Amma gargaarsa ariifachiisaa kiraayii tiif iyyata galfadha

Gargaarsi kiraa manaa hatattamaa jiraattota magaalaa ‘Saint Paul’ tiif amma kennamaa jira. Maallaqni ramadame kun kanneen ulaagaa guutaniif kiraa manaa fi baasii tajaajia bu’uraa ta’aniif guyyaan biilii Bitootessa (March) 13 yookin isa booda kan ta’e ilaallata.

Yeroo ammaa kana ‘Minnesota’ keessa sagantaa gargaarsa kiraa manaa hedduu jiran keessaa: ‘RentHelpMN’, ‘The Zero Balance Project’, fi ‘Saint Paul/Ramsey County program’ kan jedhamanitu argama.

Akka qajeelfama federaala irra ba’een, gargaarsi karaa bulchiinsa magaalaa ‘St. Paul’ fi Raamsii kennamu akka wal irra oolee dachaatin hinlaattamneef bulchiinsi lamaan iyyuu qindoominan waliin dalagu.

Yoo abbaan qabeenyaa/gamoo mana sitti kireessu karaa sagantaa birootin iyyata siif galcheera ta’e, iyyatni ati karaa bulchiinsa ‘Saint Paul’ fi Raamsii dhiheesitu raawwii hinargatu. Maaloo iyyatni kee karaa sagantaa ka biraa maal irra akka ga’e qajeelfama armaan gadii laali.

  • Yoo marsariitii mootummaa irratti karaa ‘RentHelpMN’ gargaarsa gaafachuu eegalettta ta’e, bakkuma  ‘RentHelpMN’ jedhu sana tuquu dhan yookin Lakkoobsa  211 bibiluu dhan haalli iyyata kee maal irra akka ga’e  mirkaneessi. Yoo ‘Hinxumuramne’ jedha ta’e iyyata kee itti deebitee xumuruu qabda.
  • Yoo abbaan gamoo/qabeenyaa mana siif kireesse karaa ‘Zero Balance Project’ jedhuun gargaarsa siif gaafate ta’e, marsariitii irratti akkawuntii ‘Neighborly’ jedhamu akka banattuuf beeksisa argatteeta ta’a. Akkawuntii ‘Neighborly’ irratti seenii iyyata kee xumuri.

Sagantaa Gargaarsa Kiraa Manaa ‘Saint Paul fi Raamsiif Iyyata Galfadhu

Qajeelchituulee Dirree

Dhaabbanni kuni kireeffattoota adeemsa iyyataa irra jiran gargaaruu fi deebii Gaaffiwwan waa’ee sanadoota barbachisanii, seerota sagantaawwaniitii fi ulaagaale akkasumas Sadarkaa iyyataa kennuuf kan argamanidha.

 

Sarara Deebii Saffisaa Comunidades Latinas Unidas En Servcio (CLUES)

Bilbila: 651-362-0162

Iimeelii: clues.cera@clues.systems

 

Hmong American Partnership (HAP) [Hmong Gamtaa Ameerikaa]

Mai Nhia Lor, Hoogganaa Sagantaa

Bilbila: 651-304-6236

Iimeelii: mainhial@hmong.org

 

Latino Economic Development Center (LEDC) [Wiirtuu Dagaagina Dinagdee Latino]

Heidi Jimenez

Bilbila: 651-447-5152

Iimeelii: Heidi@ledcmn.org

 

McLemore Holdings

Bilbila: 1-800-991-7036

Iimeelii: rapnavigation@gmail.com (Gaaffiilee waliigalaa)

 

Zero Balance Project

Piroojektii Herreega Zeeroo (Zero Balance Project) keessatti, kireessitoonni iyyaticha bakka kireeffattoota isaanii jalqabuun duursu.

Iimeelii: zerobalanceproject@housinglink.org

Haara’omsi manaa gad dhiisisiisuu dhaabuu

Waxabajjii 30, 2021 itti seerrii ajajoota Bulchaa Walz kan guutuu biyyatti keessatti manaa gad dhiisisiisuu kiraayii dhorgu shaaru hojiirra oleera. Kuni adeemsa manaa gad dhiisisiisuu dhaabuu COVID-19 kan ji’oota itti aanaan keessa suuta suutaan hojiirra oolu jalqabsiisa.

