ခဲအံၤ Saint Paul – Ramsey County ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဟံၣ်ဃီတၢ်ဘူးတၢ်လဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဆိကတီၢ်လီၤကွံာ်သးလံန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်ဃီတဖၣ် လၢတီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တချုးမုၢ်ဖီဖး လါယနူၤအါရံၤ 22, 2022 ဖဲဟါ 5:00 နၣ်ရံၣ် အပနိသံ န့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်အီၤအတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သန့ၤထီၣ်သးလၢစ့ဆီၣ်ထွဲတၢ်အိၣ်သးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤအကျိၤကျဲ ဆၢကတီၢ်ကယံာ်၀ဲဒၣ် 30 ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

ပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်ဃီတဖၣ်လၢပတံထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤဟံၣ်ဃီဘူးလဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လီၢ်အိၣ်ဆိးခီဖျိတၢ်တဟ့ၣ်ဟံၣ်ငါဘူးလဲအဃိ တသ့ဘၣ်တုၤလၢလါယူၤ 1, 2022 န့ၣ်လီၤႋ 

Ramsey County Emergency Assistance (ရဲမစံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ)

Ramsey County အိၣ်ဒီး Emergency Assistance (ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ) ဒီး Emergency General Assistance (ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူထီရီၤတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ) တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ ပှၤကမျၢၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကမၤနၢ်ပၢၢ် အါထီၣ်သးအဂ့ၢ် ကွၢ်ဖဲ- https://www.ramseycounty.us/residents/assistance-support/assistance/financial-assistance/emergency-assistance


ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤတၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်ဃီတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတဖၣ်

Zero Balance Project (တၢ်မၤစၢၤတၢ်ငါဟံၣ်ဃီဘူးလဲ)

Zero Balance Project (ကျိၣ်စ့ဒ့ၣ်ကမၢ်တအိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ) ဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤစ့မိၢ်ပှၢ်ခဲလၢာ်ဒီးပံးကွံာ်သးလံန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးစ့မိၢ်ပှၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲပာ်လီၤ မ့တမ့ၢ် န 1099 အဂ့ၢ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ ZeroBalanceProject@FHFund.org တက့ၢ်ႋ

RentHelpMN

RentHelpMN ပတုာ်တူၢ်လိာ်ကွံာ်ပှၤပတံထီၣ်တၢ်အသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

 • ပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်ဃီတဖၣ် လၢတီၣ်ထီၣ်ကွံာ်တၢ်ပတံထီၣ် RentHelpMN ဖဲမုၢ်ဖီဖး လါယနူၤအါရံၤ 28, 2022 ဖဲဟါ 9:00 နၣ်ရံၣ် အပနိသံန့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်အီၤအတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် သန့ၤထီၣ်သးလၢစ့ဆီၣ်ထွဲတၢ်အိၣ်သးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤငါ အိၣ်ဟံၣ်ဃီတဖၣ် တဘၣ်ကိးလီတဲစိ 211 မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်ဃီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤဘၣ်တ့ၢ်အီၤလၢ RentHelpMN မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢတၢ်ထုးကွံာ်အတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ 28 ပနိသံပူၤကွံာ် ကဘၣ်မၤပှဲၤကွံာ်တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အသီတဘ့ၣ်ဖဲ ဟါ 5:00 နၣ်ရံၣ် ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် 22, 2022 ဆူ Saint Paul - Ramsey County Rent Assistance Program ဖဲမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂုၤဂၤန့ၣ်လီၤႋ
   • တိၢ်နီၣ်- ပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်လၢကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤဟံၣ်ဃီဘူးလဲ သ့အအါကတၢၢ် 18 လါဂီၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်အါဟံၣ်ဃီဘူးလဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤသီထီၣ် တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်နီၣ်ထီၣ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲ အဂ့ၢ်

သဲစးတၢ်ဘျၢ ပာ်လီၤ ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ် Walz အတၢ်စံၣ်ညီၣ်နဲၣ်လီၤ တၢ်ဒီသဒၢကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်နီၣ်ထီၣ်တၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်ဃီ စးထီၣ်သး ဖဲလါယူၤ 30, 2021 န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဖံးတၢ်မၤကျိၤကျဲပတြီၢ်လၢစးထီၣ်သးအံၤ ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢ COVID-19 တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်နီၣ်ထီၣ် ကွံာ်တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်နီၣ်ထီၣ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤကျိၤကျဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ပနိ

 • လါယူၤ 30, 2021 – ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဒိးငါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ဒိးငါ ဆူညါ ဆူပှၤအိၣ်လဲဟံၣ်တဖၣ် လၢအလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ (လၢတမ့ၢ် တၢ်ငါအိၣ်တလၢာ်ဘူးလဲ) န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဒိးငါဟံၣ်ဖၣ် စးထီၣ်တၢ်မၤကျိၤကျဲလၢ တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ် လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်ဒံးဟံၣ်လဲ အကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်ဆၣ်ဂ့ၢ်လိာ်၀ဲလၢကပတံထီၣ် မ့တမ့ၢ် ကလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အကျိၤကျဲ န့ၣ်လီၤႋ

 • လါယူၤလံ 14, 2021 – တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တၢ် အဂ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်သးလၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်လၢ အလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဘၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ (လၢတမ့ၢ် တၢ်ငါအိၣ်တလၢာ်ဘူးလဲ) အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

 • လါအီးကူာ် 13, 2021 – ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တဖၣ် ဆိကတီၢ်လီၤကွံာ် ပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ် လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်ဒံးဟံၣ်လဲ အတၢ် အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီးအခွဲးတအိၣ်လၢ COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ အဂီၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ

 • လါစဲးပတ့ဘၢၣ် 12, 2021 – ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တဖၣ် တီၣ်ထီၣ်တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တၢ်အဂ့ၢ်ဆူပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ် လၢတ ဟ့ၣ်ဘၣ်ဒံးဟံၣ်လဲဒီးအခွဲးတအိၣ်လၢ COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

 • လါအီးကထိဘၢၣ် 12, 2021 – တၢ်ဖီၣ်ဃံးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဂ့ၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ် လံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤ အီလီၤ ဒီးတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တၢ်အဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်ကွံာ်အီၤ ထဲဒၣ်လၢ ပှၤဒိးလဲဟံၣ်တဖၣ် တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် လိၣ်ဘၢလိၣ်ကွီၢ်တၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တၢ် လၢပှၤငါအိၣ်ဟံၣ်တဂၤ အိၣ်လၢတၢ်ပတံ ထီၣ် COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ခ့ခါကတီၢ် တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

  နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ ခဲအံၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လၢကပတံထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ

 • လါယူၤ 1, 2022 – တၢ်သုးယံၤထီၣ်ကွံာ် တၢ်ဖီၣ်ဃံးတၢ်သိၣ်တၢ်သီဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တၢ် အဂ့ၢ်ခဲလၢာ် န့ၣ်လီၤႋ

Last Edited: May 13, 2022