Tam sim no Qhov Khoos Kas Pab Xauj Tsev Nyob Rau Kis Xwm Txheej Ceev Hauv Saint Paul – Ramsey County kaw lawm

Cov neeg xauj tsev nyob uas twb xa ib daim ntawv thov kev pab ua ntej hnub Friday, Hnub Tim 22 Lub Plaub Hlis Ntuj, 2022 thaum 5:00 teev tsaus ntuj lawm, ces yuav suav lub sij hawm tseem saib xyuas tau lawv daim ntawv thov mas yog saib raws qhov muaj nyiaj los tsis muaj. Yuav siv sij hawm saib xyuas li thaj tsam 30 hnub. 

Cov neeg xauj tsev uas twb thov kev pab rau rau ntawm ib qho khoos kas pab xauj tsev nyob rau kis xwm txheej ceev vim tus kab mob COVID-19 lawm ces yuav tsis raug ntiab tawm rau kis tsis them nqi xauj tsev nyob los kom mus txog rau Hnub Tim 1 Lub Rau Hli Ntuj, 2022.

Kev Pab Rau Kis Xwm Txheej Ceev Hauv Ramsey County

Nroog Ramsey County muaj cov khoos kas Pab Thuaj Pais Rau Kis Xwm Txheej Ceev rau  cov neeg tsim nyog raug pab nyob hauv zos. Yuav kawm kom paub ntau ntxiv, ces mus saib: https://www.ramseycounty.us/residents/assistance-support/assistance/financial-assistance/emergency-assistance


Lwm Cov Khoos Kas Pab Xauj Tsev Nyob Rau Kis Xwm Txheej Ceev

Zero Balance Project

Txoj Hauj Lwm Pab Zero Balance tau muab txhua cov nyiaj pab thiab tau kaw lawm.

Yog muaj lus nug txog yuav tso cov nyiaj tawm li cas los sis koj li 1099, thov tiv tauj rau ZeroBalanceProject@FHFund.org.

RentHelpMN

RentHelpMN kaw rau cov ntawv thov kev pab tshiab.

 • Cov neeg xauj tsev nyob uas twb xa ib daim ntawv thov kev pab mus rau RentHelpMN ua ntej hnub Friday, Hnub Tim 28 Lub Ib Hlis Ntuj, 2022 thaum 9:00 teev tsaus ntuj lawm, ces yuav suav lub sij hawm tseem saib xyuas tau lawv daim ntawv thov mas yog saib raws qhov muaj nyiaj los tsis muaj.Cov neeg xauj tsev nyob tsis tas hu rau 211 tshwj tsis yog lawv muaj lus nug kiag tam sim ntawd.
 • Cov neeg xauj tsev twb tau txais kev pab los ntawm RentHelpMN los sis cov uas tau thim lawv daim thov kev pab tom qab hnub kawg thaum Hnub Tim 28 Lub Ib Hlis Ntuj ces yuav tsum sau daim ntawv thov kev pab kom tiav tsis pub dhau 5:00 teev tsaus ntuj rau thaum Hnub Tim 22 Lub Plaub Hlis Ntuj, 2022 xa mus rau Saint Paul - Ramsey County Rent Assistance Program yog xav tau kev pab ntxiv.
  • Faj Seeb: Cov neeg xauj tsev nyob uas tsim nyog tsuas tau txais kev pab xauj tsev nyob rau kis xwm txheej ceev ntev txog 18 lub hlis rau tag nrho cov khoos kas pab xauj tsev nyob.

Hloov Tshiab Txog Kev Tshem Tawm Kev Ncua Them Nqi

Ib daim nqi uas ntxeev Tus Thawj Kav Tebchaws Walz cov thawj coj cov lus txib kom tiv thaiv kev ntiab tawm cov tsev xauj thoob plaws lub xeev tau pib siv rau lub Rau Hli 30, 2021. Qhov no tau pib qhov txheej txheem tawm ntawm COVID-19 qhov kev tshem kev ncua them nqi.

Lub Sij Hawm Kev Tshem Tawm Kev Ncua Them Nqi Tawm Sab Nraud

 • Lub Rau Hli 30, 2021 - Cov tswv tsev tuaj yeem muab cov ntawv ceeb toom txog kev txiav tawm lossis tsis rov txuas dua daim ntawv xauj tsev rau cov tsev neeg uas tau ua txhaum daim ntawv xauj tsev (tshwj tsis yog tsis them nqi xauj tsev). Cov tswv tsev tseem tuaj yeem pib cov txheej txheem ntawm kev tshem tawm cov neeg xauj tsev uas nyob tom qab ntawm kev xauj tsev, tsim nyog tau txais kev pab them nqi xauj tsev thaum muaj xwm ceev COVID-19, tab sis tsis kam thov lossis ua raws li cov txheej txheem thov.

 • Lub Xya hli 14, 2021 - Kev ntiab tawm tuaj yeem raug foob rau cov tsev neeg uas tau ua txhaum lawv daim ntawv xauj tsev (tshwj tsis yog kev tsis them nqi xauj tsev).

 • Lub Yim Hli 13, 2021 - Cov tswv tsev tuaj yeem txiav tawm cov neeg xauj tsev uas nyob tom qab qhov kev xauj tsev thiab tsis tsim nyog rau qhov kev pab cuam thaum muaj xwm ceev COVID-19.

 • Cuaj Hlis 12, 2021 - Cov tswv tsev tuaj yeem foob tshem tawm tawm tsam cov neeg xauj tsev uas nyob tom qab ntawm kev xauj tsev thiab tsis tsim nyog tau txais kev pab them nqi xauj tsev thaum muaj xwm ceev COVID-19.

 • Lub Kaum Hli 12, 2021 -Txhua qhov kev txwv rau kev txiav tawm daim ntawv xauj tsev thiab kev tshem tawm raug tshem tawm tshwj tsis yog cov tswv tsev tsis tuaj yeem ua ntaub ntawv lossis ua haujlwm rau kev tshem tawm ntawm tsev neeg uas muaj daim ntawv thov tseem tos nrog rau qhov kev pab them nqi xauj tsev thaum muaj xwm ceev COVID-19.

  Tam sim no txog lub sijhawm thov lawm yog tias koj xav tau kev pab!

 • Lub Rau Hli 1, 2022 -Txhua yam kev txwv ntawm kev ntiab tawm raug tshem tawm.

Last Edited: May 13, 2022