tes ti taw.
  • Lub 6 Hli tim 1, 2022 – Yuav tshem tagnrho tej kev txwv tsis pub kom ncaws tawm.

Last Edited: August 6, 2021