ပတံထီၣလၢ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် ခဲအံၤတက့ၢ်

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲဟံၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအံၤ အခဲအံၤအိၣ်လၢပှၤအိၣ်ဆိးထီဘိဖဲ Saint Paul မၤန့ၢ်ဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤစ့မိၢ်ပှၢ် မၤစၢၤ ပှၤဒိးလဲဟံၣ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဖၣ်ဒီးတၢ်ဒိးလဲဟံၣ်ဒီးမ့ၣ်အူထံဂာ်သဝံလဲတဖၣ်လၢအမုၢ်နံၤဆဲးလီၤအသးဖဲ လါမာ်ၡး 13 သီ, 2020 န့ၣ်လီၤ.

အခဲအံၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲဟံၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်တဘျုးခါလၢ MN အပူၤ - RentHelpMN, The Zero Balance တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဒီးလီၢ်ကဝီၤ Saint Paul/Ramsey ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

Saint Paul ဒီး Ramsey ခီထံၣ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤ လၢကဒီသဒၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲဟံၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ အလဲဒီဒိးလိာ်သး, လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤလၢအမဲရကၤကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နလံာ်ပတံထီၣ်တၢ်လၢလီၢ်ကဝီၤ Saint Paul/Ramsey ခီထံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်တၢ်တဆဲးမၤအီၤဆူညါ ဖဲနၤ မ့တမ့ၢ် နဟံၣ်ကစၢ် အိၣ်ဒီး လံာ်ပတံထီၣ်တၢ်လၢ "ဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်အီၤ" လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတခါအပူၤလီၤ. ဝံသးစူၤကွၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢလာ် လၢကသမံသမိး ကွၢ်နပတီၢ်လၢတၢ်ကျဲအဂၤတခါအပူၤအဂီၢ် -

  • နမ့ၢ်စးထီၣ်လံာ်ပတံထီၣ်တၢ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်အ RentHelpMN အပူၤန့ၣ်, နုာ်လီၤဆူ RentHelpMN မ့တမ့ၢ် ကိး 211 လၢကပာ်ဂၢၢ် ပာ်ကျၢၤနပတီၢ်လၢ RentHelpMN အပူၤလီၤ. အပတီၢ် "တလၢပှဲၤ" အခီပညီ နတဆှၢထီၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • နဟီၣ်ခိၣ်ကစၢ် မ့ၢ်ဆှၢထီၣ်လံာ်ပတံထီၣ်တၢ်လၢ Zero Balance တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤလၢနခၢၣ်စးန့ၣ်, နကြၢးမၤန့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်မံၤစရီလၢ Neighborly အပူၤ- နုာ်လီၤဆူ န Neighborly မံၤစရီအပူၤဒီးဆှၢထီၣ်နတလံာ်တီလံာ်မီပီးလီတဖၣ် လၢအဆိအချ့တက့ၢ်.

ပတံထီၣ် Saint Paul – Ramsey ခီးထံၣ်တၢ်ဒိးလဲဟံၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်

ပှၤနဲၣကျဲတဖၣ

တၢ်ကရၢကရိအ၀ဲန့ၣသ့ၣတဖၣ အိၣကတီၤအသးလၢကမၤစၢၤ ပှၤငါဟံၣဖိသ့ၣတဖၣ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပတံထီၣအဂီၢ်ဒီး စံးဆၢ တၢ်သံကွၢ်သံဒိးသ့ၣတဖၣလၢအဘၣထွဲဒီး လံာ်လဲာ်, တၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤအတၢ်သိၣ တၢ်သီသ့ၣတဖၣဒီး အတၢ်လိၣဘၣတဖၣ, ဒီး တၢ်ပတံထီၣအပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ

 

Comunidades Latinas Unidas En Servcio (CLUES) တၢ်စံးဆၢအဆိအချ့လီကျိၤလီၤဆီ

လီတဲစိ - ၆၅၁-၃၆၂-၀၁၆၂

လီပရၢ - clues.cera@clues.systems

 

မိၣ အမဲရကၤ တၢ်မၤသကိး (HAP)

Mai Nhia Lor, တၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤမူဒါခိၣ

လီတဲစိ - 651-304-6236

လီပရၢ - mainhial@hmong.org

 

လဲးထံနိၣ မုၢ်၀ဲၤ တၢ်ဂုၤထီၣပသီထီၣ၀ဲၤလီၢ် (LEDC)

