Dalbo kaalmo kiro oo degdeg ah hadda

Caawimaadda kiraysiga degdegga ah ayaa hadda loo heli karaa dadka deggan Saint Paul. Maalgelinta barnaamijku waxay caawisaa kiraystayaasha uqalma ee leh biilal kiro iyo adeegyada aasaasiga ah ee ku taariikhaysan Maarso 13, 2020 ama kadib.

Waxaa jira barnaamijyo badan oo ah caawimaadda kiraysiga degdegga ah oo hadda laga helo MN: RentHelpMN, The Zero Balance Project, iyo barnaamijka deegaanka ee Saint Paul/Degmda Ramsey.

Saint Paul iyo Degmada Ramsey waxay isku dubbaridayaan barnaamijyo kale si looga hortago lacag-bixinta labalaabka ah ee caawimaadda kiraysiga degdegga ah, oo looga baahan yahay tilmaamaha federaalka.

Codsigaaga barnaamijka deegaanka ee Saint Paul/Degmada Ramsey County lama socodsiin doono haddii adiga ama mulkiilahaagu hadda aad haysataan codsi "lagu gudbiyay" barnaamij kale. Fadlan eeg tilmaamaha hoose si aad u hubiso heerkaaga barnaamij kale:

  • Haddii aad codsi ka bilowday Gobolka RentHelpMN, gal bogga RentHelpMN ama wac 211 si aad u xaqiijiso xaaladdaada RentHelpMN. Xaaladda "incomplete" macnaheedu waa inaadan gudbin.
  • Haddii mulkiilahaagu u gudbiyay codsi Zero Balance Project isagoo ku mattalaya, waa inaad heshay martiqaad aad ku samaysato akoon ah Neighborly; gal akoonkaaga Neighborly oo u gudbi agabyadaada sida ugu dhakhsaha badan.

U codso Saint Paul – Barnaamijka Caawimaadda Kirada ee Degmada Ramsey

Hagayaasha Goobaha

Ururadan ayaa diyaar u ah inay ka caawiyaan kireystayaasha nidaamka dalabka wayna ka jawaabi karaan su'aalaha ku saabsan dukumiintiyada loo baahan yahay, sharciyada iyo shuruudaha barnaamijka, iyo meesha uu marayo dalabka.

Comunidades Latinas Unidas En Servcio (CLUES) Rapid Response Hotline (Khadka Degdega ee Jawaabta)

Taleefoon: 651-362-0162

Imayl: clues.cera@clues.systems

 

Hmong American Partnership (HAP)

Mai Nhia Lor, Maareeyaha Mashruuca

Taleefoon: 651-304-6236

Imayl: mainhial@hmong.org

 

Latino Economic Development Center (LEDC)

Heidi Jimenez

Taleefoon: 651-447-5152

Imayl: Heidi@ledcmn.org

 

McLemore Holdings

Taleefoon: 1-800-991-7036

Imayl: rapnavigation@gmail.com (general questions)

 

Zero Balance Project

Mashruuca Zero Balance Project, milkiilayaasha guryaha ayaa bilaabaya oo hogaaminaya arjiga iyaga oo ka wakiil ah kireystayaasha.

Imayl: zerobalanceproject@housinglink.org

Akhbaarta joojinta guri ka saarista

Biil baajinaya amarrada fulinta ee Guddoomiyaha Gobolka Walz ee ka hortagaya ka saaridda guryaha kirada ee gobolka oo dhan ayaa dhaqan galay 30-kii Juun, 2021. Tani waxay ka bilaabaneysaa ka joojinta geeddi-socod guri ka saarida COVID-19 oo dhaqan geli doonta bilaha soo socda.

Laga bilaabo Oktoobar 12, milkiileyaashu way xarayn karaan ama way ku qaadi karaan talaabo guri ka saarid kirayste u qalma kaalmada kirada iyada oo loo marayo barnaamijka kaalmada kirada degdega ah ee COVID-19, laakiin diidmaa inuu codsado caawimaad; siiyo mulkiilaha macluumaadka loo baahan yahay si ay ugu codsadaan gargaar kiraystaha asagoo matalaya; ama siiyo milkiilaha caddaynta dalabka kireystaha ee gargaarka kirada degdegga ah. Mulkilayaashu waa inay siiyaan ogeysiis qoraal ah oo ku saabsan guri ka saarid iyadoo sababtu tahay lacag kiro bixin la'aan ugu yaraan 15 maalmood ka hor inta aan la xareynin.

Ha sugin inaad dalbato caawimaad! Kireystayaasha codsadey caawimaad iyadoo loo marayo barnaamijka kaalmada kirada degdega ah ee COVID-19 loogama saari karo guriga lacag kiro bixin la'aan awgeed illaa Juun 1, 2022. Haddii aad uga baahan tahay caawimaad dhanka bixinta kirada ama biilasha korantada, sahami xulashooyinkaaga maanta.

Jadwalka ka joojinta guri ka saarida

Eviction moratorium off-ramp timeline

Biilka waxaa loo saxiixay inuu sharci yahay markay ahayd Juun 29, 2021. Sharciguwuxuu dhaqan galay markay ahayd Juun 30, 2021.

  • Juun 30, 2021 – Mulkiilayaashu waxay ku siin karaan ogeysiis ah joojinta heshiiska kirada ama heshiis kiro of oo aan la cusboonaysiin karin to qoysas si maadi ahaan ugu xadgudbay heshiiska (oo aan ahayn lacag bixin la'aanta ee kirada). Mulkiilayaasha guryaha ayaa   sidoo kale bilaabi kara howsha ee ka saarida kiraystayaasha kirada lagu leeyahay, xaqa u leh inay helaan barnaamijka kaalmada kirada degdega ee COVID-19, laakiin diida  inuu  codsodo  ama u hoggaansamohabka dalabka.
  • Julaay 14, 2021  -  guri Ka saaritaanku wuxuu   loo   loo xarayn  karaaqoysaska maadi ahaan   jebiyay heshiisyadooda (aan ahayn lacag bixin la'aanta)  ee  kirada).
  • Ogast 13, 2021  -  Mulkiilayaashu way joojin karaan heshiisyada kirada  ee  kireystayaasha kuwaas oo   lagu leeyahay  taariikhda  kirada iyo  xaq uma laha  barnaamijka gargaarka degdegga ah ee COVID-19.
  • Sebtember  12, 2021  - Mulkiilayaasha guryaha ayaa fayl garayn kara guri ka saarid  oo ka dhan ah   kireystayaasha  kuwaas oo  { 7> lagu leeyahay   kirada aana u qalmin   barnaamijka gargaarka kirada degdega ee COVID-19.
  • Oktoobar 12, 2021 – Dhammaan xayiraadaha ku saabsan  joojinta heshiiska kirada   iyo  tallaabooyinka guri ka saarista waa la qaaday marka laga reebo in milkiileyaashu aysan xareysan karin  ama  ku sii socon karin ficilka   guri ka saarista   oo ka dhanka ah  q oys leh  c  codsi sugaya oo leh  b  arnaamijka   gargaarka kirada degdega ah ee COVID-19. 12}
  • Juun 1,  2022  -  Dhammaan xayiraadaha  ku saabsan  falalka guri ka saarida ayaa la qaaday.

Last Edited: August 6, 2021