တၢ်ဂ့ၢ်ထီရီၤ

Families First Housing Pilot (တၢ်တီခိၣ်ရိၢ်မဲဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံး) ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် Saint Paul ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တၢ်ဘူးတၢ်ငါလုၢ်ဘၢတၢ်လၢပှဲၤ ဒီး တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဆၢတလီၤတူာ် တလါ $300 လၢသၢနံၣ်ဂီၢ် လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး Saint Paul Public Schools န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဟ့ၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲတၢ်တိာ်ကျဲၤခီဖျိ Housing Trust Fund, လၢဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ခီဖျိ Mayor Melvin Carter လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် ကတီၤဟံးဃာ် ဒီး ကဟုကယာ် ဂံၢ်ဘါတၢ်ပှ့ၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် လၢ Saint Paul ပှၤကမျၢၢ် တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ စ့ဆီၣ်ထွဲလၢအဂၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤခီဖျိ Family Housing Fund, McKnight Foundation, Pohlad Foundation, ဒီး Saint Paul & Minnesota Foundation န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤစၢၤလၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိ Community Stabilization Project, Saint Paul City School လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး Model Cities, Neighborhood House, Wilder Foundation, ဒီး YWCA Saint Paul န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ကဘၣ်-

 • ငါအိၣ်ဟံၣ်လၢ Saint Paul ပူၤ
 • တဒိးန့ၢ်ဘၣ်လီၢ်အိၣ်ဆိးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂၤ (ဒ်အမ့ၢ် ပဒိၣ်လီၢ်အိၣ်ဆိး မ့တမ့ၢ် တၢ်နီၤဖး 8)
 • အဖိမၤလိတၢ်လၢ ကတိၤဆိကၠိ တုၤလၢ 5 တီၤ အစှၤကတၢၢ်တဂၤ လၢကၠိပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်တဖျၢၣ်-
  • Benjamin E. Mays IB World School
  • Bruce F. Vento Elementary
  • Dayton's Bluff Achievement Plus Elementary
  • Maxfield Elementary School
  • Saint Paul City School
  • Saint Paul Music Academy
 • တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢ ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ် အစှၤကတၢၢ် 30%
 • တုၤထီၣ်ဘး တၢ်ပာ်ပနီၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ် (တနံၣ်တဘျီဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ် သန့ၤထီၣ်သးလၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖုစုာ်စုာ် အကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢအပူၤကွံာ် 30 သီ- ဒူၣ်ဖိထၢဖိနီၣ်ဂံၢ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်ဒီး ပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ်)

ဒူၣ်ဖိထၢဖိနီၣ်ဂံၢ်

တၢ်ပာ်ပနီၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်
(30% AMI)

ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်ငါအစှၤကတၢၢ် ထဲအံၤ

2

$29,800

$745 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်

3

$33,550

$838 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်

4

$37,250

$931 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်

5

$40,250

$1,006 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်

6

$43,250

$1,081 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်

7

$46,200

$1,155 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်

8

$49,200

$1,230 မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်

တၢ်ပတံထီၣ်

လၢကသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် ပတံထီၣ်တၢ်အဂီၢ် ဆဲးကျၢနကၠိပှၤခၢၣ်စး-

 • Shukri Ali, (651) 789-3623 မ့တမ့ၢ် sali@neighborhoodhousemn.org
  • Benjamin E. Mays IB World School
  • Bruce Vento Elementary
  • Dayton’s Bluff Achievement Plus Elementary
  • Saint Paul Music Academy
    
 • Carolyn Brown, (651) 225-8778 မ့တမ့ၢ် csp501dale@gmail.com
  • Maxfield Elementary School
    
 • Ka Vang, (651) 925-3079 မ့တမ့ၢ် kvang@spcsmn.org
  • Saint Paul City School (ထဲဒၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိဖိ)

တၢ်သံကွၢ်အိၣ်ဒံးဧါႋ ဆဲးကျၢန ကၠိပှၤတ၀ၢပူၤပှၤမၤသကိးတၢ်-

ကၠိ

ပှၤအမံၤ

လီပရၢ

လီတဲစိ

Dayton's Bluff Achievement Plus

Cindy Torguson

cindy.torguson@spps.org

(651) 744-6096

Saint Paul Music Academy

Craig Sweet

craig.sweet@spps.org

(651) 744-2238

Bruce Vento Elementary

J.T. Quintero

jtquintero-wil@spps.org

(651) 419-0986

Last Edited: February 20, 2024