Onkololeessa 12 irraa jalqabee, kireessitoonni sagantaa gargaarsa ariifachiisa kiraayii COVID-19 dhaatiin kireeffattoota warreen gargaarsa kiraatiif gahoo ta’an irratti tarkaanfii manaa gad dhiisisiisuu fudhachuu yookiin itti fufuu ni danda’a garuu, gargaarsaaf iyyachuu diduu; kireeffataa bakka bu’uun akka gargaarsaaf iyyata galchuuf kireessitootaaf odeeffannoo barbaachisu kennuu; yookiin kireessitootaaf ragaa iyyannoo gargaarsa ariifachiisa kiraayii kireeffataa dhiheessuu. Kireessitoonni yoo xiqqaate osoo hin baasin guyyoota 15 dura beeksiisa sababii kiraa mana kaffaluu dhabuutin manaa gad dhiisisiisuu barreeffaman kennuu qaban.

Gargaarsaaf iyyachuu hin eegingan! Kireeffattoonni warreen gargaarsaaf gama gargaarsa sagantaa ariifachiisa kiraayii COVID-19 dhaatiin iyyatan galfatan hanga Waxabajjii 1, 2020 itti waan kiraa hin kaffaliniif ari’amuu hin danda’an. Kiraayii manaa yookiin kaffaltii fayyadamiinsa tajaajilaa kaffaluudhaaf gargaarsa yoo barbaaddan, har’a filannoo keessan qoradhaa.

Hamma turtii waytii manaa gad dhiisisiisuu dhaabuu

Seerichi  Waxabajii29, 2021 irratti seera  keessatti mallatteeffame.  Seerichi kan hojiirra itti oole  Waxabajii 30, 2021 itti.

  • Waxabajjii 30,2021 kireessitoonni matii meeshaadhaan waliigaltee kiraayii diiganiif (kaffaluu dhabuudhaan alatti) beeksiisa waligaltee kiraayii addaan kutuu yookiin waligaltee kiraayii  haarawoomsuu dhabuu kennuu ni danda’an. Kireessitoonni kireeffattoota sagantaa gargaarsa ariifachiisa kiraayii COVID-19 dhaaf gahoo ta’anii garuu gargaarsaaf iyyachuu yookiin adeemsa iyyatichaa kabajuu didan, warreen kiraayii irratti duuba jiran adeemsa manaa gad dhiisisiisuu jelqabuu ni danda’a garuu.
  • Adoolessa 14 202 itti kireessitoonni matii meeshaadhaan waliigaltee kiraayii diigan (kaffaluu dhabuudhaan alatti) manaa gad dhiisisiisuu ni danda’an.
  • Hagayya 13, 2021 itti kireessitoonni waliigaltee kiraayii kireeffattoota warreen kiraayii irratti duuba jiranii fi warreen sagantaa gargaarsa ariifachiisa kiraayii COVID-19 dhaaf gahoo hin ta’iniif waligaltee kiraayii addaan kutuu ni danda’a.
  • Fulbana 2, 2021 – Kireessitoonni kireeffattoota warreen kiraayii irratti duuba jiranii fi warreen sagantaa gargaarsa ariifachiisa kiraayii COVID-19 dhaaf gahoo hin ta’in irratti himata manaa gad dhiisisiisuu irratti banuu ni danda’a.
  • Onkololeessa 12, 2021 – Dangeeffami waliigaltee kiraayii addaan kutuu fi gochi manaa gad dhiisisiisuu irra jiru hundi ni ka’u maatiilee sagantaa gargaarsa ariifachiisa kiraayii COVID-19 dhaaf iyyata galfatanii eeggachaa jiran irratti himata manaa gad dhiisisiisuu irratti banuu yookiin himaticha itti fufuu danda’u dhabuu malee.
  • Waxabajjii 1, 2021 – Dangeeffami gocha manaa gad dhiisisiisuu irra jiru hundi ka’aniiru.

Last Edited: August 6, 2021