Heidi Jimenez

လီတဲစိ - ၆၅၁-၄၄၇-၅၁၅၂

လီပရၢ -  Heidi@ledcmn.org

 

McLemore Holdings

လီတဲစိ - ၁-၈၀၀-၉၉၁-၇၀၃၆

လီပရၢ - rapnavigation@gmail.com (တၢ်သံကွၢ်အကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ်)

 

Zero Balance တၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤ

Zero Balance တၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤႇ ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣစးထီၣဒီး တီခိၣရိၣ မဲ၀ဲဒၣ တၢ်ပတံထီၣလၢအပှၤဒိးလဲတၢ်ဖိသ့ၣတဖၣအလီၢ်န့ၣလီၤႋ
လီပရၢ - zerobalanceproject@housinglink.org


ပတုာ်ဃာ်တစိၢ်တလီၢ်ဘၣဃးတၢ်နီၣဟးထီၣလၢဟံၣပူၤအဂ့ၢ်အသီ

၀့ၢ်ခိၣ Walz အလံာ်ဘိးဘၣရၤလီၤ လၢအဘိးကဒါကွံာ် တၢ်ဒီသဒၢကီၢ်စဲၣဒီဘ့ၣတၢ်နီၣဟးထီၣပှၤဒိးလဲဟံၣအံၤ ကစးထီၣမၤထွဲအီၤဖဲ လါယူၤ ၃၀ သီ, ၂၀၂၁ န့ၣလီၤႋ တၢ်ပတုာ်ဃာ်တစိၢ်တလီၢ်ဘၣဃး တၢ်နီၣဟးထီၣလၢဟံၣပူၤ လၢခိၣဘ့း-၁၉ အဃိန့ၣ အအံၤကစးထီၣ၀ဲဒၣတဆီဘၣတဆီလၢ ခဲကၢၣတလါန့ၣလီၤႋ

စးထီၣလၢ လါအီးကထိဘၢၣ ၁၂, ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣ တီၣထီၣ မ့တမ့ၢ် မၤထွဲဒ် တၢ်နီၣဟးထီၣအကျိၤအကွာ်လၢ ပှၤလၢအပတီၢ်ထီၣဘးလၢ တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဒိးလဲအဂီၢ် ခီဖျိ ခိၣဘ့း-၁၉ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤန့ၣလီၤႋ ဘၣဆၣ မ့ၢ်သမၢလၢ ကတီၣထီၣတၢ်မၤစၢၤန့ၣ - ဒုးသ့ၣညါနၢ်ပၢၢ်ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣဒ်သိး ကတီၣထီၣ၀ဲဒၣလၢ ပှၤငါဟံၣဖိသ့ၣတဖၣအခၢၣစး- မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣ ဘၣဃးတၢ်အုၣကီၤလၢပှၤငါဟံၣဖိသ့ၣ တဖၣအလံာ်ပတံလၢ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်မၤစၢၤအလံာ်ပတံန့ၣ တက့ၢ်ႋ ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣကဘၣဟ့ၣထီၣဆိ လံာ်ဘိးဘၣသ့ၣညါ လၢ တချုးနီၣဟးထီၣလၢဟံၣပူၤ ၁၅ သီ လၢတဟ့ၣဟံၣလဲဘၣအဃိန့ၣလီၤႋ

တဘၣအိၣခိးလၢကပတံထီၣတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣတဂ့ၤႋ ပှၤငါဟံၣဖိသ့ၣတဖၣလၢ အပတံထီၣတၢ်မၤစၢၤ လၢ ခိၣဘ့း-၁၉ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤန့ၣ တုၤလၢ လါယူၤ ၁, ၂၀၂၂ တစု တၢ်နီၣဟးထီၣလၢဟံၣပူၤလၢဟ့ၣ ဟံၣလဲတန့ၢ်အဃိ တသ့ဘၣႋ နမ့ၢ်ဘၣဟ့ၣဟံၣလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်သူတၢ်စွဲတၢ်လၢာ်ဘူၣလၢာ်စ့ၤန့ၣ, တနံၤအံၤ ကွၢ်ဃုနတၢ်ဃုထၢအကျိၤအကွာ်သ့ၣတဖၣန့ၣတက့ၢ်ႋ

 

တၢ်ဆိကတီၢ်ပာ်စၢၤတၢ်နီၣဟးထီၣလၢဟံၣပူၤတစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ရဲၣ

လံာ်ဘိးဘၣရၤလီၤအံၤဘၣတၢ်ထၢနုာ်အီၤဆူ သဲစးအပူၤ လၢ  လါယူၤလံ ၂၉ သီ,  ၂၀၂၁ အနံၤန့ၣလီၤႋ သဲစးအံၤ ကစးထီၣ၀ဲဒၣလၢ  လါယူၤ ၃၀, ၂၀၂၁ န့ၣလီၤႋ

  • လါယူၤ ၃၀, ၂၀၂၁ - ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣ ဟ့ၣထီၣလံာ်ဘိးဘၣသ့ၣညါ ဘၣဃး ပတုာ်တၢ်ဒိးလဲအဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် တမၤထီထီၣတၢ်ဒိးလဲအဂ့ၢ်ဆူ ဟံၣဃီသ့ၣတဖၣလၢ အမၤဟးဂီၤဟံၣဃီပီးလီသ့ၣတဖၣ (လၢတမ့ၢ် ဟ့ၣတၢ်ဒိးလဲအပှ့ၤတန့ၢ်အဂ့ၢ်) ဘၣန့ၣလီၤႋ ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣစ့ၢ်ကီး စးထီၣရဲၣကျဲၤတၢ်လၢ ကဟးထီၣလၢအတၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲအပူၤ လၢကဘၣအိၣအမုၢ်နံၤမုၢ်သီအိၣဒံးသ့ၣတဖၣ, ထီၣဘး၀ဲဒၣ လၢ ခိၣဘ့း-၁၉ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤ, ဘၣဆၣ မ့ၢ်သမၢ လၢ  ကပတံထီၣ မ့တမ့ၢ် လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ပတံထီၣအတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤသ့၀ဲဒၣန့ၣလီၤႋ
  • လါယူၤလံ ၁၄ သီ, ၂၀၂၁ - တၢ်နီၣဟးထီၣလၢဟံၣပူၤအဖီခိၣကဘၣတၢ်ဆှၢ ထီၣဟံၣဃီသ့ၣတဖၣလၢ အမၤဟးဂီၤဟံၣဃီပီးလီသ့ၣတဖၣ  (လၢတမ့ၢ် ဟ့ၣတၢ်ဒိးလဲအပှ့ၤတန့ၢ်အဂ့ၢ် ဘၣန့ၣလီၤႋ)
  • လါအီကူာ် ၁၃ သီ, ၂၀၂၁ - ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣပတုာ်တၢ်ဒိးလဲသ့၀ဲ ဖဲလၢပှၤငါဟံၣသ့ၣတဖၣ  စဲၤခံလၢကဟ့ၣအဘူးအလဲ ဒီး တမၤန့ၢ်တၢ်ဆီၣထွဲလၢ ခိၣဘ့း-၁၉ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤအအိၣဘၣန့ၣလီၤႋ
  • လါစဲးပထဲဘၢၣ ၁၂ သီ, ၂၀၂၁ - ဟီၣခိၣကစၢ်သ့ၣတဖၣဘၣတၢ်နီၣဟးထီၣကွံာ် ပှၤဒိးလဲတၢ်ဖိသ့ၣတဖၣ လၢဟံၣပူၤလၢ အဟ့ၣဟံၣလဲစဲၤခံဒီး  တမၤန့ၢ် ခိၣဘ့း-၁၉ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤအအိၣဘၣန့ၣလီၤႋ
  • လါအီးကထိဘၢၣ ၁၂ သီ, ၂၀၂၁ - တၢ်တြီဃာ်သ့ၣတဖၣ လၢ  အပတုာ်တၢ်ဒိးလဲ အဂ့ၢ်ဒီး တၢ်နီၣဟးထီၣကွံာ်အဂ့ၢ်သ့ၣတဖၣအံၤ မ့တမ့ၢ်လၢ ဟီၣခိၣကစၢ်ဆှိး ထီၣတၢ်ဂ့ၢ်တသ့ မ့တမ့ၢ် မၤထွဲဒ်တၢ်နီၣဟးထီၣအကျိၤအကွာ်  လၢဟံၣဃီလၢ အတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣတၢ်ပတုာ်လၢ ခိၣဘ့း-၁၉ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲတၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤတၢ်ပတံအပူၤန့ၣလီၤႋ
  • လါယူၤ ၁, ၂၀၂၂ - တၢ်တြီဃာ်သ့ၣတဖၣ လၢ  တၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီဘၣဃး တၢ်နီၣဟးထီၣအဂ့ၢ်အံၤ တၢ်ပျဲပူၤကွံာ်လံန့ၣလီၤႋ

Last Edited: August 6, 2021